Dopis ministryni zdravotnictví

25. února 2009 v 7:57 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory

Věc: Upozornění na systémové selhávání ochrany veřejného zdraví v ČR

Beroun, 22. února 2009

Vážená paní ministryně,

rád bych Vás upozornil na podle mého názoru závažnou situaci v ochraně veřejného zdraví v ČR; prosím Vás, abyste se tímto podáním osobně zabývala a nepostupovala ho k vyřízení Odboru ochrany veřejného zdraví, neboť tento dopis chce upozornit na závažné nedostatky v činnosti právě tohoto odboru. Děkuji Vám.

Moje manželka a já jsme po přestěhování do Prahy začali trpět zdravotními obtížemi, především poruchami spánku a poruchami imunitního systému. Posléze jsme zjistili, že příčinou je expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (VF EMP) vytvářenému základnovými stanicemi pro obsluhu mobilních telefonů. Příznaky, které jsme zaznamenali, přesně odpovídaly příznakům popsaným v souvislosti s expozicí VF EMP u nás i v zahraničí, a to jak pacienty, tak praktikujícími lékaři, tak i vědci. Po následném dalším přestěhování do prostředí s podstatně nižší expozicí VF EMP naše obtíže ustaly. Hodnoty zjištěné v předešlém bytu byly sice pod limitem stanoveným příslušným vládním nařízením, nicméně způsobovaly naše zdravotní poškozování.
Píšu Vám však nikoli proto, abych řešil naši osobní situaci - tu jsme již vyřešili sami - ale abych Vás upozornil na to, co se v ČR ve věci ochrany veřejného zdraví před účinky VF EMP děje. Ačkoli v zahraničí stále větší počet lékařů a vědců, zejména onkologů, velmi naléhavě poukazuje na zhoubný vliv tohoto druhu záření (v závěru dopisu uvedu alespoň stručný přehled, abych toto tvrzení doložil), odmítají naše pověřené orgány a instituce brát tyto zprávy na vědomí. Jak představitelé Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, tak příslušná NRL při SZÚ, tak potažmo i hygienické stanice ignorují vědecké výzkumy prokazující závažné netermické účinky VF EMP na lidské buňky, tkáně, orgány i duševní funkce lidského organismu. Aniž by dokázali vyvrátit zahraniční studie a empirická pozorování, tvrdí odpovědní lidé u nás (zejména dr. Hrubý z MZ ČR a dr. Pekárek ze SZÚ, u nichž končí většina stížností našich občanů), že nikdy nebyl prokázán netermický účinek VF EMP na živou tkáň. Přitom nemluví pravdu, neboť tento účinek byl prokázán již mnohokrát, v mnoha vědeckých studiích (viz níže), o pozorování tisíců lékařů a desítek tisíc postižených lidí ani nemluvě. Jestliže dr. Pekárek dokonce v internetové publikaci zveřejněné na stránkách SZÚ tvrdí, že nové vědecké poznatky povedou patrně k dalšímu zmírnění limitů, protože ty stávající jsou stanoveny s velkou rezervou, pak je to tvrzení velmi kuriózní, ignorující vědecké poznatky a zřejmě i v celosvětovém kontextu značně ojedinělé.
Bohužel jsou na odpovědných místech u nás lidé, kteří dávají před ochranou veřejného zdraví přednost prosazování zájmů telekomunikačních lobby, bez ohledu na následky, jaké to má a bude mít pro veřejné zdraví. Zatímco v jiných zemích se o vlivu VF EMP živě až bouřlivě diskutuje a i vládní úřady a ministerstva vyzývají občany k opatrnosti v používání mobilních telefonů a např. doporučují, aby děti mobilní telefony nepoužívaly, podařilo se výše zmíněným lidem u nás vytvořit ve společnosti dojem (mimo jiné i nevybíravým napadáním odborných oponentů a snahou o zabránění v jejich profesním postupu či profesní činnosti), že mobilní telefony jsou naprosto neškodné. Zatímco v Německu a Nizozemí tak jen asi 10 % domácností nemá pevnou linku a používá jen mobilní telefony a ve Švédsku jsou to pouhá 3 %, je takových domácností u nás 64 %. Jsme zemí, kde se mobilní telefony používají nejvíce (na jednoho obyvatele zde připadá 1,3 mobilu) a nejneopatrněji, a budeme bohužel zemí, která bude kumulativními účinky tohoto záření na lidský organismus, zejména na centrální nervovou soustavu, nejvíce postižena. A to proto, že zde pod tlakem průmyslových lobby selhává ochrana veřejného zdraví, již by Vaše ministerstvo mělo garantovat.
Proto Vás, paní ministryně, žádám o nápravu této neblahé situace. Rád Vám také poskytnu další informace, budete-li mít zájem. Abych doložil svá slova, uvádím nyní stručný přehled některých alarmujících zpráv z poslední doby.

· únor 2009: profesor Jurij Grigorjev, vedoucí vědecký pracovník ruského Státního lékařského biofyzikálního centra, vystoupil na tiskové konferenci a vyjádřil znepokojení nad osudem budoucí generace v souvislosti s poškozováním mozku VF EMP. Následky se podle něj plně projeví během 5 až 10 let.

· leden 2009: ředitel Finského úřadu pro radiaci a jadernou bezpečnost Sisko Salomaa vyzval finskou veřejnost, aby děti používaly mobilní telefon v omezené míře.

· leden 2009 francouzský ministr životního prostředí Jean-Luis Borloo představil návrh zákona zakazujícího reklamu na mobilní telefony obracející se na děti do 12 let a předpokládajícího zpřísnění hygienických limitů.

· leden 2009: molekulární bioložka z Centra pro výzkum rakoviny ve francouzském Lyonu dr. Sandrine Wittmanová uvedla, že v posledních letech zaznamenávají v důsledku expozice VF EMP významný nárůst výskytu rakoviny štítné žlázy a leukémie dětí.

· září 2008: v Berlíně se konala konference Elektrosmog 2008; její účastníci, mj. prof. F. Adlkofer a prof. M. Kundi, vyzvali k zákazu používání mobilních telefonů dětmi a mládeží do 18 let, ke zpřísnění limitních hodnot a vyslovili se za právo obyvatel na nedotknutelnost obytného prostoru.

· září 2008: profesor onkologie Lenart Hardell z univerzitní kliniky ve švédském Örebru uvedl, že podle výsledků výzkumu jeho týmu jsou lidé používající do svých 20 let pravidelně mobilní telefon vystaveni 5x vyššímu riziku výskytu mozkových nádorů, a varoval před epidemickým výskytem těchto nádorů.

· září 2008: prof. Ashok Agarwall z amerického Centra reprodukčního lékařství zveřejnil výsledky svého nového výzkumu prokazujícího významné snížení počtu spermií u mužů po expozici VF EMP. Tato studie potvrdila autorovu studii z r. 2006 a studii maďarských vědců z univerzity v Szegedu z r. 2004.

· září 2008: Evropský parlament na svém plenárním zasedání 4. 9. se velkou většinou unesl na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP již nejsou aktuální a neposkytují dostatečnou ochranu skupinám obyvatelstva vyžadujícím zvláštní ochranu.

· září 2008: od 1. 9. začal v Lichtenštejnsku platit nový zákon na ochranu životního prostředí, který nařizuje snížit provozovatelům základnových stanic do konce roku 2012 výkon na úroveň, která představuje stonásobně nižší hodnotu, než je dnes povolena u nás (ze současné desetinásobně nižší hodnoty platící v Lichtenštejnsku).

· červenec 2008: vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny při pittsburské univerzitě (USA) Ronald B. Herberman vyzval svých 3000 spolupracovníků, aby pokud možno omezili používání mobilních telefonů a naléhavě se vyslovil pro zákaz používání mobilů dětmi a pro zákaz telefonování mobilními telefony na veřejných místech a v hromadných dopravních prostředcích.

· červen 2008: dvacet vědců, převážně onkologů, z Francie, USA, Itálie a Nizozemí zveřejnilo výzvu, v níž varují před možnými dopady používání mobilních telefonů na lidské zdraví; podle signatářů této výzvy by dětem do 12 let nemělo být povoleno mobily vůbec používat.

· květen 2008: byly publikovány výsledky rozsáhlé americko-dánské studie univerzit v Aarhusu a v Los Angeles. Ve studii byly vyhodnoceny zdravotní údaje více než třinácti tisíc dánských dětí z doby jejich prenatálního vývoje a vývoje v prvních sedmi letech po narození. Studie ukázala, že pravděpodobnost výskytu poruch chování, například hyperaktivity, se zvyšuje o více než padesát procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon, a to úměrně s intenzitou používání mobilu.

· duben 2008: odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením vydali rezoluci Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo; vysvětlují v ní, proč jsou děti vzhledem ke své fyziologii a anatomii ohroženy při používání mobilního telefonu více než dospělí. Děti používající mobil jsou podle autorů rezoluce ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku a epilepsii. Ve věku dvacet pět až třicet lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, ve věku po padesátce pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchyS.

· duben 2008: vídeňská lékařská komora opětovně varovala před expozicí VF EMP a vydala plakát (určený pro lékařské ordinace) s 10 lékařskými zásadami bezpečného používání mobilů. Děti do 16 let by podle vídeňských lékařů měly mobil používat jen v krajním případě.

· březen 2008: kolektiv vědců z univerzity v Tel Avivu, vedený epidemioložkou dr. Siegal Sadetzkou, zveřejnil studii, která prokázala souvislost mezi dlouhodobým a intenzivním používáním mobilního telefonu a výskytem rakoviny příušnic.

· březen 2008: německé odborné sdružení Kompetenzinitiative se jménem profesorů K. Hechta a K. Richtera obrátilo na německou kancléřku otevřeným dopisem, v němž ji upozorňuje, že stávající limity neberou v úvahu rizika expozice VF EMP.

Takto by se dalo velmi dlouho pokračovat. Co se týče odborných studií, prokázalo netermický účinek VF EMP na živou tkáň, resp. poškození zdraví lidského organismu několik desítek těchto studií, kromě již uvedených např. studie prof. Santiniho z francouzského Národního ústavu pro aplikovaný výzkum (2002), studie dr. Huttera z Lékařské univerzity ve Vídni (2002), studie prof. Hardela ze Švédska (2002), studie prof. Kwee z dánské univerzity v Aarhusu (2002), studie dr. Burche z univerzity v Coloradu, USA (2002), studie prof. Navarra z univerzity ve Valencii (2003), další studie prof. Hardella (2003), studie dr. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina (2003), studie doc. Lönna ze švédského ústavu Karolinska (2004), studie vědců z univerzity v Tel Avivu, Izrael (2004), studie dr. Egera z Německa, tzv. případ Naila (2004), další studie prof. Hardella (2006) atd.
Co se týče starších studií, provedl v roce 1999 jejich analýzu prof. Neil Cherry z Nového Zélandu a konstatuje již tehdy existenci více než 50 studií prokazujících škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze.
V oblasti empirických pozorování stojí za zmínku tzv. Freiburská výzva, v níž němečtí lékaři popisují pozorované poruchy zdraví svých pacientů způsobené expozicí VF EMP a vyzývají ke snížení limitů, zákazu používání mobilních telefonů ve školách, prostředcích hromadné dopravy apod. Výzvu podepsalo 3000 lékařů.

Pevně věřím, že ani Vám, vážená paní ministryně, nebude tato situace lhostejná a že se zasadíte o její nápravu. Za první krok bych přitom považoval informační kampaň, v níž by ministerstvo začalo občany uvědomovat o zdravotních rizicích spojených s používáním mobilních telefonů a příbuzných technologií, a přestalo je uvádět v omyl tvrzením, že zde žádná rizika nejsou.

S pozdravem

Ing. Radomil Hradil


Odpověď hlavního hygienika na dopis ministryni zdravotnictví:

V Praze 25. 3. 2009 (razítko pošty 10. 4. 2009)

Vážený pane inženýre,

cestou kabinetu paní ministryně jsem obdržel k vyřízení Váš dopis, ve kterém se na paní ministryni obracíte s tvrzením, že pracovníci Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva, Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření (NRL) a hygienických stanic ignorují, podle Vás vědecké výzkumy prokazující závažné netermické účinky na lidské zdraví. Dále v dopise uvádíte seznam, dle vašeho tvrzení alarmujících zpráv, které mají svědčit o "neblahé situaci". V závěru dopisu paní ministryni žádáte o zahájení informační kampaně, která by měla informovat občany o zdravotních rizicích spojených s používáním mobilních telefonů a příbuzných technologií.
Vážený pane inženýre v průběhu dubna až září loňského roku Ministerstvo zdravotnictví (MZ) od Vás obdrželo šest podání se stejnými požadavky a podklady, které mají Vaše požadavky potvrzovat. Ve všech dopisech vyslovujete odmítavé stanovisko k mezinárodním a českým normám a také zpochybňujete odbornou úroveň pracovníků, kteří se touto problematikou v České republice zabývají a nesouhlasíte s odpověďmi MZ na Vaše dopisy.
Jak z výše uvedeného vyplývá, MZ Vám opakovaně na Vaše dopisy odpovídalo s podrobným vysvětlením opodstatnění hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Jak Vám již opakovaně bylo vysvětleno, naše národní limity plně respektují stanovisko Světové zdravotnické organizace a Evropského parlamentu a Rady Evropy. Tyto instituce považují limity Mezinárodní komise pro ochranu pře neionizujícím zářením (ICNIRP) za dostatečné pro ochranu zdraví obyvatel i zaměstnanců. Pro informaci Vám v příloze zasílám informaci o principu fungování komise ICNIRP. Pro obyvatelstvo doporučila Rada Evropy zavést limity ICNIRP ve státech EU již v roce 1999, Evropský parlament a Rada použily limity ICNIRP v Direktivě schválené v roce 2004 pro zaměstnance. Evropská komise také již v roce 2002 ve své zprávě o zavádění limitů ICNIRP v zemích Evropské unie konstatovala, že pro tento fyzikální faktor není použití principu předběžné opatrnosti odůvodněné. Snižování těchto limitů, případně zavádění informační kampaně o rizicích používání mobilních telefonů je proto zcela neopodstatněné. Naši přední odborníci v oblasti neionizujícího záření průběžně sledují nejnovější odborné poznatky o elektromagnetickém záření. Objektivní informace o zdravotních rizicích způsobených expozicí elektromagnetickému poli a o zásadách, podle kterých se na základě prokázaných vědeckých poznatků zdravotní limity stanovují, průběžně aktualizují na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu.
Vážený pane inženýre, jako každý občan máte zcela nepochybně právo vyjádřit svůj nesouhlasný názor k používání zařízení mobilních telefonů, Vaše tvrzení, že odpovědní pracovníci MZ a NRL prosazují zájmy telekomunikačních lobby a napadají odborné oponenty však považujeme přinejmenším za nekorektní.
Vaše nové podání nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska MZ. V souladu s upozorněním, uvedeným v naší odpovědi č. j..:34452/2008-OVZ-32.0-18.9.08 z 23.9.2008, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že i toto Vaše podání bereme na vědomí.

S pozdravem
MUDr. Michael Vít, Ph.D
hlavní hygienik
a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví


Podání Radomila Hradila na MZ ČR ze dne 14. dubna 2009:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak mohu podat snížnost tak, aby ji nevyřizovala ta složka MZ ČR, na jejíž činnost stížnost podávám.
Opakovaně jsem učinil na MZ ČR podání, v nichž si stěžuji na chyby v ochraně veřejného zdraví v ČR, avšak tato podání jsou soustavně vyřizována úřadem hlavního hygienika, Odborem ochrany veřejného zdraví a Státním zdravotním ústavem, tedy právě těmi složkami MZ ČR, na jejichž činnost si stěžuji. Co musím udělat, aby mou stížnost posoudil někdo jiný? Kdo je oprávněn dohlížet na činnost jednotlivýcbh složek MZ ČR, na koho se mohu obrátit?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR ze 17. dubna 2009:

Vážený pane,
k Vašemu dotazu, jak můžete podat stížnost, aby ji nevyřizovala ta složka MZ, na jejíž činnost podáváte stížnost, sděluji:
1) v případě, že jde o stížnost v rámci správního řádu dle § 175, tj. na nevhodné chování úředníků nebo na postup správního orgánu (např.vydání rozhodnutí atd.), řeší stížnost v rámci MZ správní orgán.
2) pokud jde o stížnost mimo režim správního řádu, pak je stížnost řešena věcně příslušným útvarem MZ.

Není mi sice známo, na co konkrétně si stěžujete, ale je třeba si uvědomit, že na vyřízení stížnosti dle požadavků stěžovatele není právní nárok.
Pokud jde o profesionální přístup úseku hlavního hygienika i přímo hlavního hygienika samotného, z dlouhodobé zkušenosti mohu říci, že jsem se nesetkala s neprofesionálním nebo nekvalifikovaným postupem tohoto úseku. Podklady pro vyřízení jsou připravovány odbornými pracovníky - na úseku hlavního hygienika pracují erudovaní a zkušení právníci, lékaři a inženýři.
Vážený pane, doufám, že tato stručná informace Vám pomůže při řešení Vašich stížností.

S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Reakce Radomila Hradila, 17. dubna 2009:

Vážená paní Stodulková,
děkuji za odpověď. Pokusím se tedy upřesnit, o co se mi jedná. Mám důvodné podezření, že ve věci účinků vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na lidské zdraví nepostupuje hlavní hygienik, vedení Odboru ochrany veřejného zdraví ani Národní referenční laboratoř pro neionizující záření s náležitou vědeckou a lidskou odpovědností, což lze doložit tím, že tyto složky MZ ČR soustavně odmítají brát v potaz jak empirická pozorování, tak především takové výsledky vědeckých studií, které dokládají nebo přinejmenším naznačují netepelné účinky těchto polí na lidské zdraví i při podlimitních hodnotách, a berou v potaz selektivně a podjatě jen takové výsledky, kterými mohou zaštít svůj postoj, tedy že netepelné účinky těchto polí buď neexistují vůbec, nebo že neexistují při podlimitních hodnotách, nebo že nejsou pro lidský organismus závadné. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho studií dokládajících opak, považuji tento postup příslušných složek za nezodpovědný, ba přímo trestuhodný. Pro příslušnou stížnost bych rád připravil náležitou argumentaci, kterou bych doložil selektivní, a tím nevědecký, neodpovědný a neprofesionální postup uvedených složek. Tuto práci však nemá cenu podstupovat (jak jistě uznáte), pokud by takovou stížnost opět vyřizovaly tyto složky. Prosím tedy ještě jednou o dpověď, na koho se s příslušnou stížností, resp. podnětem k prošetření mohu obrátit. Děkuji.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Urgence R. Hradila ze 4. května 2009:

Vážená paní Stodulková, vážená paní Durajová,
rád bych zopakoval svůj dotaz: Chtěl bych - a domnívám se, že i mohu - doložit, že vedení NRL pro neionizující záření, jmenovitě zejména pánové L. Jelínek, P. Buchar a L. Pekárek, vyhodnocuj odborné studie a empirická pozorování týkající se účinnosti VF EMP na živou tkáň obecně a lidský organismus zvláště selektivně, podjatě a účelově a tím nevědecky, nekompetentně a nezodpovědně. V důsledku toho, že jejich názor přebírá Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR a úsek hlavního hygienika ČR a následně se stává též směrodatným pro vytváření národní legislativy a pro práci hygienických stanic, jde o velmi závažnou záležitost s dopadem (podle mého názoru velmi negativním) na celou populaci v ČR. Proto se ptám, komu je možné takové doložení podjatosti zástupců uvedeného pracoviště předložit. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 11. 5. 2009:

Vážený pane,
k Vašemu dotazu, komu lze doložit podjatost zástupců pracoviště NRL pro neionizující záření, sděluji, že ve věci je možno obrátit se na ministryni zdravotnictví, a to písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Odpověď R. Hradila, 11. 5. 2009:

Vážená paní Stodulková,
děkuji za odpověď. Ovšem takový dopis paní ministryni jsem napsal již 22. února tohoto roku, paní ministryně jej však nedostala a k vyřízení byl postoupen hlavnímu hygienikovi ČR, který jej vzal na vědomí a dále se jím nezabýval (viz odpověď hl. hygienika z 25.3., razítko pošty 10.4.). Proto se raději předem chci zeptat, jestli mohu počítat s tím, že se věcí bude zabývat jiná kompetentní či kontrolní osoba, grémium nebo instituce, než jsou ty, na jejichž podjatost poukazuji, tj. příslušná NRL, Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR a úsek hlavního hygienika. Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 22. 5. 2009:

Vážený pane inženýre,
pokud se obrátíte na MZ, bude věc vždy prošetřena věcně příslušným útvarem, ať ji adresujete komukoliv.
Rovněž tak návrh týkající se věcné stránky závěru dodává příslušný útvar, i kdyby odpověď byla zaslána ministryní nebo jiným útvarem (např. právním odborem) MZ.
O jiných institucích nejsem informována; pokud Vám jsou takové instituce známy, doporučuji Vám obrátit se na ně přímo a nikoliv prostřednictvím MZ.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Reakce Radomila Hradila, 29. 5. 2009:
Vážená paní inženýrko,
děkuji za odpověď. Pokud tomu dobře rozumím, neexistuje tedy možnost, jak dosáhnout v rámci MZ ČR prošetření určitých rozhodnutí či publikací nebo vyjádření po odborné stránce (tedy z hlediska věcné správnosti a nepodjatosti), a to ani v případě, kdy toto rozhodnutí, resp. názor či postoj má v konečném důsledku dopad na celou populaci v ČR a může významně ovlivnit její zdravotní stav?
S pozdravem
Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 5. 6. 2009:
Vážený pane inženýre,
k Vašemu dotazu sděluji, že po odborné stránce přísluší šetření vždy věcně příslušnému útvaru. Pokud tedy požádáte o prošetření po odborné stránce, bude Vaše podání postoupeno tomu útvaru, jehož náplně činnosti se týká.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 lukas ;) lukas ;) | E-mail | 25. února 2009 v 9:27 | Reagovat

Dekuji za dulezitou praci, kterou delate pro zdravi nas vsech, pokud nekoho nepresvedci tenhle vycet referenci a bude ho ignorovat, je to hlupak, ktery na MZ a podobnych uradech nema co delat...

2 Sisi Sisi | 26. února 2009 v 18:39 | Reagovat

Děkuji za informace a práci kterou děláte, už jsem slyšela, že mikrovlnky poškozují zdravi, od té doby co ji nepouživáme se zlepšilo zdravi našich dvou děti i nás dospšlých. A s mobily to bude určitě stejné.

3 BF BF | E-mail | 26. února 2009 v 22:39 | Reagovat

Chápu Vás i Vaše správné odhodlání, leč obávám se, že proti korporacím nezmůžete zhola nic. Proti omezení vlivu záření vysílačů existuje v praxi ověřená technologie tzv. Orgon, anglicky Orgonite. Zkuste hledat na internetu, je toho spousta. Držím palce :-)

4 Daniel Solis Daniel Solis | E-mail | Web | 1. března 2009 v 16:11 | Reagovat

Dobrý den. Výborný dopis. Přepošlu jej poslankyni Olze Zubové, které jsem asistentem v Poslanecké sněmovně. Také tuto problematiku velice rád oživím v naší komisi Rady městské části Praha 1, kde jsem zastupitelem. Vaši eventuální laskavou spolupráci vřele uvítám.

5 Pavel Kočička Pavel Kočička | E-mail | 3. března 2009 v 11:29 | Reagovat

Ve svém pamfletu zapomínáte dodat, že všechny "důkazy" vlivu záření a mobilních telefonů jsou na úrovni statistické chyby. Pokud byly výzkumy prováděné pouze dotazníkovou metodou, jsou dotazy manipulativní (ptají se přímo na mobilní telefony a mikrovlnné trouby a vzbuzují pocit, že je to relevantní, naopak se neptají na spoustu dalších příčin, například na stres, životní prostředí atd.).

Takže přestože jsou při studijích často používány mnohem vyšší dávky než u telefonů, zjistili vědci pouze velmi slabou korelaci.

6 Radomír Šnajdr Radomír Šnajdr | E-mail | 5. března 2009 v 9:10 | Reagovat

A já děkuji za komentář panu Pavlu Kočičkovi. Přeci jen se našel soudný člověk. .. Uvědomuje si autor článku, že vykrývače "mobilářů" mají výkon v jednotkách, max desítkách watů? Že mikrovlnky (chabě stíněné), které má kdekdo doma, mají výkon okolo 1000W? Že vysílače pozemního radiového, či TV vysílání mají mnohdy výkon v desítkách kW!? Že WiFi zařízení si dobrovolně instalujeme do bytů? Vliv vykrývačů mobilních tel. je v této záplavě vln zanedbatelné nic, nebo ještě méně? Pane Radomile Hradile, Váš článek bych nazval štváčským.

7 Ing.Novák Jaroslav Ing.Novák Jaroslav | 5. března 2009 v 14:06 | Reagovat

Pane Kočičko, doporučuji, abyste si provedl švédský experiment sám na sobě a svých dětech,(když tvrdíte, že všechny "důkazy"vlivu záření a mobilních telefonů jsou na úrovni statistické chyby) a to tak, že si připevníte mobil k hlavě a min. dvě hodiny denně si budete ozařovat hlavu po dobu 50ti dnů. Necháte si odebrat krev před i po 50-ti dnech, se zaměřením na sedimentaci a štítnou žlázu a dále před i po si nechejte provést i neurologické vyšetření a CT a pak mi sdělte výsledek, zda nedošlo k poškození mozku a sdělte mi. zda se ve Vašem případě jednalo jen o slabou korelaci.

8 Radomil Hradil Radomil Hradil | 5. března 2009 v 14:51 | Reagovat

Pane Šnajdře, jedná se patrně o nedorozumění. Vy mluvíte o výkonech vysílačů, já hovořím o expozici, tedy úrovni záření, které je člověk vystaven. To jsou poněkud odlišné věci. Na expozici obyvatelstva se základnové stanice podílejí velmi významně.

9 Ing.Novák Jaroslav Ing.Novák Jaroslav | 6. března 2009 v 11:11 | Reagovat

Domnívám se, že v diskuzích dochází k nedorozumění při hodnocení zdravotních rizik z toho důvodu, že schází představa co je expozice EMP, expoziční doba, dávka záření včetně znolostí technických parametrů, jako výkon zdroje záření, zisk antény atd. Režim ozáření je přesně definován uvedenými parametry a lékaři ve zdravotnických zařízeních před aplikací elektroléčby, založené na principu ozařováním VF EMP musí zjišťovat kontraindikace pacienta (diabetes, poruchy srdečního rytmu, gravidita, juvenilní diabetes merlitus, TBC dále děti, starší občané a osoby s kardiostimulátory). V 21.století, jsme léčeni "zadarmo" ale  jakmile pacient vyjde z ordinace, může být vystaven trvalé expozici  např. pokud má základnovou stanici postavenou několik metrů před svým bytem. Abychom rozuměli tomu experimentu, dle vl.nař.č. 1/2008 si můžeme nastavit tyto hodnoty

pro 900MHz je výkon.hustota 4,5 W/m2 což odpovídá 41V/m

pro 1800MHz je výkon.hustota  9 W/m2 což odpovídá 58V/m

to znamená, že si dle platné legislativy  může pan Kočička hlavu exponovat uvedenými hodnotami a když do vzorce dosadí čas, (v našem př. dle Švédského experimentu za 100hod. ) tak mu  vyjde dávka záření.  Jak znám naše lékaře, kteří  mají v tomto oboru zkušenosti, tak by panu Kočičkovi dělat na sobě tento experiment nedoporučili, protože by  měli velké obavy z poškození zdraví a báli by se, že v případě poškození by je pacient žaloval. Dnes je zřejmé, že výše uvedené limity byly stanoveny dle potřeb mobilních operátorů a proto je dnes  tak velká nespokojenost s výsledky práce ICNIRP a jsou proto podávány žádosti o změnu výše uvedených limitů.

10 Jan Krejčí Jan Krejčí | E-mail | 19. března 2009 v 17:28 | Reagovat

Díky za Vaši neúnavnou práci, kerá má obrovský význam pro naše obyvatele a jsem přesvědčen, že díky této informovanosti mohou být zachráněny lidské životy. Sleduji problematiku mobilních telefonů a mikrovlnných trub již několik roků, je to velké nebezpečí, zvláště pro děti. Zůčastnil jsem se osobně několika kongresů Přírodních věd v Ulmu, kde na toto téma hovořili lékaři a odborníci z USA i Evropy a neustále přibývají další a další, kteří před tímto nebezpečím varují.  V některých zemích jsou již činěny  kroky k nápravě a ochraně obyvatel. Tlak obyvatel na vlády

jednotlivých zemí stále stoupá a lidé, kteří jsou zodpovědni za ochranu veřejného zdraví nemohou mlčet a stále se nesmyslně vymlouvat, že to není tak zlé, nebo dokonce tvrdit, že žádné nebezpečí nehrozí. Jsou povinni učinit taková opatření, aby toto nebezpečí bylo odstraněno!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama