Tisková zpráva: Technologie mobilních telefonů – závažné ohrožení lidského zdraví i životního prostředí

13. července 2008 v 12:00 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Ačkoli již celá řada univerzitních vědeckých týmů z celého světa prokázala závažné účinky elektromagnetických polí (EMP) vytvářených pro obsluhu mobilních telefonů na živé tkáně a na lidské zdraví, jsou hygienické normy ve většině zemí světa stále ještě politicky nastaveny tak, že nechrání lidské zdraví. Jejich jedinou funkcí je chránit zájmy telekomunikačních společností a umožňovat nerušený rozvoj technologií. Přitom se již ví, že mobily představují smrtelné nebezpečí zejména pro děti, ale také pro dospělé. Četná pozorování navíc ukazují, že toto záření závažně ohrožuje domácí i volně žijící zvířata. Poškození je o to závažnější, že se týká i plodnosti a že zasahuje i DNA, a tím i následující generace lidí a zvířat. V České republice je situace o to horší, že příslušné státní orgány nebezpečí zcela ignorují a popírají, a lidé tak používají mobilní telefony a další bezdrátové technologie mnohem lehkomyslněji než v zahraničí. Dopady budou zřejmě katastrofální.
Lékaři z vídeňské lékařské komory například vydali plakát s 10 lékařskými zásadami používání mobilních telefonů; plakát je umisťován do čekáren vídeňských ordinací. Vídeňští lékaři doporučují používat pevnou linku, z mobilů volat co nejméně, děti a mládež do 16 let by měly používat mobily jen v případě nouze. Lidé by neměli telefonovat ve vozidlech a dopravních prostředcích a neměli by mobil nosit na těle. Při navazování hovoru by měli držet mobil co nejdál od hlavy a těla (na délku paže). Zdá se vám to přehnané? Lékaři ovšem mají k těmto doporučením velmi dobré důvody (viz dále).
Salcburská zemská vláda vydala informační brožuru o elektrosmogu, v níž doporučuje používat mobily jen pro důležité a naléhavé hovory, tyto hovory zkracovat na minimum, nenosit zapnutý mobil na těle. Školám doporučují nařídit školním řádem vypnutí mobilů na pozemku školy, ale také zabránit instalaci vysílačů na školách a v jejich okolí.
Tři tisíce německých lékařů podepsalo již v roce 2002 tzv. Freiburskou výzvu, v níž dávají používání mobilů a instalaci základnových stanic v blízkosti bytu do přímé souvislosti např. s dramatickým nárůstem poruch srdečního rytmu, srdečních infarktů, degenerativních onemocnění mozku, poruch učení, koncentrace a chování u dětí a výskytu rakovinných onemocnění, zejména leukémie a nádorů mozku. Lékaři požadovali "masivní snížení limitních hodnot", zákaz používání mobilů ve školách, nemocnicích, veřejných budovách a dopravních prostředcích, vytváření zón bez mobilních telefonů a vysílačů atd. Politici výzvu nevzali na vědomí.
V roce 2005 se finští lékaři a fyzikové, k nimž se připojilo mnoho lékařů ze zahraničí, obrátili otevřeným dopisem na členy Evropského parlamentu (tzv. Helsinská výzva) a požadovali okamžité zavedení nových evropských standardů pro ochranu zdraví obyvatelstva před účinky tohoto záření. Bezvýsledně.
Na podobných požadavcích na zásadní zpřísnění limitů se usnesli také účastníci řady odborných vědeckých konferencí, např.: Salcburk (A) 2000, Benevento (I) 2006, Londýn (GB) 2007, Benátky (I) 2008; před účinky mobilních telefonů varovala a požadavek zpřísnění limitů vznesla letos v červnu také Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), jako nezpůsobilé k ochraně veřejného zdraví vyhodnotila stávající limity mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků Bioinitiative v šestisetstránkové zprávě zveřejněné loni v srpnu, sdružení německých nezávislých odborníků Kompetenzinitiative se letos v březnu obrátilo se svým apelem na německou kancléřku atd.
Odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) se letos v dubnu obrátili na ruského hlavního hygienika s rezolucí vyzývající k ochraně dětí před zářením mobilních telefonů. Podle jejich výzkumů jsou děti používající mobil ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Ve věku 25 až 30 let lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, v pozdějším věku pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchy CNS. Důvodem zvláštního ohrožení dětí je menší tloušťka kosti lebeční, jiné látkové poměry dětského mozku a z nich vyplývající větší vodivost a větší relativní povrch mozku.
V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců, většinou onkologů, z Francie, Itálie, Nizozemí a USA výzvu, v níž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
V květnu tohoto roku zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon. Pravděpodobnost se zvyšuje s intenzitou používání mobilu. Pokud děti navíc samy používají mobilní telefon ve věku do 7 let, stoupá riziko na 80 procent.
V listopadu 2007 zveřejnil Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine americkou vědeckou studii sledující vliv elektromagnetických polí na výskyt autismu u dětí. Autismus je v současnosti ve Spojených státech vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
Výzkumů, které prokázaly zhoubné vlivy těchto elektromagnetických polí už existují stovky. Jak řekl Dr. E. Huber z vídeňské lékařské komory: kdyby nějaký lék měl takové výsledky testů, jaké má mobilní telefon, musel by být okamžitě stažen z trhu. U mobilů se však stále vyčkává a tvrdí, že je třeba vše řádně ověřit a přinést nové výsledky. Jak dlouho se ještě bude ověřovat?
Výzkumy mezitím prokázaly tyto netepelné efekty na živé organismy:
- únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, ztráty paměti, závrati, bušení srdce, rychlé vyčerpání, dušnost, podrážděnost, nechutenství, nevolnost, nepohoda, deprese, a to v souvislosti se vzdáleností od mobilního vysílače nebo s hustotou elektromagnetického pole v místě spánku a odpočinku zkoumaných osob (tým profesora R. Santiniho z Národního ústavu pro aplikovaný výzkum, Lyon, Francie, 2002; tým Dr. H.-P. Huttera z Ústavu pro hygienu prostředí při lékařské univerzitě ve Vídni, Rakousko, 2002; tým profesora E. A. Navarra z Katedry aplikované fyziky Univerzity ve Valencii, Španělsko, 2003)
- změny v EEG mozku (tým Dr. A. V. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina, 2003)
- pokles hladiny hormonu melatoninu odpovědného za regeneraci organismu (tým Dr. J. Burcha z Coloradské univerzity, USA, 2002)
- poruchy DNA a chromozomů (tým profesora F. Adlkoffera, koordinátora mezinárodní studie REFLEX, Mnichov, SRN, 2004)
- změny v buněčném cyklu a bujení buněk (tým profesora S. Kwee z Univerzity v Aarhusu, Dánsko, 2002)
- snížení počtu živých spermií ve spermatu o desítky procent a omezení pohyblivosti zbývajících spermií (tým Dr. I. Fejese z Univerzity v Szegedu, Maďarsko 2004; tým Dr. A. Agarwala z Cleveland Clinic Foundation v Ohiu, USA, 2006)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic v závislosti na četnosti a době používání mobilního telefonu (tým profesora L. Hardella z Univerzitní kliniky v Örebru, Švédsko, 2002, 2003, 2006 a 2008; tým docenta S. Lönna z Ústavu pro hygienu prostředí, Karolinska Institutet, Švédsko, 2004; tým Dr. S. Sadetzké z Univerzity v Tel Avivu, Izrael, 2008)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů v závislosti na vzdálenosti od mobilního vysílače při dlouhodobém pobytu osob (tzv. případ Netanya - studie publikovaná vědci z Kaplan Medical Center Rechovot, lékařské fakulty university v Tel Avivu a Pediatrické ambulantní kliniky v Kupat Holimu, Izrael, 2004; tzv. případ Naila - studie publikovaná týmem Dr. H. Egera, Německo, 2004; tzv. případ Hausmannstätten - studie publikovaná Dr. G. Oberfeldem, Zemské sanitární ředitelství při salcburské zemské vládě, Rakousko, 2008)
- dále již zmiňovaný vliv na výskyt autismu, hyperaktivity a poruch chování u dětí
Co se týče výsledků výzkumů provedených do roku 2000, zveřejnil profesor hygieny prostředí Lincolnovy univerzity (Nový Zéland) Dr. Neil Cherry v r. 2000 studii, v níž konstatuje prokázání neurologických změn (změny mozkové aktivity, EEG a reakční doby s následnými symptomy: ztráta paměti, bolesti hlavy, vyčerpání, poruchy koncentrace a závratě), snížení schopnosti učení, poruch spánku, změn metabolismu mozku, nárůstu neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, vysoce průkazného zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, zvýšení rizika sebevraždy, změn krevního tlaku a srdečního rytmu, zvýšení výskytu srdečních chorob a zvýšení úmrtnosti při srdečních infarktech, oslabení imunitního systému, redukce počtu spermií, zvýšení potratů a výskytu vrozených vad, vyššího procenta narozených dvojčat, snížení hladiny melatoninu, změny metabolismu vápníku, poškození chromozomů, změn v DNA, zlomů DNA, změn transkripce genů, změn buněčného dělení, zvýšení výskytu rakoviny včetně leukémie, zejména rakoviny mozku, varlat, prsu atd. U všech účinků uvádí autor citace příslušných studií. Na závěr konstatuje: "Do dnešního dne prokazuje 50 studií škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze. Tyto vědecké výsledky již dnes jasně ukazují, že záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze je třeba považovat za závažný rizikový faktor u všech zdravotních poškození, která jsou známa u elektromagnetického záření, vzhledem k tomu, že vznikají podle stejných biologických mechanismů."
Prof. Cherry také provedl v r. 1999 kritickou analýzu doporučení mezinárodní komise ICNIRP, která v r. 1998 navrhla měkké limity, považované dodnes politiky za směrodatné, i když už byla nesčetněkrát prokázána jejich nesmyslnost. Cherry konstatuje, že doporučení ICNIRP je "zatížené těžkými, ba fatálními chybami" a že podává "obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení".
Autor TZ má k dispozici také zprávy o pozorování negativního vlivu záření mobilů a mobilních vysílačů na zvířata i výsledky studií, které prokazují např. změny chování včel vyvolané tímto zářením a způsobující záhadné mizení včel (včely jsou dezorientované a nenacházejí cestu do úlu) a oslabení imunity včel, které jsou pak v nebývalé míře napadány chorobami a parazity a dochází k úhynům včelstev.
Právní úprava a situace v ČR:
V České republice upravovala ochranu obyvatelstva před neionizujícím zářením vyhláška MZ č. 408/1990 Sb. Ta byla nahrazena nařízením vlády č. 480/2000 Sb., přičemž došlo k více než desetinásobnému změkčení limitů. Toto nařízení bylo nahrazeno nař. vlády č. 1/2008 Sb., které i přes narůstající počet stížností občanů trpících zdravotními problémy způsobenými expozicí vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem zachová měkké limity.
Některé země mají limity asi desetkrát tvrdší - Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko, Čína.
I přes všechny uvedené skutečnosti trvá MUDr. Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, na tom, že: "nebyl prokázán jediný případ, kdy by došlo k poškození zdraví expozicí elektromagnetickému poli s intenzitou nepřekračující limity ICNIRP" (dopisy z 24.4.2008, 12.6.2008 a 2.7.2008).
Ředitel Státního zdravotního ústavu, vypracovávajícího podklady pro příslušnou legislativu, MUDr. Milan Bořek píše, že ČR pouze přebírá legislativu a že limity stanovila mezinárodní komise ICNIRP, "která nepochybně vzala v potaz Vámi zmíněné i další studie" (dopis z 10.4.2008). Přitom o komisi ICNIRP je známo, že zásadně odmítá brát v potaz výsledky studií prokazujících netepelné účinky VF EMP a že počítá apriorně jen s účinky tepelnými.
Doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře SZÚ, který je vlastním autorem našich norem, tvrdí, že "za několik desetiletí, kdy se otázka působení elektromagnetického pole na člověka sleduje podrobně, nebyl prokázán ani jediný případ poškození zdraví člověka elektromagnetickým polem při expozici, která nepřekročila limity ICNIRP" (dopisy z 19.5.2008 a 16.6.2008). Podobné i ještě radikálnější názory (současné limity jsou zbytečně přísné, jediné nebezpečí od mobilů hrozí při telefonování během řízení apod.) uveřejňuje i v oficiálních publikacích SZÚ.
Premiér ČR a ministr zdravotnictví, kteří podepsali zmíněné vládní nařízení 1/2008, se k problematice nevyjádřili a dopisy postoupili MUDr. Hrubému z MZ ČR s výše uvedeným výsledkem. Hlavní hygienik ČR na dopis z 28. března dosud nezareagoval.
Jestliže L. Pekárek ve svých publikacích zveřejněných SZÚ tvrdí, že není znám ani teoretický mechanismus, jak by podlimitní VF EMP mohla mít jiné než tepelné účinky na živé tkáně, nemá pravdu. Již v roce 2002 publikoval tým Dr. D. J. Panagopoulose z Katedry biologie a biofyziky na Univerzitě v Athénách (Řecko) biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Tento model předpokládá narušení funkce buněčných membrán.
Odborník na biomedicínu a biofyziku Dr. U. Warnke ze Sárské univerzity v Saarbrückenu (Německo) publikoval jiný model založený na poznatcích kvantové fyziky v roce 2004.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (987)
Zobrazit starší komentáře

901 bsfjuilm bsfjuilm | E-mail | Web | 2. května 2018 v 10:52 | Reagovat

generic brands of viagra online <a href="http://viagrapfhze.com/#">free viagra</a> cheapest viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>price of viagra</a>

902 ndgjuilm ndgjuilm | E-mail | Web | 5. května 2018 v 3:20 | Reagovat

buy cheap viagra online <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra pills</a> viagra without a prescription <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra generic</a>

903 AbChootZem AbChootZem | E-mail | Web | 11. května 2018 v 3:20 | Reagovat

Novagalicia Banca Electronica - Abanca Online 56 frases de autoestima para ganar la confianza que te falta <a href=http://pujckaonline.me/blog/online-pjcka-ihned-lisov-koberce/>Online pujcka ihned lisov koberce</a> Creditos Rapidos, CGC de Creditos INFONAVIT en Linea 2 version para Cofemer 3.
Coatzacoalcos - PrГ©stamos en LГ­nea - Prestamos Rapidos  ?En que universidad me recomiendas estudiar? en Duopixel  <a href=http://pujckaonline.me/page/online-pjcky-stranice-predmeta/>Online pujcky stranice predmeta</a> BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DEL DINERO, HolaDinero - Los prГ©stamos tan fГЎcil como decir Hola a.
“croque it displeases that fledging inter a missy would run necrotic versus her parole,” clued robie. We harrumph that those propellers were a diversion. 69 Las mejores franquicias rentables mexicanas para invertir  Prestamos rapidos  <a href=http://facilcreditos.es/articles/prestamos-personales-de-la-caja-popular-de-ahorros/>Comparador de Prestamos - Personales y de Consumo</a> Apertura y Administracion de Cuentas, Caja Rural de Onda Particulares.

904 bakkavog bakkavog | E-mail | Web | 13. května 2018 v 18:01 | Reagovat

the little blue pill viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online without prescription</a>
most powerful viagra in india
<a href="http://www.viagrabs.com">this contact form</a>
is it easy to get viagra from your doctor

905 bakkavog bakkavog | E-mail | Web | 14. května 2018 v 2:15 | Reagovat

can i take viagra and suboxone
<a href=http://viagrabs.com>additional hints</a>
viagra therapeutic area
<a href="http://www.viagrabs.com">page</a>
is it safe to take red bull with viagra

906 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. května 2018 v 13:53 | Reagovat

erectile
<a href=http://edpils-gg.com/>erectile dysfunction treatment</a>
erectile pills in canada
<a href="http://edpils-gg.com/">erectile dysfunction medications</a>

907 pamjuilm pamjuilm | E-mail | Web | 23. května 2018 v 20:02 | Reagovat

viagra soft tablets <a href="https://aluixnetwork.com/#">cheap viagra</a> over the counter viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>discount viagra</a>

908 JudithNem JudithNem | E-mail | Web | 27. května 2018 v 0:06 | Reagovat

<a href=http://infuture.eu/>http://infuture.eu/</a> MealmeseePem

909 bsficown bsficown | E-mail | Web | 27. května 2018 v 0:24 | Reagovat

viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">viagra</a> how does viagra work <a href="http://qenericviaqra.com/#">viagra buy</a>

910 bsdicown bsdicown | E-mail | Web | 28. května 2018 v 22:20 | Reagovat

cheap viagra from india <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online canada</a> buy viagra new york <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online</a>

911 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 30. května 2018 v 23:06 | Reagovat

amoxicilina de 500 grs access
<a href="http://getamoxilok.com">amoxil coupon</a>
amoxil amoxicillin 500 mg
<a href=http://myamoxilok.com#cheap>amoxil 500mg bayer prezzo</a>
alergia a antibioticos amoxicilina

912 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 2:21 | Reagovat

prospecto de amoxicilina normon 250mg/5ml
<a href="http://getamoxilok.com">buy amoxicilin online</a>
salmeterol fluticasone dosis amoxicilina
<a href=http://myamoxilok.com#prezzo>cheap amoxil 500 mg</a>
amoxicilina-clorhidrato

913 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 4:33 | Reagovat

amoxicilina 500 mg posologia de enterogermina
<a href="http://getamoxilok.com">amoxil 500 mg bayer prezzo</a>
amoxicilina mas acido clavulanico venezuela
<a href=http://getamoxilok.com#500>cheap 500mg amoxil</a>
cosman 250 mg posologia amoxicilina

914 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 8:41 | Reagovat

mefanol dosis de amoxicilina
<a href="http://getamoxilok.com">buy amoxil online</a>
sinot amoxicilina 250
<a href=http://myamoxilok.com#buy>amoxicilin prices</a>
amoxicilina y acido clavulanico tablets en walmart

915 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 10:36 | Reagovat

allegra d tabletas dosis amoxicilina
<a href="http://myamoxilok.com">prezzo amoxil 500 mg</a>
amoxicilina nombre generico
<a href=http://myamoxilok.com#buy>amoxicilin buy</a>
undu omnilife dosis amoxicilina

916 Paulinewhoke Paulinewhoke | E-mail | Web | 31. května 2018 v 12:27 | Reagovat

<a href=http://navrcholu.eu/>http://navrcholu.eu/</a> MealmeseePem

917 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 13:12 | Reagovat

nitrofurantoina en el embarazo dosis amoxicilina
<a href="http://getamoxilok.com">cheap amoxil online</a>
furp amoxicilina para que serve a babosa
<a href=http://getamoxilok.com#cheap+500mg+amoxil>amoxil 500 mg prezzo</a>
xyzal gotas dosis de amoxicilina

918 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 17:58 | Reagovat

posologia amoxicilina con acido clavulanico
<a href="http://getamoxilok.com">buy amoxil online</a>
valor do remedio amoxicilina clavulanato
<a href=http://myamoxilok.com#amoxil+online>buy 500 mg amoxil</a>
para que sirve amoxicilina acido clavulanico 875 125 mg

919 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 18:57 | Reagovat

faringitis tratamiento amoxicilina 250
<a href="http://myamoxilok.com">amoxil buy</a>
amoxicilina acido clavulanico inyectable intramuscular
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicillin+rezeptfrei+deutschland>buy amoxicillin</a>
amoxil 500 adalah ialah

920 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 31. května 2018 v 20:01 | Reagovat

amoxil jarabe para
<a href="http://getamoxilok.com">500 mg amoxil</a>
silicio organico inyectable dosis amoxicilina
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+coupon>amoxil 500 mg prezzo</a>
mebocaina dosis amoxicilina

921 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 1. června 2018 v 3:43 | Reagovat

ericaf dosis amoxicilina
<a href="http://getamoxilok.com">amoxil 500mg prezzo</a>
amoxicilina 850 mg acido clavulanico generico
<a href=http://myamoxilok.com#cheap+500mg+amoxil>amoxicillin cost</a>
palmidrol dosis de amoxicilina

922 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 1. června 2018 v 8:23 | Reagovat

amoxicilline acide clavulanique mylan 500 posologie amoxicilline
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin cost</a>
amoxicillin side effects uti
<a href=http://myamoxilok.com#amoxil+500mg+prezzo>500mg amoxil</a>
mucomelt forte dosage of amoxicillin

923 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 1. června 2018 v 19:11 | Reagovat

bel phen dosage for amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">cheap amoxicillin online</a>
amoxicillin sciroppo bambini pediatrics
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicillin+coupon>amoxil online</a>
amoxicillin dose paeds

924 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 3. června 2018 v 15:25 | Reagovat

rovamycine indication et posologie amoxicilline
<a href="http://myamoxilok.com">amoxil 500mg</a>
biocalyptol posologie amoxicilline
<a href=http://myamoxilok.com#buy+amoxil+500+mg>amoxil coupon</a>
amoclav 500 dosage of amoxicillin

925 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 3. června 2018 v 17:33 | Reagovat

pediatric dosage calculations for amoxicillin side
<a href="http://myamoxilok.com">cheap amoxil 500mg</a>
corgard missed dose amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+cost>buy amoxicillin</a>
amoxicillin dosage formulation

926 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 3. června 2018 v 18:37 | Reagovat

posologia amoxicillin 250 mg 5 ml
<a href="http://myamoxilok.com">amoxil cost</a>
medicament amoxicilline acide clavulanique biogaran alprazolam
<a href=http://getamoxilok.com#amoxil+500mg>coupon amoxicillin</a>
amoxilina diminui o efeito do anticoncepcional

927 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 3. června 2018 v 22:19 | Reagovat

benazepril other drugs in same class as amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">500mg amoxil</a>
sovradosaggio amoxicillin 500 mg
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicillin+prices>amoxil buy</a>
side effect amoxicillin high blood pressure

928 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 3. června 2018 v 23:43 | Reagovat

amoxicilline biogaran poudre canyon
<a href="http://myamoxilok.com">prezzo amoxil 500mg</a>
antibiotico amoxicillina bugiardino
<a href=http://getamoxilok.com#prezzo+amoxil+500mg>amoxil buy</a>
gonadil f dosage for amoxicillin

929 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 4. června 2018 v 3:48 | Reagovat

celevac 500 mg amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">buy amoxicillin</a>
zocor missed dose of amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxil+online>amoxicillin coupon</a>
amoxil sugar free forte font

930 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 4. června 2018 v 5:51 | Reagovat

amoxicillin 1000 mg too much
<a href="http://myamoxilok.com">coupon amoxicillin</a>
vaistai amoxicillin 625 mg
<a href=http://getamoxilok.com#amoxil>prezzo amoxil 500 mg</a>
midodrine pediatric dosage amoxicillin

931 Laurietesse Laurietesse | E-mail | Web | 5. června 2018 v 10:02 | Reagovat

<a href=http://phonexdeals.us/>http://phonexdeals.us/</a> MealmeseePem

932 bcvdromy bcvdromy | E-mail | Web | 5. června 2018 v 11:00 | Reagovat

online cialis <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis without a prescription</a> cheap tadalafil <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis online generic</a>

933 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 5. června 2018 v 12:01 | Reagovat

dihydrofuran reactions to amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">amoxyclav</a>
recommended amoxicillin dosage for adults
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+medscape>augmentin 875-125</a>
penicillin vs amoxicillin tooth infection

934 bzyjuilm bzyjuilm | E-mail | Web | 5. června 2018 v 23:37 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra cost</a> viagra brand <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra overdose</a>

935 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 6. června 2018 v 16:51 | Reagovat

antibiotico per bambini amoxicillina in gravidanza
<a href="http://myamoxilok.com">amoxicillin 875</a>
advanced stage periodontitis treatment amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicilline+500+mg>amox/k clav 875-125</a>
alavert nombre generico de amoxil

936 Steeverura Steeverura | E-mail | Web | 6. června 2018 v 19:23 | Reagovat

can i take active with amoxicillin and alcohol
<a href="http://getamoxilok.com">amoclav</a>
progon b dosage of amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#amoxi>amoxicilline 500 mg</a>
scheriproct dosage of amoxicillin

937 Kiiraerura Kiiraerura | E-mail | Web | 7. června 2018 v 3:05 | Reagovat

edurant dosage for amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amox clav</a>
moxilin capsules 500 mg amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+for+ear+infection>amoxicillin/clavulanate 875/125</a>
amoxicillin fish mox for cats

938 Kiiraerura Kiiraerura | E-mail | Web | 7. června 2018 v 6:03 | Reagovat

thuoc servamox 500 mg amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">augmentin 875-125</a>
normal dosage of amoxicillin for infants
<a href=http://getamoxilok.com#para+que+sirve+la+amoxicilina>amoxicilina 500 mg</a>
pivmecillinam uti prophylaxis amoxicillin

939 Kiiraerura Kiiraerura | E-mail | Web | 7. června 2018 v 13:44 | Reagovat

terramycin capsules 500 mg amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxi clav</a>
amoxicilline sirop adulte
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+medscape>amox clav 875-125</a>
does amoxicillin cause low blood pressure

940 bfijuilm bfijuilm | E-mail | Web | 7. června 2018 v 17:37 | Reagovat

side effects of viagra <a href="http://viagraocns.com/#">discount generic viagra</a> online order viagra <a href=http://viagraocns.com/#>viagra samples</a>

941 hfujuilm hfujuilm | E-mail | Web | 7. června 2018 v 18:09 | Reagovat

viagra generic online <a href="http://sexviagen.com/#">viagra no prescription</a> purchase viagra <a href=http://sexviagen.com/#>free viagra without prescription</a>

942 pazdromy pazdromy | E-mail | Web | 7. června 2018 v 20:58 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">generic viagra</a> order viagra online <a href=http://viagrapfhze.com/#>generic viagra online</a>

943 LillieBip LillieBip | E-mail | Web | 7. června 2018 v 22:23 | Reagovat

<a href=http://ebogdan.eu/>http://ebogdan.eu/</a> diazepam MealmeseePem

944 bynicown bynicown | E-mail | Web | 7. června 2018 v 23:47 | Reagovat

buy cheap purchase uk viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a> what happens if a girl takes viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">purchase viagra online</a>

945 WilliamBriff WilliamBriff | E-mail | Web | 9. června 2018 v 0:16 | Reagovat

<a href=http://medicnews.us/>http://medicnews.us/</a> MealmeseePem

946 Sarahboala Sarahboala | E-mail | Web | 10. června 2018 v 11:28 | Reagovat

<a href=http://fitnesdeals.us/>http://fitnesdeals.us/</a> MealmeseePem

947 nfgjuilm nfgjuilm | E-mail | Web | 10. června 2018 v 20:58 | Reagovat

buy viagra without prescription <a href="http://mo-basta.org">order viagra</a> natural alternatives to viagra <a href=http://mo-basta.org>lowest viagra price</a>

948 Robertgam Robertgam | E-mail | Web | 12. června 2018 v 12:28 | Reagovat

<a href=http://handbagdeals.us/>http://handbagdeals.us/</a> MealmeseePem

949 bdsjuilm bdsjuilm | E-mail | Web | 12. června 2018 v 18:12 | Reagovat

bank loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org">online payday loans direct lenders</a> affiliate payday loan <a href=https://cashadvanceonline.us.org>payday loans</a>

950 bsdjuilm bsdjuilm | E-mail | Web | 12. června 2018 v 18:36 | Reagovat

low cost payday loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">cash advance</a> bad credit payday loans online <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>loans online</a>

951 xbcicown xbcicown | E-mail | Web | 12. června 2018 v 23:10 | Reagovat

payday loan company in <a href="https://onlineloan.us.org">online personal loans</a> bad credit personal installment loan <a href="https://onlineloan.us.org">loan online</a>

952 Markerura Markerura | E-mail | Web | 16. června 2018 v 12:11 | Reagovat

cialis 5 mg ervaringen hypnose
<a href="http://cialis-gg.com">generic cialis tadalafil</a>
cialis tablete indikacije nakon
<a href=http://cialis-tt.com#tadalafil+coupon>generic cialis tadalafil</a>

953 Markerura Markerura | E-mail | Web | 16. června 2018 v 13:54 | Reagovat

cialis daily dose bph
<a href="http://cialis-gg.com">cialis savings card</a>
normac wirkstoff cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+20+mg+cialis>cheap cialis 20mg</a>

954 Markerura Markerura | E-mail | Web | 16. června 2018 v 23:12 | Reagovat

arti cialis dua pada whatsapp for pc
<a href="http://cialis-tt.com">tadalafil coupon</a>
efectos colaterales de la cialis dose
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+20>cialis tablets 5mg-10mg or 20 mg</a>

955 DouglasDaype DouglasDaype | E-mail | Web | 17. června 2018 v 0:27 | Reagovat

<a href="http://medicalcases.eu/buy-lorazepam-online-overnight/">Buy Lorazepam Online Overnight</a>

956 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. června 2018 v 2:53 | Reagovat

ghevarsha international cialis dosage
<a href="http://cialis-tt.com">cialis sale</a>
anticonceptiestaafje bijwerkingen cialis
<a href=http://cialis-gg.com#200+cialis+coupon>generic for cialis</a>

957 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. června 2018 v 9:50 | Reagovat

cutimed protect bijsluiter cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cheap cialis online</a>
cialis wikipedia indonesia bahasa
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+soft+online+mail-order+pharmacies>cheap tadalafil online</a>

958 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. června 2018 v 16:34 | Reagovat

viagra e cialis differenze di
<a href="http://cialis-tt.com">cialis for sale</a>
viani 50 250 wirkstoff cialis
<a href=http://cialis-tt.com#brand+cialis+online+mail-order+pharmacies>tadalafil 5mg</a>

959 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. června 2018 v 20:28 | Reagovat

cialis by mail
<a href="http://cialis-tt.com">cialis for daily use</a>
dd-wrt.v24 sp1 mega special generic cialis
<a href=http://cialis-gg.com#20+mg+cialis>200 cialis coupon</a>

960 Markerura Markerura | E-mail | Web | 17. června 2018 v 23:05 | Reagovat

cialis side effects loss of vision
<a href="http://cialis-gg.com">cialis tablets</a>
10mg cialis vs 50mg viagra how long does it work
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+tadalafil+online>female cialis online mail-order pharmacies</a>

961 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pondělí v 0:26 | Reagovat

generique viagra et cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 5mg</a>
adwya viagra vs cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+samples>coupon for cialis by manufacturer</a>

962 Stevenglymn Stevenglymn | E-mail | Web | Pondělí v 14:38 | Reagovat

<a href="http://ebogdan.eu/buy-generic-diazepam-online/">Buy Generic Diazepam Online</a>

963 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pondělí v 17:08 | Reagovat

cialis post migraine
<a href="http://cialis-gg.com">tadalafil</a>
generic shop 24 cialis and alcohol
<a href=http://cialis-tt.com#brand+cialis+online+mail-order+pharmacies>cialis uk</a>

964 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pondělí v 21:39 | Reagovat

southern museum of flight cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cialis canadian pharmacy</a>
healthcare alliance cialis and alcohol
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+jelly+online+mail-order+pharmacies>cialis without a doctor's prescription</a>

965 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pondělí v 23:10 | Reagovat

asacolitin wirkstoff cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 20 mg best price</a>
cialis tabletas formula
<a href=http://cialis-gg.com#coupon+for+cialis+by+manufacturer>tadalafil buy</a>

966 Amandarex Amandarex | E-mail | Web | Pondělí v 23:33 | Reagovat

<a href="http://ebogdan.eu/how-diazepam-worked/">How Diazepam worked?</a>

967 Markerura Markerura | E-mail | Web | Úterý v 2:13 | Reagovat

cialis samples for doctors
<a href="http://cialis-tt.com">cialis for daily use</a>
acipen bijsluiter cialis
<a href=http://cialis-tt.com#tadalafil+20+mg>cheap cialis</a>

968 Markerura Markerura | E-mail | Web | Úterý v 19:17 | Reagovat

ipertrofan generico de cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cheap cialis 20 mg</a>
dicumarol nombre commercial y generico de cialis
<a href=http://cialis-gg.com#lowest+cialis+prices>cheap 20 mg cialis</a>

969 Markerura Markerura | E-mail | Web | Úterý v 21:03 | Reagovat

mehmet shehu cialis
<a href="http://cialis-gg.com">tadalafil online</a>
nelsons arnica pilules cialis
<a href=http://cialis-tt.com#liquid+cialis>200 cialis coupon</a>

970 nnuicown nnuicown | E-mail | Web | Středa v 2:59 | Reagovat

herbal alternative viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online prescription free</a> cheap generic viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online</a>

971 Markerura Markerura | E-mail | Web | Středa v 8:28 | Reagovat

sanitas sil 45 erfahrungsbericht cialis
<a href="http://cialis-tt.com">buy cialis</a>
autocertificazione modulo generico de cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+canada>cialis savings card</a>

972 Markerura Markerura | E-mail | Web | Středa v 14:33 | Reagovat

cialis psychological education
<a href="http://cialis-tt.com">buy cialis online</a>
cialis camenzind evolution
<a href=http://cialis-tt.com#tadalafil>cialis soft online mail-order pharmacies</a>

973 Markerura Markerura | E-mail | Web | Středa v 19:49 | Reagovat

dmaa safe dosage of viagra
<a href="http://viagra-tt.com">buy viagra 100 mg</a>
viagra 50mg canada
<a href=http://viagra-tt.com#thin-film+viagra+online+mail-order+pharmacies>pfizer viagra</a>

974 Markerura Markerura | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:01 | Reagovat

mercedes trivago fiyati viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra online paypal uk</a>
efeitos de viagra feminino
<a href=http://viagra-tt.com#cheap+viagra+100mg>viagra 50mg</a>

975 Markerura Markerura | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:06 | Reagovat

estinette pillola dosaggio viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra online</a>
buy viagra tablets
<a href=http://viagra-tt.com#buy+50+mg+viagra>superdrug viagra</a>

976 Markerura Markerura | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:39 | Reagovat

5 199 lbs female viagra
<a href="http://viagra-gg.com">online viagra</a>
qu10 wirkung viagra
<a href=http://viagra-tt.com#online+viagra>50 mg viagra</a>

977 Markerura Markerura | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:04 | Reagovat

wahadelko jak dziala viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra super force online mail-order pharmacies</a>
anadrol 50mg or 100mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#buy+viagra+100+mg>cheap sildenafil online</a>

978 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 0:30 | Reagovat

api 2520 alternatives to viagra
<a href="http://viagra-tt.com">natural viagra</a>
hochu v viagra 11/10 odds
<a href=http://viagra-tt.com#cheap+viagra+100+mg>viagra tablets</a>

979 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 3:26 | Reagovat

acquisto viagra senza ricetta pizza
<a href="http://viagra-gg.com">generic for viagra</a>
anabolika tabletten dosierung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+sildenafil+online>buy viagra online</a>

980 JefferySMOWS JefferySMOWS | E-mail | Web | Pátek v 3:37 | Reagovat

<a href="http://enavody.eu/how-zolpidem-worked/">How Zolpidem worked?</a>

981 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 4:52 | Reagovat

vertuoline capsules generic viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra 100mg</a>
natural viagra substitutes gnc locations
<a href=http://viagra-gg.com#hard+on+viagra+jelly+online+mail-order+pharmacies>buy viagra</a>

982 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 12:53 | Reagovat

kh 150 mg viagra
<a href="http://viagra-gg.com">hard on viagra jelly online mail-order pharmacies</a>
mi yeon kim pfizer viagra
<a href=http://viagra-tt.com#viagra+buy>generic viagra prices</a>

983 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 17:03 | Reagovat

now foods stevia instant tabs viagra
<a href="http://viagra-tt.com">pink female viagra online mail-order pharmacies</a>
verpackungseinheiten viagra coupon
<a href=http://viagra-tt.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>buy viagra generic</a>

984 Markerura Markerura | E-mail | Web | Pátek v 23:08 | Reagovat

herbal viagra gmc trucks
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra</a>
blue diamond shaped pill vgr 50 viagra
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+50+mg>viagra capsules online mail-order pharmacies</a>

985 Markerura Markerura | E-mail | Web | Včera v 0:15 | Reagovat

monitis alternatives to viagra
<a href="http://viagra-gg.com">sildenafil online</a>
viagra deaths 2012 jeep
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+online+paypal+uk>sildenafil coupon</a>

986 Charityanork Charityanork | E-mail | Web | Včera v 1:47 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/i-ordered-valium-online/">I ordered Valium online</a>

987 Markerura Markerura | E-mail | Web | Včera v 2:29 | Reagovat

star 150 viagra stories
<a href="http://viagra-tt.com">buy viagra 50mg</a>
kytta sedativum wirkung viagra
<a href=http://viagra-tt.com#order+viagra>canadian viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama