Tisková zpráva: Technologie mobilních telefonů – závažné ohrožení lidského zdraví i životního prostředí

13. července 2008 v 12:00 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Ačkoli již celá řada univerzitních vědeckých týmů z celého světa prokázala závažné účinky elektromagnetických polí (EMP) vytvářených pro obsluhu mobilních telefonů na živé tkáně a na lidské zdraví, jsou hygienické normy ve většině zemí světa stále ještě politicky nastaveny tak, že nechrání lidské zdraví. Jejich jedinou funkcí je chránit zájmy telekomunikačních společností a umožňovat nerušený rozvoj technologií. Přitom se již ví, že mobily představují smrtelné nebezpečí zejména pro děti, ale také pro dospělé. Četná pozorování navíc ukazují, že toto záření závažně ohrožuje domácí i volně žijící zvířata. Poškození je o to závažnější, že se týká i plodnosti a že zasahuje i DNA, a tím i následující generace lidí a zvířat. V České republice je situace o to horší, že příslušné státní orgány nebezpečí zcela ignorují a popírají, a lidé tak používají mobilní telefony a další bezdrátové technologie mnohem lehkomyslněji než v zahraničí. Dopady budou zřejmě katastrofální.
Lékaři z vídeňské lékařské komory například vydali plakát s 10 lékařskými zásadami používání mobilních telefonů; plakát je umisťován do čekáren vídeňských ordinací. Vídeňští lékaři doporučují používat pevnou linku, z mobilů volat co nejméně, děti a mládež do 16 let by měly používat mobily jen v případě nouze. Lidé by neměli telefonovat ve vozidlech a dopravních prostředcích a neměli by mobil nosit na těle. Při navazování hovoru by měli držet mobil co nejdál od hlavy a těla (na délku paže). Zdá se vám to přehnané? Lékaři ovšem mají k těmto doporučením velmi dobré důvody (viz dále).
Salcburská zemská vláda vydala informační brožuru o elektrosmogu, v níž doporučuje používat mobily jen pro důležité a naléhavé hovory, tyto hovory zkracovat na minimum, nenosit zapnutý mobil na těle. Školám doporučují nařídit školním řádem vypnutí mobilů na pozemku školy, ale také zabránit instalaci vysílačů na školách a v jejich okolí.
Tři tisíce německých lékařů podepsalo již v roce 2002 tzv. Freiburskou výzvu, v níž dávají používání mobilů a instalaci základnových stanic v blízkosti bytu do přímé souvislosti např. s dramatickým nárůstem poruch srdečního rytmu, srdečních infarktů, degenerativních onemocnění mozku, poruch učení, koncentrace a chování u dětí a výskytu rakovinných onemocnění, zejména leukémie a nádorů mozku. Lékaři požadovali "masivní snížení limitních hodnot", zákaz používání mobilů ve školách, nemocnicích, veřejných budovách a dopravních prostředcích, vytváření zón bez mobilních telefonů a vysílačů atd. Politici výzvu nevzali na vědomí.
V roce 2005 se finští lékaři a fyzikové, k nimž se připojilo mnoho lékařů ze zahraničí, obrátili otevřeným dopisem na členy Evropského parlamentu (tzv. Helsinská výzva) a požadovali okamžité zavedení nových evropských standardů pro ochranu zdraví obyvatelstva před účinky tohoto záření. Bezvýsledně.
Na podobných požadavcích na zásadní zpřísnění limitů se usnesli také účastníci řady odborných vědeckých konferencí, např.: Salcburk (A) 2000, Benevento (I) 2006, Londýn (GB) 2007, Benátky (I) 2008; před účinky mobilních telefonů varovala a požadavek zpřísnění limitů vznesla letos v červnu také Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), jako nezpůsobilé k ochraně veřejného zdraví vyhodnotila stávající limity mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků Bioinitiative v šestisetstránkové zprávě zveřejněné loni v srpnu, sdružení německých nezávislých odborníků Kompetenzinitiative se letos v březnu obrátilo se svým apelem na německou kancléřku atd.
Odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) se letos v dubnu obrátili na ruského hlavního hygienika s rezolucí vyzývající k ochraně dětí před zářením mobilních telefonů. Podle jejich výzkumů jsou děti používající mobil ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Ve věku 25 až 30 let lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, v pozdějším věku pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchy CNS. Důvodem zvláštního ohrožení dětí je menší tloušťka kosti lebeční, jiné látkové poměry dětského mozku a z nich vyplývající větší vodivost a větší relativní povrch mozku.
V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců, většinou onkologů, z Francie, Itálie, Nizozemí a USA výzvu, v níž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
V květnu tohoto roku zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon. Pravděpodobnost se zvyšuje s intenzitou používání mobilu. Pokud děti navíc samy používají mobilní telefon ve věku do 7 let, stoupá riziko na 80 procent.
V listopadu 2007 zveřejnil Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine americkou vědeckou studii sledující vliv elektromagnetických polí na výskyt autismu u dětí. Autismus je v současnosti ve Spojených státech vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
Výzkumů, které prokázaly zhoubné vlivy těchto elektromagnetických polí už existují stovky. Jak řekl Dr. E. Huber z vídeňské lékařské komory: kdyby nějaký lék měl takové výsledky testů, jaké má mobilní telefon, musel by být okamžitě stažen z trhu. U mobilů se však stále vyčkává a tvrdí, že je třeba vše řádně ověřit a přinést nové výsledky. Jak dlouho se ještě bude ověřovat?
Výzkumy mezitím prokázaly tyto netepelné efekty na živé organismy:
- únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, ztráty paměti, závrati, bušení srdce, rychlé vyčerpání, dušnost, podrážděnost, nechutenství, nevolnost, nepohoda, deprese, a to v souvislosti se vzdáleností od mobilního vysílače nebo s hustotou elektromagnetického pole v místě spánku a odpočinku zkoumaných osob (tým profesora R. Santiniho z Národního ústavu pro aplikovaný výzkum, Lyon, Francie, 2002; tým Dr. H.-P. Huttera z Ústavu pro hygienu prostředí při lékařské univerzitě ve Vídni, Rakousko, 2002; tým profesora E. A. Navarra z Katedry aplikované fyziky Univerzity ve Valencii, Španělsko, 2003)
- změny v EEG mozku (tým Dr. A. V. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina, 2003)
- pokles hladiny hormonu melatoninu odpovědného za regeneraci organismu (tým Dr. J. Burcha z Coloradské univerzity, USA, 2002)
- poruchy DNA a chromozomů (tým profesora F. Adlkoffera, koordinátora mezinárodní studie REFLEX, Mnichov, SRN, 2004)
- změny v buněčném cyklu a bujení buněk (tým profesora S. Kwee z Univerzity v Aarhusu, Dánsko, 2002)
- snížení počtu živých spermií ve spermatu o desítky procent a omezení pohyblivosti zbývajících spermií (tým Dr. I. Fejese z Univerzity v Szegedu, Maďarsko 2004; tým Dr. A. Agarwala z Cleveland Clinic Foundation v Ohiu, USA, 2006)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic v závislosti na četnosti a době používání mobilního telefonu (tým profesora L. Hardella z Univerzitní kliniky v Örebru, Švédsko, 2002, 2003, 2006 a 2008; tým docenta S. Lönna z Ústavu pro hygienu prostředí, Karolinska Institutet, Švédsko, 2004; tým Dr. S. Sadetzké z Univerzity v Tel Avivu, Izrael, 2008)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů v závislosti na vzdálenosti od mobilního vysílače při dlouhodobém pobytu osob (tzv. případ Netanya - studie publikovaná vědci z Kaplan Medical Center Rechovot, lékařské fakulty university v Tel Avivu a Pediatrické ambulantní kliniky v Kupat Holimu, Izrael, 2004; tzv. případ Naila - studie publikovaná týmem Dr. H. Egera, Německo, 2004; tzv. případ Hausmannstätten - studie publikovaná Dr. G. Oberfeldem, Zemské sanitární ředitelství při salcburské zemské vládě, Rakousko, 2008)
- dále již zmiňovaný vliv na výskyt autismu, hyperaktivity a poruch chování u dětí
Co se týče výsledků výzkumů provedených do roku 2000, zveřejnil profesor hygieny prostředí Lincolnovy univerzity (Nový Zéland) Dr. Neil Cherry v r. 2000 studii, v níž konstatuje prokázání neurologických změn (změny mozkové aktivity, EEG a reakční doby s následnými symptomy: ztráta paměti, bolesti hlavy, vyčerpání, poruchy koncentrace a závratě), snížení schopnosti učení, poruch spánku, změn metabolismu mozku, nárůstu neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, vysoce průkazného zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, zvýšení rizika sebevraždy, změn krevního tlaku a srdečního rytmu, zvýšení výskytu srdečních chorob a zvýšení úmrtnosti při srdečních infarktech, oslabení imunitního systému, redukce počtu spermií, zvýšení potratů a výskytu vrozených vad, vyššího procenta narozených dvojčat, snížení hladiny melatoninu, změny metabolismu vápníku, poškození chromozomů, změn v DNA, zlomů DNA, změn transkripce genů, změn buněčného dělení, zvýšení výskytu rakoviny včetně leukémie, zejména rakoviny mozku, varlat, prsu atd. U všech účinků uvádí autor citace příslušných studií. Na závěr konstatuje: "Do dnešního dne prokazuje 50 studií škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze. Tyto vědecké výsledky již dnes jasně ukazují, že záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze je třeba považovat za závažný rizikový faktor u všech zdravotních poškození, která jsou známa u elektromagnetického záření, vzhledem k tomu, že vznikají podle stejných biologických mechanismů."
Prof. Cherry také provedl v r. 1999 kritickou analýzu doporučení mezinárodní komise ICNIRP, která v r. 1998 navrhla měkké limity, považované dodnes politiky za směrodatné, i když už byla nesčetněkrát prokázána jejich nesmyslnost. Cherry konstatuje, že doporučení ICNIRP je "zatížené těžkými, ba fatálními chybami" a že podává "obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení".
Autor TZ má k dispozici také zprávy o pozorování negativního vlivu záření mobilů a mobilních vysílačů na zvířata i výsledky studií, které prokazují např. změny chování včel vyvolané tímto zářením a způsobující záhadné mizení včel (včely jsou dezorientované a nenacházejí cestu do úlu) a oslabení imunity včel, které jsou pak v nebývalé míře napadány chorobami a parazity a dochází k úhynům včelstev.
Právní úprava a situace v ČR:
V České republice upravovala ochranu obyvatelstva před neionizujícím zářením vyhláška MZ č. 408/1990 Sb. Ta byla nahrazena nařízením vlády č. 480/2000 Sb., přičemž došlo k více než desetinásobnému změkčení limitů. Toto nařízení bylo nahrazeno nař. vlády č. 1/2008 Sb., které i přes narůstající počet stížností občanů trpících zdravotními problémy způsobenými expozicí vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem zachová měkké limity.
Některé země mají limity asi desetkrát tvrdší - Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko, Čína.
I přes všechny uvedené skutečnosti trvá MUDr. Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, na tom, že: "nebyl prokázán jediný případ, kdy by došlo k poškození zdraví expozicí elektromagnetickému poli s intenzitou nepřekračující limity ICNIRP" (dopisy z 24.4.2008, 12.6.2008 a 2.7.2008).
Ředitel Státního zdravotního ústavu, vypracovávajícího podklady pro příslušnou legislativu, MUDr. Milan Bořek píše, že ČR pouze přebírá legislativu a že limity stanovila mezinárodní komise ICNIRP, "která nepochybně vzala v potaz Vámi zmíněné i další studie" (dopis z 10.4.2008). Přitom o komisi ICNIRP je známo, že zásadně odmítá brát v potaz výsledky studií prokazujících netepelné účinky VF EMP a že počítá apriorně jen s účinky tepelnými.
Doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře SZÚ, který je vlastním autorem našich norem, tvrdí, že "za několik desetiletí, kdy se otázka působení elektromagnetického pole na člověka sleduje podrobně, nebyl prokázán ani jediný případ poškození zdraví člověka elektromagnetickým polem při expozici, která nepřekročila limity ICNIRP" (dopisy z 19.5.2008 a 16.6.2008). Podobné i ještě radikálnější názory (současné limity jsou zbytečně přísné, jediné nebezpečí od mobilů hrozí při telefonování během řízení apod.) uveřejňuje i v oficiálních publikacích SZÚ.
Premiér ČR a ministr zdravotnictví, kteří podepsali zmíněné vládní nařízení 1/2008, se k problematice nevyjádřili a dopisy postoupili MUDr. Hrubému z MZ ČR s výše uvedeným výsledkem. Hlavní hygienik ČR na dopis z 28. března dosud nezareagoval.
Jestliže L. Pekárek ve svých publikacích zveřejněných SZÚ tvrdí, že není znám ani teoretický mechanismus, jak by podlimitní VF EMP mohla mít jiné než tepelné účinky na živé tkáně, nemá pravdu. Již v roce 2002 publikoval tým Dr. D. J. Panagopoulose z Katedry biologie a biofyziky na Univerzitě v Athénách (Řecko) biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Tento model předpokládá narušení funkce buněčných membrán.
Odborník na biomedicínu a biofyziku Dr. U. Warnke ze Sárské univerzity v Saarbrückenu (Německo) publikoval jiný model založený na poznatcích kvantové fyziky v roce 2004.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (194)
Zobrazit starší komentáře

101 Sethabore Sethabore | E-mail | Web | 25. května 2017 v 9:33 | Reagovat

cialis 20mg paypal paypal

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>order cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis generic</a>

    cialis no effect

102 Annabore Annabore | E-mail | Web | 25. května 2017 v 10:34 | Reagovat

acheter cialis occasion

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis online</a>

    only today buy pfizer cialis

103 pay pay | E-mail | Web | 25. května 2017 v 21:02 | Reagovat

Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

104 Annabore Annabore | E-mail | Web | 26. května 2017 v 4:21 | Reagovat

buying authentic cialis

      http://buycialisfxz.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis generic</a>

    levitra together with cialis

105 payday payday | E-mail | Web | 26. května 2017 v 8:54 | Reagovat

Hello!

106 cialis cialis | E-mail | Web | 27. května 2017 v 23:30 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

107 Demidabore Demidabore | E-mail | Web | 28. května 2017 v 22:49 | Reagovat

cialis generic by paypal

      http://buygvcialisonline.com/ - cilais price

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">generic cialis</a>

    cialis sale ireland

108 viagra|buy viagra|buy | E-mail | Web | 29. května 2017 v 17:48 | Reagovat

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

109 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 4. června 2017 v 15:40 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

110 Irishabore Irishabore | E-mail | Web | 5. června 2017 v 13:13 | Reagovat

cialis get out of system

      http://buycialisko.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">buy cialis online</a>

    cialis per disfunzione erettil

111 Irishabore Irishabore | E-mail | Web | 6. června 2017 v 4:46 | Reagovat

india cialis en linea

      http://buycialisko.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buycialisko.com/">cheap cialis</a>

    cialis-apotheke-preise kanada

112 Coreabore Coreabore | E-mail | Web | 7. června 2017 v 14:08 | Reagovat

costo cialis da 5

      http://buyacialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis 5mg kaufen ohne rezept

113 Coreabore Coreabore | E-mail | Web | 7. června 2017 v 20:24 | Reagovat

le prix de cialis au bahrein

      http://buyacialisonline.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis</a>

    effects cialis dose side

114 Aranabore Aranabore | E-mail | Web | 8. června 2017 v 2:50 | Reagovat

cash loan mn

      http://paydaysolobest.com/ - payday express

    <a href="http://paydaysolobest.com/">pay day loans</a>

    fast small loans

115 generic generic | E-mail | Web | 8. června 2017 v 19:21 | Reagovat

Hi. Only wanted to ask a quick issue. Now i am

116 viagra viagra | E-mail | Web | 8. června 2017 v 19:21 | Reagovat

Hello!

117 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 9. června 2017 v 12:42 | Reagovat

brand cialis reviews

      http://buycialistonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">buy cheap cialis</a>

    cialis prices nz

118 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 9. června 2017 v 21:45 | Reagovat

low fee short term loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    fast cash sheridan and mississippi

119 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 3:35 | Reagovat

cgc personal loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    combo loan

120 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 8:00 | Reagovat

cash advance wynnum

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    personal loan oklahoma city

121 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 15:07 | Reagovat

cool breeze payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    Aurora CO Side Creek cash advance

122 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 16:58 | Reagovat

personal loan modesto ca

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    bad credit payday loans instant approval

123 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 21:49 | Reagovat

cash one payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    sgq ltd payday loan

124 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:39 | Reagovat

pdq payday loans kansas city mo

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    cash now loans personal

125 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 1:43 | Reagovat

payday loans cash today no fees

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    american general fina

126 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 3:15 | Reagovat

bayport personal loans online

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    payday loans wynnum

127 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 5:53 | Reagovat

cialis uber krankenkasse

      http://buycialistonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">generic cialis</a>

    cialis per nachnahme kaufen

128 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 9:02 | Reagovat

tax exemption on personal loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    all day payday loans

129 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 10:10 | Reagovat

free loan quote

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    what is the best quick loan to get

130 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 17:23 | Reagovat

money and more payday loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    low fee short term loan

131 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 18:38 | Reagovat

payday loans worst

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    quick loan websites

132 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 19:53 | Reagovat

slr ridge payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    cash loans without a debit card

133 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:13 | Reagovat

personal loan modesto ca

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    low secured loans rate

134 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:50 | Reagovat

get cash fast legally

      http://fastcashisok.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://fastcashisok.com/">no fax payday loans</a>

    i need a loan with bad credit today

135 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 2:40 | Reagovat

payday loan livermore ca

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    payday advance in columbus

136 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 3:11 | Reagovat

2500 dollar loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    personal loan default cases

137 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 3:44 | Reagovat

do you have to have good credit to take out a personal loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    fast cash sudbury

138 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 4:45 | Reagovat

cash loans tuscaloosa

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    guaranteed payday advance

139 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 11:45 | Reagovat

payday loan in boston ma

      http://fastcashisok.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://fastcashisok.com/">no fax payday loan</a>

    24 hr payday loans

140 Andrewabore Andrewabore | E-mail | Web | 12. června 2017 v 17:02 | Reagovat

cash now loans personal

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    combo loan

141 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 19:24 | Reagovat

very nice submit, i definitely love this website, keep on it

142 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 18. června 2017 v 23:38 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll.

143 india india | E-mail | Web | 21. června 2017 v 19:12 | Reagovat

Wonderful site. Plenty of useful info here. I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you to your sweat!

144 payday payday | E-mail | Web | 27. června 2017 v 22:24 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

145 Brenderfaugs Brenderfaugs | E-mail | Web | 28. června 2017 v 4:27 | Reagovat

<a href=http://levitrabis.com/levitra/q.php?q=buy-levitra-generic-cheap-order-online-with-no-script>Buy levitra generic cheap order online with no script</a> - Buy levitra generic cheap order online with no script

146 cash_loan cash_loan | E-mail | Web | 29. června 2017 v 11:10 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Extremely useful information specially the last part

147 Valoabore Valoabore | E-mail | Web | 10. července 2017 v 23:44 | Reagovat

best cash advance LB

      http://bestsololoan.com/ - payday advance loan

    <a href="http://bestsololoan.com/">payday loans online</a>

    cfd cash loans

148 StevenShubs StevenShubs | E-mail | Web | 11. července 2017 v 15:38 | Reagovat

<a href=http://buecherx.eu/>Alle lieferbaren Bestseller</a> - Alle lieferbaren Bestseller

149 Elleabore Elleabore | E-mail | Web | 12. července 2017 v 21:58 | Reagovat

personal loan credit impaired

      http://loansolobest.com/ -  payday express

    <a href="http://loansolobest.com/"> payday loans online</a>

    cheapest payday loans las vegas

150 DavidBus DavidBus | E-mail | Web | 13. července 2017 v 2:17 | Reagovat

<a href=http://baumarktx.eu/>Alles fur Heimwerken</a> - http://baumarktx.eu/ - Alles fur Heimwerken

151 Sashaabore Sashaabore | E-mail | Web | 14. července 2017 v 1:25 | Reagovat

does my insurance cover cialis

      http://genericadcialis.com/ - buy cialis online

    <a href="http://genericadcialis.com/">cheap cialis</a>

    cialis refractory

152 viagra viagra | E-mail | Web | 15. července 2017 v 21:08 | Reagovat

In my friend's web blogs they already have provided me on the website rolls, but mine usually is located at the bottom on the listing and does not selection when I place as it does for some individuals. Is this a placing that I have to difference or is this a choice they may have considered? .

153 loans loans | E-mail | Web | 19. července 2017 v 3:14 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that Thanks for lunch!

154 Smitha687 Smitha687 | E-mail | Web | 21. července 2017 v 11:01 | Reagovat

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. fegfcgeddddcebac

155 Smithe20 Smithe20 | E-mail | Web | 21. července 2017 v 11:01 | Reagovat

I do not even know how I stopped up here, however I assumed this put up was good. I do not recognise who you are however definitely you're going to a wellknown blogger for those who are not already  cefdecaggeaaebek

156 Waynegorry Waynegorry | E-mail | Web | 28. července 2017 v 13:20 | Reagovat

<a href=http://haushaltshop.eu/tupperware-mikrowelle-omelett-meister-lila-omlettwunder-eier-mikro-mit-rezept/>http://haushaltshop.eu/tupperware-mikrowelle-omelett-meister-lila-omlettwunder-eier-mikro-mit-rezept/</a> fuepofe

157 Liosabore Liosabore | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:52 | Reagovat

cialis generico forocoches

      http://genericialisasonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">online cialis</a>

    cialis indio para comprar

158 Liosabore Liosabore | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 4:18 | Reagovat

cialis from canadian pharmacy

      http://genericialisasonline.com/ - cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cialis</a>

    cost cialis costco

159 NancyRET NancyRET | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 13:42 | Reagovat

<a href=http://clomidxx.com/>http://clomidxx.com/</a> embesiaPem

160 Refolabore Refolabore | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 5:40 | Reagovat

viagra bottle price

      http://buycheapviagralk.com/ -  order viagra

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> buy viagra online</a>

    i need a viagra prescription

161 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 8:02 | Reagovat

I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time &amp work. There can be no real freedom without the freedom to fail. by Erich Fromm.

162 Refolabore Refolabore | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 8:19 | Reagovat

vendita viagra torino

      http://buycheapviagralk.com/ -  viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> viagra online</a>

    coste de viagra

163 Gregoryrhimb Gregoryrhimb | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 14:32 | Reagovat

<a href=http://buy7viagra7online.com/>http://buy7viagra7online.com/</a> embesiaPem

164 FrankVob FrankVob | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 3:19 | Reagovat

<a href=http://baumarktx.eu/?p=2430>http://baumarktx.eu/?p=2430</a> appoits

165 RogerFaini RogerFaini | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 13:43 | Reagovat

<a href=http://sportelektronik.eu/?p=2086>http://sportelektronik.eu/?p=2086</a> appoits

166 KevinVes KevinVes | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 20:42 | Reagovat

<a href=http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/>http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/</a> appoits

167 Oliverron Oliverron | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 13:40 | Reagovat

<a href=http://medicnew.us/>http://medicnew.us/</a> appoits

168 WillieOrita WillieOrita | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 16:48 | Reagovat

<a href=http://medicplus.us/>http://medicplus.us/</a> Tawpleaslete

169 ValeriePep ValeriePep | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 15:02 | Reagovat

<a href=http://buy7viagra7online.com/>http://buy7viagra7online.com/</a> Juromoge

170 AnniePes AnniePes | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 11:50 | Reagovat

<a href=http://ordercialisjlp.com/>http://ordercialisjlp.com/</a> Tawpleaslete

171 Kevinnus Kevinnus | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 19:04 | Reagovat

<a href=http://mystorex.com/>http://mystorex.com/</a> Tawpleaslete

172 Garcia Sacramento Garcia Sacramento | E-mail | 23. srpna 2017 v 1:20 | Reagovat

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, bydlení, studentské půjčky studentů, půjčky na konsolidaci, nezajištěný úvěrový rizikový kapitál; Atd .. Nebo odmítl půjčku od banky nebo dohody jeden nebo více finančních důvodů. Je více pravděpodobné, že vaše důvěra Toto řešení! A pastýři soukromí věřitelé půjčují společnosti a jednotlivce v nízké a cenově dostupné sazbě ve výši 2%. Máš zájem? Kontakt po přepočtu úvěru do 48 hodin. KONTAKTUJTE NÁS garciajsacramento@gmail.com

173 Evelynnog Evelynnog | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 18:46 | Reagovat

<a href=http://medicabc.us/>http://medicabc.us/</a> eduseciniWeali

174 MariaAsync MariaAsync | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 16:37 | Reagovat

<a href=http://lanatrade.eu/>http://lanatrade.eu/</a> Tawpleaslete

175 Breannaarodo Breannaarodo | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 7:25 | Reagovat

<a href=http://tramadol50mgcheap.com/>http://tramadol50mgcheap.com/</a> Tawpleaslete

176 Lindajes Lindajes | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 3:39 | Reagovat

<a href=http://medhab.net/>http://medhab.net/</a> Tawpleaslete

177 Robertkneem Robertkneem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 7:26 | Reagovat

<a href=http://medxnews.net/>http://medxnews.net/</a> Tawpleaslete

178 RhondaSpoob RhondaSpoob | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 8:00 | Reagovat

<a href=http://sportelektronik.eu/>http://sportelektronik.eu/</a> Tawpleaslete

179 Helentothe Helentothe | E-mail | Web | 5. září 2017 v 1:52 | Reagovat

<a href=http://www.goodxr.us/>http://www.goodxr.us/</a> Tawpleaslete

180 Cathyglisy Cathyglisy | E-mail | Web | 6. září 2017 v 18:24 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/>http://www.ativanx.com/</a> Tawpleaslete

181 JuliaAmaky JuliaAmaky | E-mail | Web | 7. září 2017 v 21:40 | Reagovat

<a href=http://www.healtek.us/>http://www.healtek.us/</a> Tawpleaslete

182 Melissaorams Melissaorams | E-mail | Web | 9. září 2017 v 19:53 | Reagovat

<a href=http://goodsxr.com/>http://goodsxr.com/</a> Tawpleaslete

183 Arlenenaime Arlenenaime | E-mail | Web | 11. září 2017 v 20:37 | Reagovat

<a href=http://vicodinstory.com/>http://vicodinstory.com/</a> Tawpleaslete

184 Francesbutle Francesbutle | E-mail | Web | 15. září 2017 v 12:55 | Reagovat

<a href=http://phonexdeals.us/>http://phonexdeals.us/</a> Tawpleaslete

185 EvelynMib EvelynMib | E-mail | Web | 16. září 2017 v 7:32 | Reagovat

<a href=http://printerdeals.us/>http://printerdeals.us/</a> Juromoge

186 SusanTex SusanTex | E-mail | Web | 26. září 2017 v 8:23 | Reagovat

<a href=http://buyaccutanenow.com/>http://buyaccutanenow.com/</a> Juromoge

187 FvtjjIrorie FvtjjIrorie | E-mail | Web | 28. září 2017 v 2:57 | Reagovat

installment loans poor credit
<a href="http://cashadvanceamericasev.org/">cash advance</a>
bad credit loans no payday loans
<a href=http://cashadvanceamericasev.org/>payday loans</a> ’

188 Fvrcosteom Fvrcosteom | E-mail | Web | 30. září 2017 v 20:23 | Reagovat

cash net
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance loans online</a>
consolidation debt
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance loans</a> ’

189 vwqetienly vwqetienly | E-mail | Web | 1. října 2017 v 3:22 | Reagovat

apply for payday loan
<a href="https://installmentloanvelam.com">installment loan</a>
freedom debt relief reviews
<a href=https://installmentloanvelam.com>quick installment loans</a> ’

190 LvvodBaffox LvvodBaffox | E-mail | Web | 2. října 2017 v 19:48 | Reagovat

cheapest generic viagra - http://viagrapfhze.com/
viagra online shop <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

191 MuntrBlima MuntrBlima | E-mail | Web | 4. října 2017 v 9:51 | Reagovat

viagra instructions
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a>
branded viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a> ’

192 BuipAntece BuipAntece | E-mail | Web | 8. října 2017 v 21:01 | Reagovat

1500 payday loan guaranteed
<a href="https://cashcevth.com">bad credit payday loans</a>
bad credit loans
<a href=https://cashcevth.com>cash advance</a> ’

193 JettieGAH JettieGAH | E-mail | Web | 21. října 2017 v 22:55 | Reagovat

<a href=http://sportelektronik.eu/>http://sportelektronik.eu/</a> Juromoge

194 SchanikaCarge SchanikaCarge | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 11:10 | Reagovat

<a href=http://medabc.us/where-can-you-find-xanax-online-cheap/>Where can you find Xanax online cheap?</a> jededgesia <a href=http://medabc.us/buy-xanax-online-without-prescription/>Buy Xanax Online Without Prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama