Výběrový přehled studií a odborných vyjádření k vlivu VF EMP na živou tkáň a lidské zdraví - 1.

5. června 2008 v 14:56 | Radomil Hradil |  Vědecké studie
· 1998, Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP zveřejnila své doporučení limitních hodnot, z něhož vychází legislativa většiny evropských zemí a na něž se odvolávají všichni zastánci měkkých limitů.
· 1999, Nový Zéland, profesor hygieny prostředí Lincolnovy univerzity Dr. Neil Cherry publikoval expertízu tohoto doporučení ICNIRP, kterou provedl na zakázku vlády Nového Zélandu; píše, že hodnocení komise ICNIRP se ukázalo "jako zatížené těžkými, ba fatálními chybami" a že "toto hodnocení podává obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení".
· červen 2000, Salcburk, Rakousko, konference Situierung von Mobilfunksendern; účastníci přijímají tzv. Salcburskou rezoluci; v ní doporučují považovat za bezpečnou hodnotu hustoty zářivého toku 1 mW/m2; rezoluci podepsalo 20 vědců (z toho 7 profesorů) z 11 zemí.
· srpen 2000, prof. Dr. Neil Cherry (viz výše) zveřejnil studii Cell phone radiation poses a serious biological and health risk, v níž na základě vyhodnocení dosavadních studií konstatuje prokázání neurologických změn (změny mozkové aktivity, EEG a reakční doby s následnými symptomy: ztráta paměti, bolesti hlavy, vyčerpání, poruchy koncentrace a závratě), snížení schopnosti učení, poruch spánku, změn metabolismu mozku, nárůstu neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, vysoce průkazného zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, zvýšení rizika sebevraždy, změn krevního tlaku a srdečního rytmu, zvýšení výskytu srdečních chorob a zvýšení úmrtnosti při srdečních infarktech, oslabení imunitního systému, redukce počtu spermií, zvýšení potratů a výskytu vrozených vad, vyššího procenta narozených dvojčat, snížení hladiny melatoninu, změny metabolismu vápníku, poškození chromozomů, změn v DNA, zlomů DNA, změn transkripce genů, změn buněčného dělení, zvýšení výskytu rakoviny včetně leukémie, zejména rakoviny mozku, varlat, prsu atd. U všech účinků uvádí autor citace příslušných studií. Na závěr konstatuje: "Do dnešního dne prokazuje 50 studií škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze. Tyto vědecké výsledky již dnes [2000!] jasně ukazují, že záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze je třeba považovat za závažný rizikový faktor u všech zdravotních poškození, která jsou známa u elektromagnetického záření, vzhledem k tomu, že vznikají podle stejných biologických mechanismů."
· 2000, Hannover, Německo, Dr. Kerstin Hennies (ECOLOG-Institut) a kol. provedli na zakázku firmy T-Mobile rešerši několika tisíc dosavadních studií zabývajících se zdravotními účinky VF EMP. Závěr jejich studie: "Výsledky výzkumů na všech úrovních vývoje rakoviny od poškození DNA, přes bujení buněk a oslabení imunitního systému, až po manifestaci nemoci dokládají účinky [rozumí se VF EMP] při výkonových hustotách méně než 1 W/m2, u jednotlivých stupňů vývoje nemoci jsou možná účinné již intenzity 0,1 W/m2 a méně." Autoři dále konstatují negativní vliv VF EMP na imunitní systém od 1 W/m2, při 0,2 W/m2 bylo prokázáno zvýšené vylučování stresových hormonů. U vlivu na CNS a kognitivní funkce konstatují prokázání měřitelných fyziologických změn při intenzitách od 0,5 W/m2. Zadavatel zakázky odmítl studii zveřejnit, což pak ovšem udělali její autoři sami.
· 2001, Warwick, Velká Británie, University of Warwick, Department of Physics, ve spolupráci s Internationales Institut für Biophysik v německém Neuss-Holzheimu vypracovala z pověření Evropského parlamentu, generálního ředitelství pro vědu, zprávu nazvanou Die physiologischen und umweltrelevantenAuswirkungen nicht ionisierenderelektromagnetischer Strahlung, tzv. zprávu STOA, v níž se mimo jiné uvádí: "Momentálně probíhá (pod vedením WHO) pokus standardy pro expozici [rozumí se expozice VF EMP] celosvětově 'harmonizovat' tak, aby země s přísnějšími limity - jako Rusko a Čína - byly přesvědčeny, aby tyto limity změnily ve prospěch vyšších limitů tolerovaných na Západě. - Nemůže být náhoda, že v Rusku, kde byla před více než 30 lety poprvé objevena frekvenčně specifická citlivost živých organismů vůči mikrovlnnému záření velmi nízké intenzity, jsou směrnice pro expozici stále ještě 100krát přísnější než směrnice ICNIRP! - Existuje politováníhodná tendence přičítat protržnímu výzkumu větší význam, větší publicitu a silnější profil než výzkumné činnosti, která není protržní a která dokládá možnosti vlivů poškozujících zdraví."
· 2001, Frankfurt, Německo, prof. Dr. Peter Semm z univerzity ve Frankfurtu referuje v publikaci Biologische Wirkungen von modulierten hochfrequenten elektromagnetischen Feldern o měření neuronálních reakcí biologických systémů na EMP. Svůj referát uzavírá: "Je velmi pravděpodobné, že právě při určité citlivosti v CNS člověka, např. v případě epilepsie, poruch spánku, vegetativní dystonie, nebo u jiných alterací CNS (…) může trvalá expozice EMP vyvolat příznaky nemoci samotné nebo zhoršení existující nemoci. Dokládá to i skutečnost, že pacienti zaznamenávají při přemístění do zóny s nižší úrovní záření zlepšení obtíží, při návratu do původního prostředí se však obtíže vracejí. - Jako biolog chci nakonec poukázat na to, že popsaným radiačním zatížením jsou postiženi nejen lidé, ale že jím samozřejmě musí být postižena i domácí zvířata a ostatní stvoření."
· 2002, Lyon, Francie, prof. Dr. Roger Santini (Národní institut pro aplikovaný výzkum) a kol. prokázali ve studii Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations nárůst únavy, dráždivosti, bolestí hlavy, poruch spánku, sklonů k depresi, poruch koncentrace, ztrát paměti a závratí u lidí žijících v kruhu do 100 metrů od základnové stanice oproti lidem žijícím ve vzdálenosti vyšší než 300 metrů.
· 2002, Rakousko, Ing. Dr. Hans-Peter Hutter (Institut für Umwelthygiene der Medizini-schen Universität Wien) a kol. prokázali ve studii Mobile Telephone Base-Stations: Effects on Health and Wellbeeing souvislost mezi výkonovou hustotou vysílačů pro obsluhu mobilních telefonů a výskytem únavy, dušnosti, bušení srdce, bolestí hlavy, rychlého vyčerpání, studených nohou a závratí.
· 2002, Švédsko, prof. onkologie Lennart Hardell (univerzitní klinika Örebro) a kol. prokázali ve studii Cellular and cordless Telephones and the risk for brain tumours zvýšené riziko výskytu mozkového nádoru při používání mobilního telefonu s poměrem šancí 1,3, při dlouhodobém používání mobilního telefonu (10 let) pak s poměrem šancí 1,8. Studie zahrnovala 1.617 pacientů.
· říjen 2002, Freiburk, Německo, lékaři zveřejnili tzv. Freiburskou výzvu, v níž uvádějí, že v posledních letech pozorují u svých pacientů dramatický nárůst těžkých a chronických onemocnění, zejména poruch krevního oběhu, srdečního rytmu, degenerativních onemocnění mozku, epilepsie, leukémie, nádorů mozku, poruch koncentrace, dále různých subjektivních obtíží, např. bolestí hlavy, vyčerpání, nespavosti, neklidu, ale také poklesu celkové imunity atd., a to v souvislosti s instalacemi základnových stanic mobilních telefonů, intenzivním používáním mobilních telefonů nebo pořízením bezdrátového domácího telefonu pacienty. Výzva požaduje mimo jiné zásadní zpřísnění ochranných limitů. Výzvu podepsalo 40.000 lidí, z toho 3.000 praktikujících lékařů.
· říjen 2002, Athény, Řecko, Dr. Dimitris J. Panagopoulos (Dept. of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens) a kol. zveřejnili biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Podlé této teorie vyvolávají EMP vibrace iontů na povrchu buněčných membrán; jakmile tyto vibrace překročí určitou prahovou hodnotu, obdrží membránové kanálky, řízené el. napětím, nesprávný signál, otevřou se a ionty procházejí membránou. Tím se naruší funkce buňky a buňka se dostane do elektromagnetické nerovnováhy. "Je pravděpodobné, že tím můžeme vytvořit realistický základ pro vysvětlení široké palety biologických účinků [EMP] na buňku."
· 2002, Aarhus, Dánsko, prof. Dr. Sianette Kwee (Dept. of Medical Biochemistry, University of Aarhus) a kol. ve studii Non-Thermal Effects of EMF on Cellular Signal Transduction prokázali, že expozice velmi nízkými hodnotami SAR v oblasti 0,0002 až 0,002 W/kg způsobují změny v buněčném cyklu, které by mohly vysvětlovat změny při proliferaci (bujení) buněk. Autoři dále vyslovili důraznou kritiku platných limitů založených výlučně na termických účincích.
· 2002, Colorado, USA, Dr. James Burch (Department of Environmental and Radiological Health Sciences, Colorado State University) a kol. publikovali pod názvem Melatonin metabolite excretion among cellular telephone users výsledky svého výzkumu, který prokázal zřetelný pokles hladiny melatoninu u osob telefonujících mobilním telefonem déle než 25 minut denně. Efekt se dostavil již po 3 dnech používání mobilu.
· 2003, La Nora, Španělsko, prof. Dr. Enrique A. Navarro (Department of Applied Physics, University of Valencia) a kol. prokázali ve studii The Microwave Syndrome vyšší výskyt podrážděnosti, bolesti hlavy, nevolnosti, nechutenství, nepohody, poruch spánku, depresí a závratí ve skupině osob bydlících ve vzdálenosti do 250 m (střední expozice 1.100 µW/m²) oproti skupině osob bydlících ve vzdálenosti nad 250 m (střední expozice 100 µW/m²) od základnové stanice.
· 2003, Švédsko, prof. Hardell (viz výše) a kol. prokázali ve studii Further aspects on cellular and cordless telephones and brain tumours zvýšené riziko výskytu astrocytomu na straně přikládání mobilního telefonu s poměrem šancí 1,8.
- 2003, Charkov, Ukrajina, vědci z ústřední nemocnice v Charkově pod vedením Dr. A. V. Kramarenka publikovali výsledky studie, při níž zjistili, že v EEG mozku vyšetřovaných osob se při použití mobilního telefonu objevují po 20 až 40 sekundách neobyčejně pomalé vlny, navíc ve zvýšené míře u dětí. Autoři na základě výsledků pokusu dospívají k závěru, že mobilní telefony reverzibilně ovlivňují lidský mozek.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ugg boots discount ugg boots discount | E-mail | Web | 20. září 2010 v 10:28 | Reagovat

The card opened like an accordion, over 5 feet long, working as both poster to hang on wall or small book to rest on table or nightstand. Jeanne was thrilled. So was I.<strong><a href="http://www.uggbootseinkaufen.com/">ugg</a></strong>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama