Výběrový přehled studií a odborných vyjádření k vlivu VF EMP na živou tkáň a lidské zdraví - 2.

5. června 2008 v 14:55 | Radomil Hradil |  Vědecké studie
· 2004, Švédsko, doc. Stefan Lönn (Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet) a kol. prokázali ve studii Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma zvýšení rizika výskytu neurinomu akustiku s poměrem šancí po 10 letech používání mobilního telefonu na straně převažujícího používání 3,9 (tj. čtyřnásobně zvýšené riziko).
· duben 2004, Netanya, Izrael, vědci z Kaplan Medical Center Rechovot, lékařské fakulty university v Tel Avivu a Pediatrické ambulantní kliniky v Kupat Holimu zveřejnili výsledky studie Increased Incidence of Cancer near a Cell-Phone Transmitter Station, v níž srovnávali zdravotní údaje 622 osob žijících 3 až 7 let v blízkosti základnové stanice (zóna A) s údaji 1222 osob žijících a pracujících v podobných podmínkách, avšak mimo dosah vysílače (zóna B). Relativní riziko výskytu rakoviny v zóně A bylo 4,15krát vyšší než v zóně B.
· 2004, Naila, Německo, Dr. Horst Eger a kol. zveřejnili studii Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz, v níž konstatují trojnásobně vyšší relativní riziko výskytu nádorů u osob žijících pět let v okruhu do 400 m od vysílače pro obsluhu mobilních telefonů oproti osobám žijícím ve větší vzdálenosti. Ve studii byly vyhodnoceny lékařské údaje 967 pacientů.
· 2004, Szeged, Maďarsko, Dr. Imre Fejes a kol. ze szegedské univerzity zveřejnili výsledky studie, v níž po dobu 13 měsíců sledovali u 451 mužů (z nichž 221 denně používalo mobilní telefon) počet spermií ve spermatu; zjistili, že čím déle měli muži mobil zapnutý, tím více se snižoval obsah spermií. U mužů často používajících mobilní telefon nebo nosících jej za opaskem se počet spermií snížil až o 30 % a poklesla také jejich pohyblivost.
· 2004, Saarbrücken, Německo, Dr. Ulrich Warnke, docent Sárské univerzity v oblastech biomedicína, biofyzika, medicína prostředí, fyziologická psychologie a psychosomatika, preventivní biologie a bionika, představil ve své publikaci "Warum können kleinste Leistungsflussdichten elektromagnetischer Energie große Effekte am Menschen auslösen?" (Proč mohou minimální výkonové hustoty elektromagnetické energie vyvolávat u člověka velké účinky?) model působení EMP na živý organismus. Příčinu toho, že se nedaří najít příslušné mechanismy působení, vidí v tom, že téměř všechny výzkumy jsou postaveny na klasické fyzice, nikoli na úvahách kvantové fyziky. "V novém paradigmatu vesmíru jsou duch, inteligence a informace důležitější než hardware. (…) Z toho modelu jasně vyplývá, že možnost narušování biologického systému mobilními vysílači a dalšími technickými vysílacími zařízeními existuje i při minimálních výkonových hustotách."
· 2004, Mnichov, Německo, koordinátor výzkumného programu EU Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods (REFLEX), na jehož realizaci se podílelo 12 vědeckých týmů, prof. Dr. Franz Adelkoffer ve svém shrnutí výsledků uvádí, že z výzkumu REFLEX vyplývá, že "RF EMP pod úrovní platných bezpečnostních limitů jsou schopna v určitých, nikoli ovšem všech živých buňkách způsobovat zlomy DNA a zvyšovat počet mikrojáder a chromozomových aberací." Na základě těchto nálezů lze podle něj předpokládat, že VF EMP mají na různé buněčné systémy genotoxický účinek.
· leden 2005, Helsinky, Finsko, finští lékaři a fyzikové, k nimž se připojilo mnoho lékařů ze zahraničí, zaslali otevřený dopis členům Evropského parlamentu, tzv. Helsinskou výzvu, v níž požadují okamžité zavedení nových evropských standardů a uvádějí, že "limity doporučované ICNIRP jsou zastaralé a měly by být odmítnuty".
· březen 2005, Spaichingen, Německo, tým pěti maturantů z gymnázia ve Spaichingenu vyhrál regionální biologickou soutěž "Mladá věda" prací, v níž prokázal výskyt tzv. krevních clustrů, vznikajících stmelením červených krvinek, v důsledku použití mobilního telefonu. Pokusným osobám, které nesměly 24 hodin telefonovat, byla odebrána krev. Poté telefonovaly 20 sekund z mobilního telefonu, načež jim byla opět odebrána krev. Pomocí mikroskopu a fotoaparátu byl zaznamenán a následně porovnáván krevní obraz před telefonováním a po něm; kontrolní skupina použila vypnutý mobil. Odborný dohled nad pokusem měl učitel studentů Dr. Markus Ziegler. Krevní clustry mohou způsobit ucpání krevní kapiláry a trombózu.
· 2006, Švédsko, prof. Hardell (viz výše) a kol. prokázali ve studii Mobile phone use and risk of glioma in adults: results are difficult to interpret because of limitations třikrát zvýšené riziko výskytu astrocytomu u osob používajících mobilní telefon více než 10 let. Osoby ve věku do 20 let vykazovaly dále zvýšené riziko.
· únor 2006, Benevento, Itálie, konference The Precautionary EMF Approach: Rationale, Legislation and Implementation; účastníci přijali rezoluci, v níž se mj. praví "Nashromáždil se další důkazní materiál, který ukazuje, že existují zdraví poškozující účinky v důsledku profesní a veřejné expozice elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poli dnes běžné intenzity" a dále "Existují poukazy na to, že s financováním současných projektů jsou vyhodnocování a interpretace výzkumných výsledků ovlivňovány ve smyslu potlačování možných zdravotních rizik."
· 2006, Ohio, USA, vědci z Cleveland Clinic Foundation pod vedením prof. Dr. Ashoka Agarwala (ředitel Andrology Laboratory and Reproductive Tissue Bank a ředitel Center for Advanced Research in Human Reproduction, Infertility, and Sexual Function) publikovali výsledky studie, při níž u 364 mužů zjišťovali počet a kvalitu spermií s ohledem na dobu používání mobilních telefonů. Muži používající mobil více než 4 hodiny denně měli v průměru 50 mil. spermií v mililitru spermatu, muži telefonující 2 až 4 hodiny 69 mil. a muži nepoužívající mobil 86 mil.
· srpen 2007, mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků na veřejnou ochranu zdraví (výzkumné sdružení Bioinitiative Group) zveřejnilo šestisetstránkovou zprávu Bioinitiative Report o vlivu EMP na zdraví, sestavenou na základě prostudování a vyhodnocení 2000 studií. Podle této zprávy nejsou platné limity způsobilé k ochraně veřejného zdraví.
· září 2007, Evropská agentura pro životní prostředí EEA vyzvala k novému definování limitů pro EMP.
· listopad 2007, Londýn, účastníci vědecké konference, konané v londýnské Královské společnosti na téma "Jsou současné limity pro expozici EMP dle doporučení ICNIRP dostatečné?", vydávají tzv. Londýnskou rezoluci, v níž uvádějí, že tyto limity jsou zastaralé a naprosto irelevantní.
· listopad 2007, Washington DC, v Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine byla zveřejněna vědecká studie sledující vliv EMP na výskyt autismu u dětí. Autismus je v současnosti ve Spojených státech vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
· leden 2008, vláda rakouské spolkové země Štýrsko publikovala studii, kterou z pověření štýrské vlády provedl v obcích Hausmannstätten a Vasoldsberg salcburský hygienik Dr. Gerd Oberfeld. Studie ukazuje, že v okruhu do 200 m od vysílače, který zde byl v činnosti v letech 1984 až 1997, bylo zjištěno více než čtyřikrát vyšší riziko výskytu rakoviny, zejména rakoviny mozku a prsu, než v okruhu 200 až 1200 m. Při výzkumu byla použita zdravotní dokumentace 1309 osob.
· V březnu 2008 zaslali představitelé německé odborné iniciativy nezávislých vědců, lékařů a techniků nazvané Kompetenzinitiative (prof. Dr. K. Richter, prof. Dr. K. Hecht, prof. Dr. G. Zimmer a Dr. M. Kern) otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové, v němž ji naléhavě upozorňují, že v otázce ochrany veřejného zdraví před EMP byl princip předběžné opatrnosti nahrazen principem lehkomyslnosti. Limitní hodnoty, jak autoři uvádějí, neberou v potaz rizika, poskytují jen zdání bezpečnosti, o to větší však umožňují radiační zátěž.
· duben 2008, Sydney, Austrálie, australský vědec profesor Dr. Bruce Armstrong (University of Sydney, School of Public Health), který vedl australskou část výzkumné studie Interphone, řekl: "Domnívám se, že se hromadí doklady poukazující na vliv mobilních telefonů na vznik nádorů."
· duben 2008, Frankfurt, Německo, německý lékař a biochemik profesor Dr. Guido Zimmer (J. W. Goethe-Universität), který se již několik desetiletí zabývá studiem struktury a funkcí biologických membrán, uvedl, že prudce roste počet lidí s elektrickou senzibilitou, reagujících na VF EMP. Působením VF EMP podle něj může docházet k poruchám spánku, bolestem hlavy, poruchám učení, koncentrace a paměti, poruchám zraku, neklidu, závratím, nevolnosti, poruchám čtení, únavě, šelestu v uších, alergiím a poruchám růstu, vyloučit podle něj nelze ani souvislost s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHS) a s autismem.
· duben 2008, Moskva, Rusko, Ruská národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) vydala na základě svých pokusů se zvířaty a dalších dlouholetých výzkumů rezoluci "Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo". Místopředseda komise Oleg Grigorjev, který je zároveň ředitelem ruského Centra pro elektromagnetickou bezpečnost, uvedl: "Experimenty dokazují, že vliv elektromagnetického záření [rozumí se VF EMP] na organismy nacházející se ve vývoji je velmi silný." A dále: "Elektromagnetické pole je důležitý biotropní faktor, který ovlivňuje nejen zdraví, ale i vyšší nervovou aktivitu, včetně lidského chování a mentality. Používání mobilního telefonu ovlivňuje EMP mozku uživatele." Ve zprávě RNCNIRP se uvádí: "Existující riziko není menší než riziko způsobované vlivem tabáku a alkoholu. Nesmíme připustit zničení zdraví našich dětí - naší budoucnosti - tím, že nebudeme nic dělat." Rezoluce byla předána hlavnímu hygienikovi Ruska Genadiji Onišenkovi.
· květen 2008, Independent zveřejnil výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu a University of Los Angeles (UCLA), v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon. Pravděpodobnost se zvyšuje s intenzitou používání mobilu. Pokud děti navíc samy používají mobilní telefon ve věku do 7 let, stoupá riziko na 80 procent.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 TrudyCoffey28 TrudyCoffey28 | E-mail | Web | 28. listopadu 2011 v 10:50 | Reagovat

Do you understand that this is the best time to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a>, which can help you.

2 Luďka Luďka | E-mail | Web | 21. dubna 2015 v 8:56 | Reagovat

To jsou opravdu zajímavé studie, ale já se snažím prosadit v oboru managementu. MBA škola je pro mě startem do kariéry http://www.titul-mba.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama