Tisková zpráva: Technologie mobilních telefonů – závažné ohrožení lidského zdraví i životního prostředí

13. července 2008 v 12:00 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Ačkoli již celá řada univerzitních vědeckých týmů z celého světa prokázala závažné účinky elektromagnetických polí (EMP) vytvářených pro obsluhu mobilních telefonů na živé tkáně a na lidské zdraví, jsou hygienické normy ve většině zemí světa stále ještě politicky nastaveny tak, že nechrání lidské zdraví. Jejich jedinou funkcí je chránit zájmy telekomunikačních společností a umožňovat nerušený rozvoj technologií. Přitom se již ví, že mobily představují smrtelné nebezpečí zejména pro děti, ale také pro dospělé. Četná pozorování navíc ukazují, že toto záření závažně ohrožuje domácí i volně žijící zvířata. Poškození je o to závažnější, že se týká i plodnosti a že zasahuje i DNA, a tím i následující generace lidí a zvířat. V České republice je situace o to horší, že příslušné státní orgány nebezpečí zcela ignorují a popírají, a lidé tak používají mobilní telefony a další bezdrátové technologie mnohem lehkomyslněji než v zahraničí. Dopady budou zřejmě katastrofální.
Lékaři z vídeňské lékařské komory například vydali plakát s 10 lékařskými zásadami používání mobilních telefonů; plakát je umisťován do čekáren vídeňských ordinací. Vídeňští lékaři doporučují používat pevnou linku, z mobilů volat co nejméně, děti a mládež do 16 let by měly používat mobily jen v případě nouze. Lidé by neměli telefonovat ve vozidlech a dopravních prostředcích a neměli by mobil nosit na těle. Při navazování hovoru by měli držet mobil co nejdál od hlavy a těla (na délku paže). Zdá se vám to přehnané? Lékaři ovšem mají k těmto doporučením velmi dobré důvody (viz dále).
Salcburská zemská vláda vydala informační brožuru o elektrosmogu, v níž doporučuje používat mobily jen pro důležité a naléhavé hovory, tyto hovory zkracovat na minimum, nenosit zapnutý mobil na těle. Školám doporučují nařídit školním řádem vypnutí mobilů na pozemku školy, ale také zabránit instalaci vysílačů na školách a v jejich okolí.
Tři tisíce německých lékařů podepsalo již v roce 2002 tzv. Freiburskou výzvu, v níž dávají používání mobilů a instalaci základnových stanic v blízkosti bytu do přímé souvislosti např. s dramatickým nárůstem poruch srdečního rytmu, srdečních infarktů, degenerativních onemocnění mozku, poruch učení, koncentrace a chování u dětí a výskytu rakovinných onemocnění, zejména leukémie a nádorů mozku. Lékaři požadovali "masivní snížení limitních hodnot", zákaz používání mobilů ve školách, nemocnicích, veřejných budovách a dopravních prostředcích, vytváření zón bez mobilních telefonů a vysílačů atd. Politici výzvu nevzali na vědomí.
V roce 2005 se finští lékaři a fyzikové, k nimž se připojilo mnoho lékařů ze zahraničí, obrátili otevřeným dopisem na členy Evropského parlamentu (tzv. Helsinská výzva) a požadovali okamžité zavedení nových evropských standardů pro ochranu zdraví obyvatelstva před účinky tohoto záření. Bezvýsledně.
Na podobných požadavcích na zásadní zpřísnění limitů se usnesli také účastníci řady odborných vědeckých konferencí, např.: Salcburk (A) 2000, Benevento (I) 2006, Londýn (GB) 2007, Benátky (I) 2008; před účinky mobilních telefonů varovala a požadavek zpřísnění limitů vznesla letos v červnu také Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), jako nezpůsobilé k ochraně veřejného zdraví vyhodnotila stávající limity mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků Bioinitiative v šestisetstránkové zprávě zveřejněné loni v srpnu, sdružení německých nezávislých odborníků Kompetenzinitiative se letos v březnu obrátilo se svým apelem na německou kancléřku atd.
Odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) se letos v dubnu obrátili na ruského hlavního hygienika s rezolucí vyzývající k ochraně dětí před zářením mobilních telefonů. Podle jejich výzkumů jsou děti používající mobil ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Ve věku 25 až 30 let lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, v pozdějším věku pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchy CNS. Důvodem zvláštního ohrožení dětí je menší tloušťka kosti lebeční, jiné látkové poměry dětského mozku a z nich vyplývající větší vodivost a větší relativní povrch mozku.
V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců, většinou onkologů, z Francie, Itálie, Nizozemí a USA výzvu, v níž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
V květnu tohoto roku zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon. Pravděpodobnost se zvyšuje s intenzitou používání mobilu. Pokud děti navíc samy používají mobilní telefon ve věku do 7 let, stoupá riziko na 80 procent.
V listopadu 2007 zveřejnil Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine americkou vědeckou studii sledující vliv elektromagnetických polí na výskyt autismu u dětí. Autismus je v současnosti ve Spojených státech vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
Výzkumů, které prokázaly zhoubné vlivy těchto elektromagnetických polí už existují stovky. Jak řekl Dr. E. Huber z vídeňské lékařské komory: kdyby nějaký lék měl takové výsledky testů, jaké má mobilní telefon, musel by být okamžitě stažen z trhu. U mobilů se však stále vyčkává a tvrdí, že je třeba vše řádně ověřit a přinést nové výsledky. Jak dlouho se ještě bude ověřovat?
Výzkumy mezitím prokázaly tyto netepelné efekty na živé organismy:
- únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, ztráty paměti, závrati, bušení srdce, rychlé vyčerpání, dušnost, podrážděnost, nechutenství, nevolnost, nepohoda, deprese, a to v souvislosti se vzdáleností od mobilního vysílače nebo s hustotou elektromagnetického pole v místě spánku a odpočinku zkoumaných osob (tým profesora R. Santiniho z Národního ústavu pro aplikovaný výzkum, Lyon, Francie, 2002; tým Dr. H.-P. Huttera z Ústavu pro hygienu prostředí při lékařské univerzitě ve Vídni, Rakousko, 2002; tým profesora E. A. Navarra z Katedry aplikované fyziky Univerzity ve Valencii, Španělsko, 2003)
- změny v EEG mozku (tým Dr. A. V. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina, 2003)
- pokles hladiny hormonu melatoninu odpovědného za regeneraci organismu (tým Dr. J. Burcha z Coloradské univerzity, USA, 2002)
- poruchy DNA a chromozomů (tým profesora F. Adlkoffera, koordinátora mezinárodní studie REFLEX, Mnichov, SRN, 2004)
- změny v buněčném cyklu a bujení buněk (tým profesora S. Kwee z Univerzity v Aarhusu, Dánsko, 2002)
- snížení počtu živých spermií ve spermatu o desítky procent a omezení pohyblivosti zbývajících spermií (tým Dr. I. Fejese z Univerzity v Szegedu, Maďarsko 2004; tým Dr. A. Agarwala z Cleveland Clinic Foundation v Ohiu, USA, 2006)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic v závislosti na četnosti a době používání mobilního telefonu (tým profesora L. Hardella z Univerzitní kliniky v Örebru, Švédsko, 2002, 2003, 2006 a 2008; tým docenta S. Lönna z Ústavu pro hygienu prostředí, Karolinska Institutet, Švédsko, 2004; tým Dr. S. Sadetzké z Univerzity v Tel Avivu, Izrael, 2008)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů v závislosti na vzdálenosti od mobilního vysílače při dlouhodobém pobytu osob (tzv. případ Netanya - studie publikovaná vědci z Kaplan Medical Center Rechovot, lékařské fakulty university v Tel Avivu a Pediatrické ambulantní kliniky v Kupat Holimu, Izrael, 2004; tzv. případ Naila - studie publikovaná týmem Dr. H. Egera, Německo, 2004; tzv. případ Hausmannstätten - studie publikovaná Dr. G. Oberfeldem, Zemské sanitární ředitelství při salcburské zemské vládě, Rakousko, 2008)
- dále již zmiňovaný vliv na výskyt autismu, hyperaktivity a poruch chování u dětí
Co se týče výsledků výzkumů provedených do roku 2000, zveřejnil profesor hygieny prostředí Lincolnovy univerzity (Nový Zéland) Dr. Neil Cherry v r. 2000 studii, v níž konstatuje prokázání neurologických změn (změny mozkové aktivity, EEG a reakční doby s následnými symptomy: ztráta paměti, bolesti hlavy, vyčerpání, poruchy koncentrace a závratě), snížení schopnosti učení, poruch spánku, změn metabolismu mozku, nárůstu neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, vysoce průkazného zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, zvýšení rizika sebevraždy, změn krevního tlaku a srdečního rytmu, zvýšení výskytu srdečních chorob a zvýšení úmrtnosti při srdečních infarktech, oslabení imunitního systému, redukce počtu spermií, zvýšení potratů a výskytu vrozených vad, vyššího procenta narozených dvojčat, snížení hladiny melatoninu, změny metabolismu vápníku, poškození chromozomů, změn v DNA, zlomů DNA, změn transkripce genů, změn buněčného dělení, zvýšení výskytu rakoviny včetně leukémie, zejména rakoviny mozku, varlat, prsu atd. U všech účinků uvádí autor citace příslušných studií. Na závěr konstatuje: "Do dnešního dne prokazuje 50 studií škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze. Tyto vědecké výsledky již dnes jasně ukazují, že záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze je třeba považovat za závažný rizikový faktor u všech zdravotních poškození, která jsou známa u elektromagnetického záření, vzhledem k tomu, že vznikají podle stejných biologických mechanismů."
Prof. Cherry také provedl v r. 1999 kritickou analýzu doporučení mezinárodní komise ICNIRP, která v r. 1998 navrhla měkké limity, považované dodnes politiky za směrodatné, i když už byla nesčetněkrát prokázána jejich nesmyslnost. Cherry konstatuje, že doporučení ICNIRP je "zatížené těžkými, ba fatálními chybami" a že podává "obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení".
Autor TZ má k dispozici také zprávy o pozorování negativního vlivu záření mobilů a mobilních vysílačů na zvířata i výsledky studií, které prokazují např. změny chování včel vyvolané tímto zářením a způsobující záhadné mizení včel (včely jsou dezorientované a nenacházejí cestu do úlu) a oslabení imunity včel, které jsou pak v nebývalé míře napadány chorobami a parazity a dochází k úhynům včelstev.
Právní úprava a situace v ČR:
V České republice upravovala ochranu obyvatelstva před neionizujícím zářením vyhláška MZ č. 408/1990 Sb. Ta byla nahrazena nařízením vlády č. 480/2000 Sb., přičemž došlo k více než desetinásobnému změkčení limitů. Toto nařízení bylo nahrazeno nař. vlády č. 1/2008 Sb., které i přes narůstající počet stížností občanů trpících zdravotními problémy způsobenými expozicí vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem zachová měkké limity.
Některé země mají limity asi desetkrát tvrdší - Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko, Čína.
I přes všechny uvedené skutečnosti trvá MUDr. Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, na tom, že: "nebyl prokázán jediný případ, kdy by došlo k poškození zdraví expozicí elektromagnetickému poli s intenzitou nepřekračující limity ICNIRP" (dopisy z 24.4.2008, 12.6.2008 a 2.7.2008).
Ředitel Státního zdravotního ústavu, vypracovávajícího podklady pro příslušnou legislativu, MUDr. Milan Bořek píše, že ČR pouze přebírá legislativu a že limity stanovila mezinárodní komise ICNIRP, "která nepochybně vzala v potaz Vámi zmíněné i další studie" (dopis z 10.4.2008). Přitom o komisi ICNIRP je známo, že zásadně odmítá brát v potaz výsledky studií prokazujících netepelné účinky VF EMP a že počítá apriorně jen s účinky tepelnými.
Doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře SZÚ, který je vlastním autorem našich norem, tvrdí, že "za několik desetiletí, kdy se otázka působení elektromagnetického pole na člověka sleduje podrobně, nebyl prokázán ani jediný případ poškození zdraví člověka elektromagnetickým polem při expozici, která nepřekročila limity ICNIRP" (dopisy z 19.5.2008 a 16.6.2008). Podobné i ještě radikálnější názory (současné limity jsou zbytečně přísné, jediné nebezpečí od mobilů hrozí při telefonování během řízení apod.) uveřejňuje i v oficiálních publikacích SZÚ.
Premiér ČR a ministr zdravotnictví, kteří podepsali zmíněné vládní nařízení 1/2008, se k problematice nevyjádřili a dopisy postoupili MUDr. Hrubému z MZ ČR s výše uvedeným výsledkem. Hlavní hygienik ČR na dopis z 28. března dosud nezareagoval.
Jestliže L. Pekárek ve svých publikacích zveřejněných SZÚ tvrdí, že není znám ani teoretický mechanismus, jak by podlimitní VF EMP mohla mít jiné než tepelné účinky na živé tkáně, nemá pravdu. Již v roce 2002 publikoval tým Dr. D. J. Panagopoulose z Katedry biologie a biofyziky na Univerzitě v Athénách (Řecko) biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Tento model předpokládá narušení funkce buněčných membrán.
Odborník na biomedicínu a biofyziku Dr. U. Warnke ze Sárské univerzity v Saarbrückenu (Německo) publikoval jiný model založený na poznatcích kvantové fyziky v roce 2004.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (2307)
Zobrazit starší komentáře

2201 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 1. října 2018 v 3:46 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019.com</a>

2202 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 1. října 2018 v 4:54 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

2203 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 1. října 2018 v 5:59 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril 20 mg</a>

2204 RalphIX RalphIX | E-mail | Web | 1. října 2018 v 12:01 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/lorazepam/how-to-get-a-ativan-online-prescription/>http://www.ativanx.com/lorazepam/how-to-get-a-ativan-online-prescription/</a> MealmeseePem

2205 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 1. října 2018 v 12:21 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://synthroid2019.com/>buy synthroid online</a>

2206 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 1. října 2018 v 13:28 | Reagovat

wh0cd297235 <a href=http://propecia2019.com/>propecia generic</a>

2207 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 1. října 2018 v 13:28 | Reagovat

wh0cd297235 <a href=http://propecia2019.com/>propecia2019.com</a>

2208 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 1. října 2018 v 22:19 | Reagovat

wh0cd167155 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

2209 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 1. října 2018 v 23:29 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

2210 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 2. října 2018 v 1:44 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

2211 BrettSen BrettSen | E-mail | Web | 2. října 2018 v 1:51 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019</a>

2212 StaceyIM StaceyIM | E-mail | Web | 2. října 2018 v 2:47 | Reagovat

<a href=http://ebogdan.eu/which-is-the-best-place-to-buy-diazepam-medication/>http://ebogdan.eu/which-is-the-best-place-to-buy-diazepam-medication/</a> MealmeseePem

2213 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 2. října 2018 v 13:42 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

2214 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 2. října 2018 v 17:34 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

2215 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 2. října 2018 v 20:00 | Reagovat

wh0cd123795 <a href=http://lasix2019.com/>buy lasix 40 mg</a>

2216 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 2. října 2018 v 21:18 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

2217 unerync unerync | E-mail | Web | 2. října 2018 v 21:30 | Reagovat

<a href=http://boarren.com/>boarren.com</a>

2218 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 2. října 2018 v 22:29 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

2219 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 3. října 2018 v 2:57 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://valtrex2019.com/>generic valtrex cost</a>

2220 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 3. října 2018 v 2:57 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019.com</a>

2221 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 3. října 2018 v 4:59 | Reagovat

wh0cd80435 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

2222 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 3. října 2018 v 5:17 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone corticosteroids</a>

2223 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:01 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://propecia2019.com/>finasteride buy online</a>

2224 extimum extimum | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:27 | Reagovat

<a href=http://rotamalacbet.com/>rotamalacbet.com</a>

2225 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 3. října 2018 v 13:28 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

2226 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 4. října 2018 v 15:21 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://celebrexbest.us.org/>celebrex</a>

2227 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 4. října 2018 v 16:31 | Reagovat

wh0cd80435 <a href=http://tadalafil.company/>tadalafil</a>

2228 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 4. října 2018 v 18:11 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil brain zaps</a>

2229 WalterCR WalterCR | E-mail | Web | 4. října 2018 v 21:01 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/are-lunesta-muscle-relaxers-addictive/>http://wfjga.us/are-lunesta-muscle-relaxers-addictive/</a> MealmeseePem

2230 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 4. října 2018 v 21:26 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://sildenafil.company/>viagra sildenafil citrate</a>

2231 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 5. října 2018 v 0:58 | Reagovat

wh0cd80435 <a href=http://sildenafil.company/>sildenafil</a>

2232 DFThomas DFThomas | E-mail | Web | 5. října 2018 v 3:57 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/the-effects-of-ambien-use/>http://tddbc.us/the-effects-of-ambien-use/</a> MealmeseePem

2233 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 5. října 2018 v 5:04 | Reagovat

wh0cd123795 <a href=http://tadacip.icu/>buy tadacip</a>

2234 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 5. října 2018 v 11:48 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin 875 mg</a>

2235 Lobfaimi Lobfaimi | E-mail | Web | 5. října 2018 v 16:14 | Reagovat

<a href=http://cialislfrx.com/>cialislfrx.com</a>

2236 NWBrandon NWBrandon | E-mail | Web | 5. října 2018 v 18:04 | Reagovat

<a href=http://oopqd.us/how-does-a-soma-pill-work/>http://oopqd.us/how-does-a-soma-pill-work/</a> MealmeseePem

2237 QGDonald QGDonald | E-mail | Web | 5. října 2018 v 21:54 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/actos-dosage-guide/>http://rsaqe.us/actos-dosage-guide/</a> MealmeseePem

2238 RoyBB RoyBB | E-mail | Web | 5. října 2018 v 23:46 | Reagovat

<a href=http://vyhps.us/how-does-abilify-work/>http://vyhps.us/how-does-abilify-work/</a> MealmeseePem

2239 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 6. října 2018 v 3:18 | Reagovat

wh0cd123795 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2240 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 6. října 2018 v 5:12 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://celebrexbest.us.org/>CELEBREX 100MG</a>

2241 Gagimilt Gagimilt | E-mail | Web | 6. října 2018 v 5:30 | Reagovat

<a href=http://vilangranrx.com/>vilangranrx.com</a>

2242 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 6. října 2018 v 15:14 | Reagovat

wh0cd167155 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone 5 mg</a>

2243 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 6. října 2018 v 15:22 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

2244 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 6. října 2018 v 16:21 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

2245 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 6. října 2018 v 18:42 | Reagovat

wh0cd297235 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2246 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 6. října 2018 v 19:47 | Reagovat

wh0cd80435 <a href=http://colchicine.network/>colchicine 0.6mg tablets</a>

2247 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 6. října 2018 v 22:08 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone buy online</a>

2248 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 7. října 2018 v 4:21 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://celebrexbest.us.org/>CELEBREX FOR SALE</a>

2249 sulaviff sulaviff | E-mail | Web | 7. října 2018 v 4:39 | Reagovat

buy cialis online toronto
<a href=http://cialismerx.com/#>buy cheap cialis</a>
viagra and the taliban cialis pills
<a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis online</a>

2250 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 7. října 2018 v 9:36 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://tadalafil.company/>tadalafil cost</a>

2251 Billysaunk Billysaunk | E-mail | Web | 7. října 2018 v 13:16 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone 5mg</a>

2252 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 7. října 2018 v 13:54 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin order online</a>

2253 ChristopherPF ChristopherPF | E-mail | Web | 7. října 2018 v 20:56 | Reagovat

<a href=http://vxijw.us/can-naproxen-withdrawal-cause-nightmares/>http://vxijw.us/can-naproxen-withdrawal-cause-nightmares/</a> MealmeseePem

2254 WalterQQ WalterQQ | E-mail | Web | 8. října 2018 v 0:28 | Reagovat

<a href=http://medxr.com/klonopin/what-is-generic-klonopin/>http://medxr.com/klonopin/what-is-generic-klonopin/</a> MealmeseePem

2255 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 8. října 2018 v 2:00 | Reagovat

wh0cd253875 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2256 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 8. října 2018 v 2:12 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil er</a>

2257 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 8. října 2018 v 6:19 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

2258 Alfreddap Alfreddap | E-mail | Web | 8. října 2018 v 12:41 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://prednisolonepills.video/>order prednisolone</a>

2259 BrettSen BrettSen | E-mail | Web | 8. října 2018 v 15:57 | Reagovat

wh0cd44511 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2260 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 8. října 2018 v 18:24 | Reagovat

wh0cd37075 <a href=http://tadalafil.company/>tadalafil</a>

2261 BrettSen BrettSen | E-mail | Web | 8. října 2018 v 22:06 | Reagovat

wh0cd210515 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2262 QAWallace QAWallace | E-mail | Web | 9. října 2018 v 1:44 | Reagovat

<a href=http://lanatrade.eu/gaming-maus/>http://lanatrade.eu/gaming-maus/</a> MealmeseePem

2263 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 9. října 2018 v 3:16 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://amoxicillin.team/>where can i buy amoxicillin online</a>

2264 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 9. října 2018 v 11:24 | Reagovat

wh0cd297235 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone buy online</a>

2265 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 10. října 2018 v 0:21 | Reagovat

wh0cd340595 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

2266 Stewartmed Stewartmed | E-mail | Web | 10. října 2018 v 0:54 | Reagovat

wh0cd383955 <a href=http://celebrexbest.us.org/>celebrex 200mg capsules</a>

2267 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 10. října 2018 v 2:24 | Reagovat

wh0cd427315 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>tetracycline capsules</a>

2268 Richardjerse Richardjerse | E-mail | Web | 10. října 2018 v 3:16 | Reagovat

<a href=http://medxr.com/klonopin/buy-klonopin-online-no-prescription/>http://medxr.com/klonopin/buy-klonopin-online-no-prescription/</a> MealmeseePem

2269 ECRichard ECRichard | E-mail | Web | 10. října 2018 v 3:46 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/>http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/</a> MealmeseePem

2270 Bennytom Bennytom | E-mail | Web | 10. října 2018 v 5:38 | Reagovat

wh0cd123795 <a href=http://prednisolonepills.video/>buy prednisolone online</a>

2271 KennethMob KennethMob | E-mail | Web | 10. října 2018 v 5:38 | Reagovat

wh0cd123795 <a href=http://paxilbest.us.com/>Paxil Er</a>

2272 LPManuel LPManuel | E-mail | Web | 10. října 2018 v 6:22 | Reagovat

<a href=http://sjvel.us/>http://sjvel.us/</a> MealmeseePem

2273 JamesOJ JamesOJ | E-mail | Web | 13. října 2018 v 0:54 | Reagovat

<a href=http://xxcti.us/purchase-paxil-online/>http://xxcti.us/purchase-paxil-online/</a> MealmeseePem

2274 FKDale FKDale | E-mail | Web | 14. října 2018 v 17:47 | Reagovat

<a href=http://top10kaufen.eu/product-category/beauty-drogerie/>http://top10kaufen.eu/product-category/beauty-drogerie/</a> MealmeseePem

2275 GeorgeYW GeorgeYW | E-mail | Web | 14. října 2018 v 21:32 | Reagovat

<a href=http://oopqd.us/does-soma-have-withdrawal-effects/>http://oopqd.us/does-soma-have-withdrawal-effects/</a> MealmeseePem

2276 PaulMM PaulMM | E-mail | Web | 15. října 2018 v 13:30 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/is-adipex-safe/>http://xvxuu.us/is-adipex-safe/</a> MealmeseePem

2277 Loans Loans | E-mail | Web | 15. října 2018 v 14:31 | Reagovat

guaranteed loans <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">fast quick loans</a> guaranteed loan <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

2278 Mayofs Mayofs | E-mail | Web | 15. října 2018 v 20:38 | Reagovat

buy cheapest cialis buy
<a href=http://cialisbdrx.com/#>cialis online</a>
emedicine viagra cialis pills
<a href="http://cialisbdrx.com/#">cheap cialis</a>

2279 Online Lenders Online Lenders | E-mail | Web | 16. října 2018 v 1:04 | Reagovat

bad credit personal loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">ez loan</a> bad credit personal loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

2280 BerryDoump BerryDoump | E-mail | Web | 16. října 2018 v 1:32 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/>http://wfjga.us/</a> MealmeseePem

2281 Direct Lenders Direct Lenders | E-mail | Web | 16. října 2018 v 1:48 | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">payday loans direct lender no teletrack</a> easy loans no credit check <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

2282 Payday Loans Online Payday Loans Online | E-mail | Web | 16. října 2018 v 4:42 | Reagovat

loan balance <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loan companies near me</a> guaranteed loan <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

2283 Crulary Crulary | E-mail | Web | 16. října 2018 v 9:29 | Reagovat

how can i get trazodone
<a href=http://buygenviagra.com/#>viagra</a>
one dollar viagra
<a href="http://buygenviagra.com/#">viagra</a>

2284 Aaronspund Aaronspund | E-mail | Web | 16. října 2018 v 12:06 | Reagovat

<a href=http://yljou.us/>http://yljou.us/</a> MealmeseePem

2285 Speedy Cash Speedy Cash | E-mail | Web | 16. října 2018 v 21:15 | Reagovat

poor credit loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> loan consolidation <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loans</a>

2286 A Payday Loan A Payday Loan | E-mail | Web | 16. října 2018 v 21:47 | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loans</a>

2287 LuisBS LuisBS | E-mail | Web | 16. října 2018 v 23:31 | Reagovat

<a href=http://xrtrt.us/purchase-provigil-online/>http://xrtrt.us/purchase-provigil-online/</a> MealmeseePem

2288 XRTroy XRTroy | E-mail | Web | 17. října 2018 v 2:20 | Reagovat

<a href=http://vlfvg.us/accutane-dosage-guide-with-precautions/>http://vlfvg.us/accutane-dosage-guide-with-precautions/</a> MealmeseePem

2289 DZJeffery DZJeffery | E-mail | Web | 17. října 2018 v 5:00 | Reagovat

<a href=http://yljou.us/does-neurontin-cause-weight-gain/>http://yljou.us/does-neurontin-cause-weight-gain/</a> MealmeseePem

2290 Waxabern Waxabern | E-mail | Web | 18. října 2018 v 0:04 | Reagovat

best deals.on viagra
<a href="http://www.buygenviagra.com/#">buy viagra online</a>

2291 Danielallob Danielallob | E-mail | Web | 18. října 2018 v 0:18 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/>http://txdjw.us/</a> MealmeseePem

2292 Paydayloan Paydayloan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 0:37 | Reagovat

online installment loans <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">small loans no credit check</a> real payday loans online <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loans</a>

2293 Loan Loan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 2:01 | Reagovat

poor credit loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans money</a> guaranteed loan <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>unsecured loans bad credit</a>

2294 Fastest Payday Loan Fastest Payday Loan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 4:09 | Reagovat

personal loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">guaranteed loan</a> bad credit personal loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

2295 Loan Cash Loan Cash | E-mail | Web | 18. října 2018 v 5:04 | Reagovat

loans in pa <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">bad credit loans guaranteed approval</a> loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

2296 Payday Payday | E-mail | Web | 18. října 2018 v 5:58 | Reagovat

poor credit loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">bad credit loans guaranteed approval</a> online payday loan instant approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loan</a>

2297 VictorBes VictorBes | E-mail | Web | 18. října 2018 v 14:15 | Reagovat

<a href=http://glczd.us/abilify-uses/>http://glczd.us/abilify-uses/</a> MealmeseePem

2298 Payday Loan Online Payday Loan Online | E-mail | Web | 18. října 2018 v 16:23 | Reagovat

personal loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> how to apply for a loan <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>no fax payday loans</a>

2299 DwightRer DwightRer | E-mail | Web | 19. října 2018 v 18:20 | Reagovat

<a href=http://xrtrt.us/what-are-the-uses-for-provigil/>http://xrtrt.us/what-are-the-uses-for-provigil/</a> MealmeseePem

2300 SUPatrick SUPatrick | E-mail | Web | 21. října 2018 v 0:58 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/can-ativan-cause-a-blackout/>http://vgejq.us/can-ativan-cause-a-blackout/</a> MealmeseePem

2301 DarylGE DarylGE | E-mail | Web | 21. října 2018 v 12:28 | Reagovat

<a href=http://a991.info/phentermine-adult-dosing/>http://a991.info/phentermine-adult-dosing/</a> MealmeseePem

2302 BillyHG BillyHG | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 2:00 | Reagovat

<a href=http://nutritioninpill.com>http://nutritioninpill.com</a> MealmeseePem

2303 Williamcab Williamcab | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 18:36 | Reagovat

<a href=http://infuture.eu>http://infuture.eu</a> MealmeseePem

2304 Henrydrync Henrydrync | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 6:27 | Reagovat

<a href=http://gearso.eu>http://gearso.eu</a> MealmeseePem

2305 ZatthewSycle ZatthewSycle | E-mail | 7. listopadu 2018 v 20:22 | Reagovat

college research paper writing service
http://essaypromaker.com - paper writing service
  online proofreader
<a href="http://essaypromaker.com">custom writing
</a> - research papers writing help
online essay writing

2306 ZatthewSycle ZatthewSycle | E-mail | 10. listopadu 2018 v 2:02 | Reagovat

paraphrase my essay
http://essaypromaker.com - write my paper
  seo writing services
<a href="http://essaypromaker.com">essay writing service
</a> - doctoral thesis writing
help with writing research papers

2307 Richazdoccuh Richazdoccuh | E-mail | 11. listopadu 2018 v 18:11 | Reagovat

http://essayfasthelp.com -    <a href="http://essayfasthelp.com"></a> -

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama