Mobilní telefony ohrožují nejen lidi, ale i zvířata

13. srpna 2008 v 17:39 | Radomil Hradil |  Články - vliv na zvířata
(Napsáno pro Bioměsíčník)
V dubnovém čísle Bio jsem v článku "Kdo nás ochrání před mobilními vysílači?" psal o rakouské rodině drobných rolníků Marie a Ericha Pergerových; jejich krávy přestaly po instalaci nedalekého vysílače signálu pro mobilní telefony žrát a dojit, pak porodily mrtvá telata a nakonec jich šest z deseti uhynulo. Tento případ však zdaleka není jediným pozorováním poruch zdraví hospodářských zvířat v důsledku ozáření elektromagnetickým polem (EMP) z vysílačů.

Úhyny hospodářských zvířat

Jiný rakouský zemědělec Michael Hauer z Erledtu u Waldkirchenu pronajal v roce 1998 střechu své strojní haly k instalaci základnové stanice. Asi 6 týdnů po uvedení stanice do provozu si všiml vzrůstajícího neklidu telat a býků a jejich nechutenství (stáj se nachází asi 30 m od haly). Veterinář zaznamenal zvláštní trhavé pohyby hlavou, avšak neobjevil žádnou příčinu. Během následujícího půl roku muselo jít 8 zvířat na nucenou porážku. Během této doby bylo také zaznamenáno 8 těžkých porodů telat v důsledku pasivity matek, které prakticky neměly porodní stahy. Čtyři telata se narodila mrtvá. Ani důkladné veterinární vyšetření nepřineslo vysvětlení. Pak se Hauer doslechl o možném negativním vlivu EMP na zdraví lidí a zvířat. Podařilo se mu přesvědčit Telecom, aby vysílač odstavil, což bylo provedeno 14. 7. 1999. Už o den později se Hauer radoval, že zvířata opět žerou. Hauer k tomu poznamenal: "Na to nepotřebuji být žádný vědec, abych si spočítal, že jedna a jedna jsou dvě."
Když o tomto případu referovala rakouská televize, vzbudilo to velký ohlas. Hauerovi volalo mnoho lidí, že mají stejnou zkušenost. Myslivci například vyprávěli, že lesní zvěř se nezdržuje v okruhu do 250 m od vysílačů.
Jiný případ se odehrál v Bavorsku. V roce 2001 zde soukromý rolník Franz Öhlinger z Rainbachu zaznamenal prudký nárůst nemocí ve svém chovu prasat na výkrm i na chov. Po poradě s veterinářem se nakonec rozhodl všechna prasata prodat, udělat několikaměsíční přestávku, vydesinfikovat stáje a chov zcela obnovit s novými, očkovanými zvířaty. Po několika týdnech však byl obrázek úplně stejný. Příčinou se ukázalo být příliš vysoké radiační zatížení způsobené nedalekým mobilním vysílačem, i když toto zatížení bylo pod úrovní povolených limitů. Na základě znaleckého posudku podal Franz Öhlinger trestní oznámení pro týrání zvířat.

Výsledky pokusů na zvířatech

Vědci, kteří zkoumají vliv EMP na živé organismy, věnují z pochopitelných důvodů pozornost zejména člověku. Nicméně byly také provedeny různé pokusy na zvířatech.
Již v roce 1997 provedl Dr. Michael Repacholi, pověřenec WHO pro elektromagnetická pole, na zakázku australského Telekomu výzkum, při němž byly myši pokusně ozařovány EM polem GSM-900 (SAR 0,13-1,4 W/kg) po dobu dvakrát 30 minut denně během 18 měsíců. Výsledkem bylo 2,4krát zvýšené riziko výskytu lymfomu (rakoviny mízních uzlin).
Tým profesora Arne Bruna z univerzity ve švédském Lundu publikoval v roce 2000 výsledky výzkumu, v němž byly tři skupiny krys vystaveny po dobu dvou hodin záření mobilního telefonu (standard GSM, SAR 0,02 W/kg). U kontrolní skupiny byl mobil vypnutý. Krysy pak byly ponechány ještě 50 dní naživu a bylo pozorováno jejich chování. Poté byly usmrceny a jejich mozky byly vypreparovány a prozkoumány. Záření mobilního telefonu bylo prokázáno jako příčina poškození neuronů. Autoři studie uvádějí: "Mozky krys jsou po ozáření (…) poseté tmavými skvrnami a zřetelně poškozené. V důsledku těchto EMP dochází k tvorbě krevních podlitin. Bílkoviny a škodlivé látky procházejí hematoencefalickou bariérou, která je zářením otevřena. Bílkoviny patří do krve, nikdy do mozku."
V roce 2003 provedli francouzští vědci z univerzity v Montpellier pokus, při němž mobilním telefonem ozařovali slepičí vejce v umělé líhni. U kontrolní neozařované skupiny byla úmrtnost zárodků 15 %, u skupiny ozařované po dobu 21 dnů byla úmrtnost 52 %. Výsledky obdobného pokusu publikoval v témže roce ruský tým profesora Jurije Grigorjeva. Úhyn v kontrolní skupině byl 16 %, úhyn v ozářené skupině dokonce 75 %.
EMP mají evidentně negativní vliv i na ptactvo. Washington Post referoval 8. října 1998 o dvou soutěžích poštovních holubů ve státech Virginia a Pensylvania; holubi soutěžili v letu na vzdálenost 200, resp. 160 mílí: "Z 2700 poštovních holubů jich 2200 zmizelo. Za normálních okolností by museli být během několika hodin zpátky ve svých holubnících. Holubi se orientují podle magnetického pole Země a dalších přirozených geomagnetických signálů. V podezření jsou mikrovlny mobilních vysílačů, které zvířata ruší." Závažnost této zprávy si plně uvědomíme, uvážíme-li, jak obrovské počty ptáků táhnou každoročně z jednoho konce planety na druhý. Poruchy navigace se ovšem netýkají jenom ptáků.
Poškození včelstev
Jako velmi závažný se jeví vliv EMP na hmyz, který je nevíce vidět u poškození včelstev. Toto poškození je dvojí povahy. Jednak dochází v důsledku poruch navigace k tajuplnému mizení včel létavek, které se prostě nevracejí do úlu, a jednak je oslabována celková imunita včel, což vede ke zvýšenému napadaní původci nemocí a parazity. Oslabená včelstva pak přes zimu uhynou; v letošní zimě tak v ČR podle oficiálních odhadů uhynula plná jedna třetina všech včelstev.
Kolektiv profesora Hermana Stevera z univerzity v Koblenz-Landau v Německu publikoval v letech 2005 a 2006 výsledky pilotní studie "Změny chování včely Apis mellifera carnica při elektromagnetické expozici". Několik včelstev tohoto druhu včely bylo kontinuálně vystaveno záření základnové stanice DECT (1880-1900 MHz); srovnatelná včelstva byla jako kontrolní skupina sledována na stejném stanovišti. U obou skupin se zjišťovaly tyto parametry: plocha plástů, hmotnost plástů a vracení se včel do úlu. Počet vracejících se včel byl u neozařovaných včelstev zřetelně vyšší, doba potřebná k návratu byla navíc u těch několika málo vracejících se včel z ozařovaných včelstev podstatně delší. Během experimentu se po dobu pozorování nikdy nevrátilo víc než šest ozářených včel, několikrát se dokonce nevrátila ani jedna, zatímco u neozářených včelstev bylo po celu dobu pozorování vidět vracející se včely.
Podle Dr. Ulricha Warnkeho ze Sárské univerzity v Německu se včely orientují mimo jiné podle magnetického a elektromagnetického pole Země. Technicky vytvářené elektromagnetické vibrace v oblasti MHz a magnetické impulsy v nízkofrekvenční oblasti narušují podle jeho výzkumů orientaci a navigaci včel. Uměle vytvářená EMP jsou podle něj také příčinou oslabení včel, v jehož důsledku včely trpí zvýšeným, nebývalým počtem chorob a parazitů. Warnke přitom poukazuje na výzkumy Dennise van Engelsdorpa z Pennsylvánské univerzity v USA, který v souvislosti s úhyny včelstev píše: "Ještě nikdy jsme neviděli tolik různých virů najednou. Kromě toho jsme nalezli houbové organismy, bičíkovce a jiné mikroorganismy. Tato rozmanitost patogenů je zarážející."
Docent Ferdinand Ruzicka z Lékařské univerzity ve Vídni, včelař, který řadu let vyučuje patologii včel, pozoroval u vlastních včelstev (zpočátku 40 včelstev) změny chování a těžko vysvětlitelné úhyny. Na základě těchto zkušeností obeslal rakouské včelaře dotazníkem. Sto procent odpovídajících včelařů postižených v letech 2002 a 2003 úhyny včelstev odpovědělo pozitivně na otázku, zda se v blízkosti úlu nachází mobilní vysílač. Jeden včelař z Lince napsal: "Už 37 let chovám včely. Před 5 lety si soused, aby splatil dluhy, nechal postavit mobilní vysílač. Naše ložnice je od něj vzdálena 50 metrů. V květnu 2002 zemřela náhle moje žena na poruchy srdečního rytmu. Ve stejném roce jsem se marně pokoušel získat oddělky. V roce 2003 jsem přišel o všechna včelstva."
Na základě vědeckých pokusů jiných autorů, prováděných u včel s nízkofrekvenčními EMP (50 Hz), v nichž se ukázaly zcela anomální reakce včel, Ruzicka usuzuje, že v tomto případě jsou příčinou vysokofrekvenční EMP, když píše: "Výsledky v nízkofrekvenční oblasti lze použít i k prognóze účinků v oblasti vysokofrekvenční; vědecký výzkum totiž ukázal, že účinky indukované NF EMP v biologickém systému jsou totožné s účinky indukovanými VF EMP a naopak."
Ruzicka sám pozoroval v blízkosti základnových stanic neklid včel v zimě, větší počet mrtvých včel přes zimu, větší napadení roztočem varroa a viry, změnu průběhu křivky plodování s intenzivnějším vývojem na jaře, silnější zatmelení úlu, zvýšenou agresivitu a zvýšenou rojivost včel.
Ruzicka uzavírá: "Podle mého názoru dochází v důsledku silného celoplošného vysokofrekvenčního záření k uvedeným změnám chování včely medonosné a ve spojení s varroázou a sekundárními onemocněními (zvápenatění plodu, APV) k pozorovaným velkým ztrátám včelstev."
Na svém blogu elektrosmog.blog.cz jsem publikoval výsledky celé řady vědeckých studií prokazujících závažný škodlivý vliv EMP, vytvářených technologií mobilních telefonů, na lidské zdraví. Tyto výsledky, zejména co se týče ohrožení dětí, jsou alarmující, a mnoho odborníků v zahraničí také bije na poplach. Neméně alarmující však je, že naši odborníci, lépe řečeno lidé, kteří mají z titulu své funkce chránit naše zdraví, stále ještě jakékoli škodlivé účinky tohoto záření popírají. Jak dlouho ještě necháme o svém zdraví, ale i o zdraví našich hospodářských i volně žijících zvířat rozhodovat nekompetentní a nezodpovědné osoby?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama