Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory

Vědci opět vyzývají ke snížení expozice obyvatelstva EMP

14. února 2011 v 19:32 | rh
Oslo 3.2.2011  Vědecké konsorcium IEMFA (The International Electromagnetic Fields Alliance) v únoru 2011 zveřejnilo zprávu o vědeckém konsensu, týkající se zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli (EMP). Konsorcium, vedené Olle Johanssonem ze švédského Karolinska Institute a sdružující řadu odborníků, vyzývá ve své zprávě globální vlády zemí, aby  přijaly výrazně nižší expoziční limity EMP. Toto doporučení se zakládá na souboru výzkumů z poslední doby v oboru biologických věd a možných důsledcích nebývalé míry expozice EMP z bezdrátových technologií a přenosu elektřiny. 

Konec mobilu - dopis čtenáře blogu

22. října 2009 v 14:45 | K.V.H.
Vážení a milí, zvláště ti druzí…
Dovolím si po delší odmlce krátkou aktualitu z mého Života. Právě uplynula zkušební půlroční doba "Bez Televize" a přes různá varování, že tento život bude neplnohodnotný, že nebudu platným, tj. informovaným členem společnosti, se nic nestalo. Jak jsem zjistil letmým pohledem do médií, světovou ekonomiku a politické dění v našem státě to nijak nepoznamenalo a pro mě to byla doba obzvláště přínosná. Zbavil jsem se strachu, že bude hůř, a začalo se mi v osobním i profesním životě dařit lépe, než kdykoliv předtím. Také jsem pochopil, jak se cítila moje žena, když mě drahně let laskavě a trpělivě nabádala, ať se na tv nedívám, že mě to poškozuje. A já, Duboslav, nereagoval. Pravda, naši Andělé mi pomáhali, když jsem už byl na vahách…např. v případě našeho syna, kterého v případě potřeby vždy najdu u monitoru počítače. Když jsem na jaře přestěhoval tv na půdu, tak přibylo druhé místo, kde jsem ho po vyhnání od pc našel. Bylo mi už trapné patnáctiletého jinocha neustále vyhánět po domě od luminoforů a tak jsem poprosil Vyšší Moc o po-moc a druhý den shořel settop-box. Tak razantně jsem si to ovšem nepřál, ale stalo se.
Takže toto mám rozhodnuto, a abych se nenudil, Život mi přichystal další pokračování. Asi před rokem jsem si všiml, že když mluvím s někým přes mobil, tak se mi začíná brzy "dělat blbě". Jako po špatné domácí vhísky. Po několika minutách musím postupně usednout, ulehnout, požádat o pomoc… Pak jsem si všiml, že podobné pocity mám i při sledování televize na CRT monitoru. Dopad byl v tomto případě poněkud jiný. Brzy jsem se rozslzel, jako na státním pohřbu a nebyl jsem k utišení. Filmy jsem si musel rozkouskovat na několik epizod a při mé obstarožní skleróze, bylo obtížné si pamatovat obsah předchozího dílu a musel jsem si to znova pouštět od začátku…uznáte, že divácký zážitek se jaksi vytrácel a k tomu, kdo je vrah, jsem se většinou nedopracoval. V tisku mě přesvědčovali o neškodnosti mobilních technologií a ještě na jaře, jsem uvažoval o novém mobilu výměnou za můj ještě dřevěný Simens A 50. A protože všechny potřebné informace mají snahu (alespoň v mém případě) ve správný čas a dobu dorazit na své místo, minulý týden jsem dostal od hudebního kolegy darem knihu pana Radomila Hradila "Lidstvo na rozcestí". www.elektrosmog.blog.cz Nemá smysl, abych se pokoušel v tomto krátkém příspěvku svými slovy popsat obsah… pro nevědomého čtenáře je to skličující čtení, kam až jsme ve své nevědomosti dospěli. Ale Pravda je pro většinu nevědomých lidí téměř vždy nepříjemná. A v té knize je i naděje a návod jak dál.
Takže jsem se dostal k závěru… prosím Vás nemnohé, kteří se mi chystáte ještě někdy zavolat, použijte číslo pevné linky XXX XXX XXX a dosavadní číslo mobilní XXX XXX XXX vymažte ze své virtuální i skutečné paměti. Dobrovolně podstupuji riziko, že se mi někdo nedovolá, když spím, běhám po zahradě, stolicuji, při sběru hub, jedouc na byciklu, říďa automobil. Nebojsa ve vaně. Děkuji srdečně.
Pokud byste si někdo chtěl popovídat o zmíněné Knize, jsem vždy já a moje bezplatná pevná linka také, po 17té hodině k dispozici. Kdybych věděl jak, navrhnul bych pana Hradila na alternativní Nobelovu cenu. Jelikož nevím, nechám to, ač nerad, tak.
Váš duševně zdravý
K. V. H.

Memorandum německého sdružení Kompetenzinitiative

17. června 2009 v 16:09 | Radomil Hradil
Němečtí profesoři K. Richter, K. Hecht a G. Zimmer, dále dr. M. Kern a U. Dinger jako zástupci odborného sdružení Kompetenzinitiative zveřejnili 16. 6. 2009 memorandum nazvané Politice mobilní telefonie chybí vědecká a právní legitimita. Obsah memoranda:
I. Proč vyvstává otázka vědecké a právní legitimity
1. Rozpor mezi státními a ne-státními poznatky
2. Indicie státem organizovaného bagatelizování
3. Rozpor mezi anachronistickými hygienickými limity a stavem poznání
4. Otázka vědecké a juristické legitimity
II. Zdravotní a hygienická politika ve světle vědeckých rozborů
1. Proč jsou fyzikální zákony nezpůsobilé k vysvětlení biologických učinků
2. Proč v Rusku platí 1000krát nižší limitní hodnoty a proč dlouhodobé výzkumy mizí v německých archivech
3. Proč hygienické limity nejsou slučitelné se stavem poznání, a přesto jsou zachovávány
4. Proč je chybné dokonce i tvrzení, že není znám mechanismus působení při poškození
5. Proč je praktikovaná politika mobilní telefonie protiústavní
III. K účinné ochraně před zářením
1. Pochybnosti o demokratickém právním státě
2. Požadavky na účinnou ochranu před zářením

V memorandu se například uvádí: Dnes je již mimo jakoukoli pochybnost, že mezi přirozenou elektrickou aktivitou lidského těla a elektromagnetickými poli v životním prostředí, jejichž intenzita v důsledku technického pokroku v posledních desetiletích naustále narůstala, dochází ke vzájemnému působení, a to i při úrovni hluboko pod platnými hygienickými limity. Předpoklad neexistence netepelných účinků pod limitními hodnotami, na němž stále ještě trvají vědecká grémia poskytující poradenství vládám a průmyslu, byl zpochybněn již v začátcích výzkumu vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Dnes, kdy byl vyvrácen stovkami experimentálních pozorování, odporuje tento předpoklad jakémukoli rozumu.

Prohlášení poslanců Evropského parlamentu o rizicích EMP

7. května 2009 v 9:58 | Radomil Hradil
Evropský parlament, 21. 4. 2009
Písemné prohlášení, které v souladu s článkem 116 jednacího řádu předkládá Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott, Carl Schlyter, o rizicích spojených s expozicí elektromagnetickým polím v důsledku používání bezdrátových technologií.

Evropský parlament,
- s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že veřejnost je značně znepokojena zdravotními riziky souvisejícími
s expozicí elektromagnetickým polím, která vznikají používáním rádiových antén, mobilních telefonů, bezdrátových telefonů a zařízení WiFi,

B. vzhledem k tomu, že bylo dokázáno, že zvýšená expozice bezdrátovým technologiím v domácnostech a školách může za určitých okolností vyvolat biologické účinky pod úrovněmi stanovenými v současných nařízeních o expozici elektromagnetickým polím,

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadnily další výzkum zaměřený na rizika, jež představuje používání takových zařízení pro lidské zdraví, aby tak členské státy mohly přijmout právní předpisy na základě spolehlivých údajů;

2. vyzývá členské státy, aby přijaly lichtenštejnské právní předpisy, které stanoví limitní hodnotu expozice 0,6 V/m pro přenosové antény mobilních telefonů v citlivém prostředí, jako jsou domácnosti, školy a pracoviště;

3. vyzývá členské státy, aby poskytly informace, díky nimž by se veřejnost obeznámila
s možnými zdravotními riziky spojenými s expozicí elektromagnetickému záření;

4. vyzývá k tomu, aby byl proveden výzkum v oblasti nadměrné citlivosti osob vůči účinkům elektromagnetického pole, která je ve Švédsku považována za zdravotní postižení, financovaný z nezávislých zdrojů;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily podporování kabelových technologií pro datovou komunikaci namísto technologií bezdrátových, jež jsou založeny na přenosu dat prostřednictvím rádiových vln nebo mikrovln;

6. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů předal Radě.

Vědci z Bioinitiative varují - interview

21. března 2009 v 20:40 | Radomil Hradil
Renomovaní vědci z různých zemí světa vydali již v roce 2007 pod hlavičkou Bioinitiative obsáhlou zprávu, kterou sepsali po vyhodnocení 2000 vědeckých studií. Současné hygienické limity pro elektromagnetická pole jsou podle nich až tisícinásobně vyšší, než by bylo nutné, mají-li chránit naše zdraví. Doporučuji ke shlédnutí interview se zakladatelkou Bioiniciative a spoluautorkou zprávy Cindy Sageovou (USA) - buď v angličtině:


nebo v němčině:

Dopis šéfredaktorovi časopisu Respekt

16. března 2009 v 17:34 | Radomil Hradil
Vážený pane šéfredaktore,
rád bych vyjádřil svůj velmi kritický názor na článek Strach po drátě z Respektu č. 12; tento článek, v němž se hovoří i o mně, považuji - a to Vám nyní píšu i jako publicista a šéfredaktor odborného časopisu - za velmi nevyvážený až podjatý.
Autorka už v názvu podsouvá čtenáři, co si má o celé problematice myslet (a dává tím najevo i svůj názor na problematiku): jedná se o pouhý strach. Hned v perexu pak čtenáři sděluje, jaké je celé rozuzlení textu: před elektrosmogem se lze bránit, ale není to nebezpečné - tedy bránit se můžete, ale je to zbytečné, neboť elektrosmog neškodí. To pak i explicitně uvádí v samotném textu: "Podobných příkladů ochrany proti nebezpečí, které však nejspíš nehrozí, je celá řada." A když už dává paní redaktorka slovo straně, která tvrdí opak, neopomene předem ("je to i dobrý byznys se strachem") a potom ("kteří na nejistotě docela dobře vydělávají") naznačit, že motivací je obohacení se.
Jestliže autorka uvádí, že "podle současného stavu vědeckého poznání neexistuje možnost, jak by jim [lidem] vysílače i dráty mohly škodit", pak nepíše pravdu - a nepíše ji zjevně nikoli z neznalosti, nýbrž zcela záměrně, protože jsem ji na jiný stav vědeckého poznání upozorňoval a ona sama také studovala můj blog, v němž uvádím řadu vědeckých studií, které prokazují opak, jakož i řadu prohlášení renomovaných vědců, kteří tento opak tvrdí a před elektrosmogem velmi naléhavě varují. Paní redaktorku jsem informoval o tom, že současné limity nebyly přijaty na základě konsensu vědecké obce, nýbrž na základě politického rozhodnutí i přes zásadní odpor velké části vědecké obce - u nás i v zahraničí. Tento odpor nejen trvá, ale i sílí, což Vám mohu doložit na řadě příkladů.
Paní redaktorka cituje doc. Pekárka, který říká, že současné "normy jsou padesátkrát přísnější než hodnoty, která by mohly člověka ohrozit". Tento jeho názor, na kterém trvá už od doby, kdy byl dosazen na místo vyhozených vědců, kteří v roce 2000 odmítli zaštítit desetkrát změkčené limity, patrně nemá ve vědeckém světě obdoby, a já si ho v kontextu vědeckých poznatků dovolím označit za šílený. V Lichtenštejnsku platí od září 2008 zákon, který stanovuje hygienické limity na úroveň stonásobně nižší, než jaká platí u nás; francouzský ministr životního prostředí předložil letos návrh zákona předpokládající zákaz používání mobilů dětmi do 12 let; Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí předkládá EP návrh usnesení, jež vyzývá Evropskou komisi ke zpřísnění hygienických limitů; německý, finský i ruský státní úřad pro ochranu obyvatelstva před tímto druhem záření vyzývají k opatrnosti zvláště u dětí; zástupci amerického centra pro výzkum rakoviny v Pittsburgu a francouzského centra pro výzkum rakoviny v Lyonu, stejně jako onkologové z dalších pracovišť ve Švédsku, USA, Itálii, Nizozemí nebo Francii varují před rakovinou v souvislosti s používáním mobilních telefonů - a Respekt vydává článek jako z minulého století.
Na závěr paní redaktorka hovoří o mezinárodní studii Interphone. Jistě, výsledky, nakolik jsou již známy, jsou rozporuplné, avšak třeba epidemioložka S. Sadetzki, která vedla izraelskou část studie, již zveřejnila zprávu, v níž dokládá, že s používáním mobilního telefonu se prokazatelně zvyšuje riziko nádorů příušnic. Koordinátorka celé studie E. Cardisová vyzvala na základě předběžných výsledků, aby děti používaly mobil v rozumné míře a dávaly přednost pevné lince. O tom všem však paní redaktorka nic nepíše - místo toho uvádí, že pravidelné používání mobilu může chránit před mozkovým nádorem. Nezlobte se na mě, ale takový článek musím jak z odborného, tak z novinářského hlediska považovat za paskvil. Obzvlášť se mě dotýká, když autorka několikrát naznačuje, že jde jen o obchod se strachem (podotýkám, že sám žádné příjmy v tomto smyslu nemám). Skutečnost je přitom taková, že zisk společnosti T-Mobile v ČR za rok 2007 byl 10 miliard korun, stejně vysoký byl i zisk Telefonicy O2 z provozu mobilní sítě. Zajímalo by mě, jak velký byl v porovnání s tím zisk těch několika lidí, kteří u nás prodávají pomůcky, jimiž se lze před účinky elektrosmogu chránit.

Bohužel musím na závěr konstatovat, že Respekt se tímto podjatým článkem pokusil uchlácholit obyvatelstvo ČR a zastřít a bagatelizovat reálně hrozící zdravotní rizika, o nichž se v zahraničí již dlouhou dobu diskutuje a ví, a k jejichž omezení se připravují legislativní kroky.

S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď E. Taberyho, šéfredaktora Respektu, 17. března 2009:

Vážený pane Hradile,
díky za Váš dopis. Je jasné, že na toto téma budou vždy rozdílné názory. Podle mě je to povedený text, který například mě, člověka netknutého tímto tématem, přivedl k přemýšlení o tom, co nás obklopuje. Váš dopis ve zkrácené podobě dáme do dopisů. Děkuji,
Erik Tabery, sefredaktor, tydenik RESPEKT


Reakce, Radomil Hradil, 17. března 2009:

Vážený pane Tabery,
děkuji za Vaši odpověď. Ano, názory na téma elektrosmogu obecně a působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (VF EMP) zvláště jsou velmi rozdílné; předpokládal bych však, že časopis jako je Respekt se alespoň pokusí o jejich rovnocenné vykreslení a nebude čtenáři vmanipulovávat svůj předpojatý názor na věc (navíc ještě tak okatě) - což se bohužel nestalo. A bohužel Vám jako šéfredaktorovi tato manipulace, na niž jsem na několika příkladech poukázal v minulém dopisu, zřejmě nijak nevadí. Mohlo by to být jen projevem poněkud pokleslé novinářské etiky či nezvládnutého novinářského řemesla, ale vlastně to docela zapadá do kontextu celkového působení Respektu. Ve svém mailovém dopisu redakci Respektu ze 14. března jsem kladl otázky, jak může mít časopis nějaký postoj a kdo tento postoj určuje - konkrétně ve věci radaru, ale v tomto čísle Respektu se zase mluví o tom, že Váš časpis je pro zavedení eura v ČR. Je evidentní, že Vaši redaktoři se řídí jistými směrnicemi určujícími postoje "časopisu" a tím i postoje jejich. Zdá se mi, nakolik to mohu posoudit, že tyto postoje jsou konformní s postoji majitele Respektu. Ale to je koneckonců věc a Vás a redaktorů, když na tyto podmínky přistupujete. Mně pouze Váš proradarový postoj umožňuje pochopit, proč tolerujete a obhajujete články, které z poctivých lidí dělají parazity těžící z lidského strachu; je nasnadě že jakékoli reálné podezření na biologickou účinnost VF EMP je to poslední, co mohou propagátoři radaru v Čechách potřebovat. Je ovšem smutné, když ideologická předpojatost vede ke vzniku takových článků, jako je Strach po drátě.
S pozdravem
Radomil Hradil

Dopis Ing. Jaroslava Nováka šéfredaktorovi Respektu, 18. 3. 2009:

Vážený pan Erik Tabery, šéfredaktor RESPEKTU

Vážený pane šéfredaktore,
reaguji na článek "Strach po drátě", protože mám zájem, aby články v Respektu měly profesní novinářskou úroveň, odpovídající "RESPEKTu". V tomto případě tomu tak není, článek je kompilací všech možných i nemožných názorů (jako např., že být pravidelným uživatelem mobilu může dokonce chránit před mozkovým nádorem) s tím, že autorka bez hlubší analýzy se přikloní k oficiálnímu stanovisku, že se nemáme bát elektrosmogu: "jedná se jen o dobrý byznys se strachem."
Bylo by velmi užitečné, aby se pani redaktorka seznámila s profesionálními přístupy italských novinářů z Corriere della Sera, kteří se postarali o to, že Itálie nepřistoupila na doporučení ICNIRP a má stále limity, které platily i u nás před rokem 2000, (viz příloha Elektromagnetické pole a zdravotní rizika 4) a získala tak představu jak toto téma publikovat.
Jak by tedy měla pani redaktorka pracovat po vzoru italských kolegů? Měla by provést jednoduchý experiment sama na sobě, nebo na svých dětech, což by jistě bylo pro čtenáře Respektu velmi zajímavé a přesvědčivé, protože existuje sice tisíce studií, které tvrdí, že se nemáme ničeho bát ale stejný počet studií tvrdí pravý opak. Já bych jí zcela zadarmo a nezištně při tomto experimentu pomohl, tak, že bych jí dal seznam lidí, kteří mají prokazatelné zdravotní problémy (najde je v diskuzi na internetu k výše uvedenému článku) . Pokud by chtěla udělat experiment sama na sobě a svých dětech, pak bych jí doporučil aby se nastěhovala do místností, které jsou pár metrů od základnových stanic GSM kde antény jsou mnohdy necitlivě nasměrovány přímo do tohoto bytu, aspoň na měsíc a pak teprve poznatky zpracovala.
Další možností pro ověření by bylo nechat se trvale exponovat (t.j. 24hod.denně) hodnotami dle platných zákonných zdrav.limitů,:
t.j. pro 900MHz je výkon.hustota 4,5W/m2, což odpovídá 41V/m.
pro 1800MHz je výkon.hustota 9W/m2 což odpovídá 51V/m.
Pro standardní lékařské vyhodnocení je třeba předem nechat si odebrat krev se zaměřením na sedimentaci a štítnou žlázu a to před i po měsíci. Rovněž je nutné provést před zahájením a ukončením experimentu neurologické vyšetření a CT. Pak by následovalo vyhodnocení experimentu a paní redaktorka by získala mnoho zkušeností a mohla pak napsat zajímavý nový článek s konkrétním závěrem
"Máme se bát?"
Mám zkušenosti s klinickým ověřováním vlivu EMP ve zdravotnictví, které vždy byly prováděny pod dohledem lékařů tak, aby nemohlo dojít k poškození pacienta (nemusím se spoléhat na zprostředkované informace).
Já osobně si myslím, že problém je v tom, že limity dané vl.nař. č.1/2008 umožňují všem jednotlivým operátorům GSM a ICT nastavit výkon svých stanic na tyto limity, ale ve skutečnosti, pokud jsou blízko sebe tak se limity sčítají(odčítají, interferují atd) a bydlí li lidé přímo ve vyzařovaném svazku a zejména jsou-li hypersensitivní, tak to může mít pro ně velké zdravotní nepříjemnosti. (upozorňuji též na to, že máme zkušenost, že vyzařovaný svazek (lalok) může být nasměrován na určitý byt třeba v panelovém domě a obyvatelé bytů v jiném poschodí nemusí být ohroženi.)
Nakonec si neodpustím poznámku "Kdo si na elektrosmogu nejvíce vydělává", jsou to miliardové zisky operátorů, kteří ani 1% ze svých zisků nedávají, dle mých zkušeností , na nezávislý výzkum vlivů EMP. Přitom si platí agentury, které se snaží "vědecky" dokázat a potvrdit že vše je v pořádku. Dále jsou to státní instituce placené z našich daní (které se mají starat o naše zdraví)
jako SZÚ, ZU a hygienické stanice, které až do roku 2003 prováděly zdarma měření EMP, (v případě žadatelů, kteří prokázali objektivní zdravotní problémy)
a nyní si za toto měření účtují cca 8000.-Kč. Na protokolu o měření EMP, pak vždy lidem sdělí, že limit není překročen a vše je tedy v pořádku.
Na závěr udávám, že sám plně využívám bezdrátové ICT, pochopitelně i mobilní telefon, ale dodržuji zásady předběžné opatrnosti. Vím, že se mohu mýlit, jsem ale znepokojen rychlým tempem nárůstu pozadí EMP v 21 století.

S pozdravem Ing. Jaroslav Novák

Podání na SZÚ

5. března 2009 v 15:19 | Radomil Hradil

Věc: Podání ve věci změny limitů pro expozici EMP a korekce publikací SZÚ o této problematice

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se zřejmě připravují změny hygienických limitů pro ochranu obyvatelstva před účinky expozice EMP v ČR, prosím o sdělení, jakého charakteru budou tyto změny.

Budeme-li vycházet z návrhu Zprávy o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211 (INI)) Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ze dne 19. 12. 2008, projednávané na zasedání Výboru 16. 2. 2009, podle níž se EP chystá vyzvat Evropskou komisi ke zpřísnění limitů pro expozici EMP, pak můžeme očekávat, že se i u nás takové zpřísnění připravuje.

Je-li tomu tak, pak se ptám, jak se s takovým zpřísněním limitů slučují informace publikované SZÚ k této problematice. Konkrétně mám na mysli například tyto údaje:

- "Ve skutečnosti je pravděpodobnější, že nové poznatky by vedly ke zmírnění limitů, protože ty jsou nyní stanoveny s velkou rezervou, tedy hluboko pod prahem, kdy expozice elektromagnetickému poli může u člověka poškodit zdraví." (Pekárek: Zdraví a mobilní telefony)

- "Jakékoli dlouhodobé nepříznivé účinky slabých elektromagnetických vysokofrekvenčních polí lze proto bezpečně prohlásit za neexistující." (Jelínek-Pekárek: Informace NRL č. 16/2009)

- "Tepelné působení zůstává i po více než padesáti letech používání zařízení emitujících vysokofrekvenční pole jeho jediným zjištěným potenciálně škodlivým faktorem." (tamtéž)

- "V každém případě je možné konstatovat, že na otázku o existenci elektromagnetické hypersenzitivity byla dána jednoznačná a negativní odpověď." (tamtéž)

- "Teplo a indukované proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole může poškodit zdraví." (tamtéž)

Vzhledem k tomu, že tyto informace neodpovídají současnému stavu vědeckého poznání, jsou zcela jednostranné a zavádějící a jsou i v rozporu s připravovanou změnou legislativy na úrovni EU, žádám SZÚ o jejich stažení. Nejde zde jen o princip, ale o zdraví občanů ČR, kteří jsou SZÚ uváděni v omyl a tento omyl pro ně může mít tragické důsledky a může vést k závažnému poškození jejich zdraví.

S pozdravem

Ing. Radomil Hradil


Odpověď SZÚ z 16. 3. 2009:

Vážený pane inženýre,

byl jsem pověřen, abych odpověděl na Vaše e-mailové podání z 5. března tr., které se týká limitů pro elektromagnetické pole.

Sděluji Vám, že Státní zdravotní ústav žádné návrhy na změny limitů pro elektromagnetická pole (neionizující elektromagnetické záření) nechystá. Návrh "Zprávy o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211 (INI))" Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ze dne 19. 12. 2008, o kterém se zmiňujete, je nám znám. Jak již jeho název ukazuje, týká se především obav obyvatelstva, které jsou v některých státech velmi silné, nesouvisejí však se skutečnými zdravotními riziky vyvolanými expozicí elektromagnetickému poli. Česká republika se při stanovení limitů řídila a řídí - podobně jako většina států Evropské unie - zjištěnými vědeckými poznatky o působení elektromagnetického pole na člověka. Pokud jde o texty týkající se elektromagnetického pole, které jsou zveřejňovány na webu Státního zdravotního ústavu, vycházejí z poznatků vědy a jsou a budou průběžně aktualizovány. Skutečnost, že s nimi nesouhlasíte, není důvodem k tomu, aby byly z našeho webu odstraněny.

Ing. Pavel Buchar, PhD.
zástupce vedoucího
Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Reakce, Radomil Hradil, 16. 3. 2009:

Vážený pane inženýre, děkuji za odpověď, byť pro mě neuspokojivou. Myslím, že víte stejně dobře jako já, že zpřísnění limitů v EU (a tím i u nás) je otázkou několika málo měsíců, a že to bude nejen na základě obav občanů, ale i vědeckých výzkumných výsledků, kterých je již dnes k dospozici dostatek. O to trapnější pak bude Vaše pozice, až budete nucen vysvětlovat, jak je možné tvrdit, že současné limity jsou padesátkrát přísnější, než hodnoty, které by mohly člověka ohrozit (viz doc. Pekárek v dnešním Respektu), a zároveň jaksi odborně zaštítit jejich zpřísnění. A odborně zaštítit přísnější limity jistě bude třeba a přijde Vám na to politická objednávka, stejně jako zatím přichází politická objednávka na hájení starých limitů a bagatelizování jejich zdravotních rizik.
S pozdravem
Radomil Hradil
elektrosmog.blog.cz

Dopis ministryni zdravotnictví

25. února 2009 v 7:57 | Radomil Hradil

Věc: Upozornění na systémové selhávání ochrany veřejného zdraví v ČR

Beroun, 22. února 2009

Vážená paní ministryně,

rád bych Vás upozornil na podle mého názoru závažnou situaci v ochraně veřejného zdraví v ČR; prosím Vás, abyste se tímto podáním osobně zabývala a nepostupovala ho k vyřízení Odboru ochrany veřejného zdraví, neboť tento dopis chce upozornit na závažné nedostatky v činnosti právě tohoto odboru. Děkuji Vám.

Moje manželka a já jsme po přestěhování do Prahy začali trpět zdravotními obtížemi, především poruchami spánku a poruchami imunitního systému. Posléze jsme zjistili, že příčinou je expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (VF EMP) vytvářenému základnovými stanicemi pro obsluhu mobilních telefonů. Příznaky, které jsme zaznamenali, přesně odpovídaly příznakům popsaným v souvislosti s expozicí VF EMP u nás i v zahraničí, a to jak pacienty, tak praktikujícími lékaři, tak i vědci. Po následném dalším přestěhování do prostředí s podstatně nižší expozicí VF EMP naše obtíže ustaly. Hodnoty zjištěné v předešlém bytu byly sice pod limitem stanoveným příslušným vládním nařízením, nicméně způsobovaly naše zdravotní poškozování.
Píšu Vám však nikoli proto, abych řešil naši osobní situaci - tu jsme již vyřešili sami - ale abych Vás upozornil na to, co se v ČR ve věci ochrany veřejného zdraví před účinky VF EMP děje. Ačkoli v zahraničí stále větší počet lékařů a vědců, zejména onkologů, velmi naléhavě poukazuje na zhoubný vliv tohoto druhu záření (v závěru dopisu uvedu alespoň stručný přehled, abych toto tvrzení doložil), odmítají naše pověřené orgány a instituce brát tyto zprávy na vědomí. Jak představitelé Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, tak příslušná NRL při SZÚ, tak potažmo i hygienické stanice ignorují vědecké výzkumy prokazující závažné netermické účinky VF EMP na lidské buňky, tkáně, orgány i duševní funkce lidského organismu. Aniž by dokázali vyvrátit zahraniční studie a empirická pozorování, tvrdí odpovědní lidé u nás (zejména dr. Hrubý z MZ ČR a dr. Pekárek ze SZÚ, u nichž končí většina stížností našich občanů), že nikdy nebyl prokázán netermický účinek VF EMP na živou tkáň. Přitom nemluví pravdu, neboť tento účinek byl prokázán již mnohokrát, v mnoha vědeckých studiích (viz níže), o pozorování tisíců lékařů a desítek tisíc postižených lidí ani nemluvě. Jestliže dr. Pekárek dokonce v internetové publikaci zveřejněné na stránkách SZÚ tvrdí, že nové vědecké poznatky povedou patrně k dalšímu zmírnění limitů, protože ty stávající jsou stanoveny s velkou rezervou, pak je to tvrzení velmi kuriózní, ignorující vědecké poznatky a zřejmě i v celosvětovém kontextu značně ojedinělé.
Bohužel jsou na odpovědných místech u nás lidé, kteří dávají před ochranou veřejného zdraví přednost prosazování zájmů telekomunikačních lobby, bez ohledu na následky, jaké to má a bude mít pro veřejné zdraví. Zatímco v jiných zemích se o vlivu VF EMP živě až bouřlivě diskutuje a i vládní úřady a ministerstva vyzývají občany k opatrnosti v používání mobilních telefonů a např. doporučují, aby děti mobilní telefony nepoužívaly, podařilo se výše zmíněným lidem u nás vytvořit ve společnosti dojem (mimo jiné i nevybíravým napadáním odborných oponentů a snahou o zabránění v jejich profesním postupu či profesní činnosti), že mobilní telefony jsou naprosto neškodné. Zatímco v Německu a Nizozemí tak jen asi 10 % domácností nemá pevnou linku a používá jen mobilní telefony a ve Švédsku jsou to pouhá 3 %, je takových domácností u nás 64 %. Jsme zemí, kde se mobilní telefony používají nejvíce (na jednoho obyvatele zde připadá 1,3 mobilu) a nejneopatrněji, a budeme bohužel zemí, která bude kumulativními účinky tohoto záření na lidský organismus, zejména na centrální nervovou soustavu, nejvíce postižena. A to proto, že zde pod tlakem průmyslových lobby selhává ochrana veřejného zdraví, již by Vaše ministerstvo mělo garantovat.
Proto Vás, paní ministryně, žádám o nápravu této neblahé situace. Rád Vám také poskytnu další informace, budete-li mít zájem. Abych doložil svá slova, uvádím nyní stručný přehled některých alarmujících zpráv z poslední doby.

· únor 2009: profesor Jurij Grigorjev, vedoucí vědecký pracovník ruského Státního lékařského biofyzikálního centra, vystoupil na tiskové konferenci a vyjádřil znepokojení nad osudem budoucí generace v souvislosti s poškozováním mozku VF EMP. Následky se podle něj plně projeví během 5 až 10 let.

· leden 2009: ředitel Finského úřadu pro radiaci a jadernou bezpečnost Sisko Salomaa vyzval finskou veřejnost, aby děti používaly mobilní telefon v omezené míře.

· leden 2009 francouzský ministr životního prostředí Jean-Luis Borloo představil návrh zákona zakazujícího reklamu na mobilní telefony obracející se na děti do 12 let a předpokládajícího zpřísnění hygienických limitů.

· leden 2009: molekulární bioložka z Centra pro výzkum rakoviny ve francouzském Lyonu dr. Sandrine Wittmanová uvedla, že v posledních letech zaznamenávají v důsledku expozice VF EMP významný nárůst výskytu rakoviny štítné žlázy a leukémie dětí.

· září 2008: v Berlíně se konala konference Elektrosmog 2008; její účastníci, mj. prof. F. Adlkofer a prof. M. Kundi, vyzvali k zákazu používání mobilních telefonů dětmi a mládeží do 18 let, ke zpřísnění limitních hodnot a vyslovili se za právo obyvatel na nedotknutelnost obytného prostoru.

· září 2008: profesor onkologie Lenart Hardell z univerzitní kliniky ve švédském Örebru uvedl, že podle výsledků výzkumu jeho týmu jsou lidé používající do svých 20 let pravidelně mobilní telefon vystaveni 5x vyššímu riziku výskytu mozkových nádorů, a varoval před epidemickým výskytem těchto nádorů.

· září 2008: prof. Ashok Agarwall z amerického Centra reprodukčního lékařství zveřejnil výsledky svého nového výzkumu prokazujícího významné snížení počtu spermií u mužů po expozici VF EMP. Tato studie potvrdila autorovu studii z r. 2006 a studii maďarských vědců z univerzity v Szegedu z r. 2004.

· září 2008: Evropský parlament na svém plenárním zasedání 4. 9. se velkou většinou unesl na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP již nejsou aktuální a neposkytují dostatečnou ochranu skupinám obyvatelstva vyžadujícím zvláštní ochranu.

· září 2008: od 1. 9. začal v Lichtenštejnsku platit nový zákon na ochranu životního prostředí, který nařizuje snížit provozovatelům základnových stanic do konce roku 2012 výkon na úroveň, která představuje stonásobně nižší hodnotu, než je dnes povolena u nás (ze současné desetinásobně nižší hodnoty platící v Lichtenštejnsku).

· červenec 2008: vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny při pittsburské univerzitě (USA) Ronald B. Herberman vyzval svých 3000 spolupracovníků, aby pokud možno omezili používání mobilních telefonů a naléhavě se vyslovil pro zákaz používání mobilů dětmi a pro zákaz telefonování mobilními telefony na veřejných místech a v hromadných dopravních prostředcích.

· červen 2008: dvacet vědců, převážně onkologů, z Francie, USA, Itálie a Nizozemí zveřejnilo výzvu, v níž varují před možnými dopady používání mobilních telefonů na lidské zdraví; podle signatářů této výzvy by dětem do 12 let nemělo být povoleno mobily vůbec používat.

· květen 2008: byly publikovány výsledky rozsáhlé americko-dánské studie univerzit v Aarhusu a v Los Angeles. Ve studii byly vyhodnoceny zdravotní údaje více než třinácti tisíc dánských dětí z doby jejich prenatálního vývoje a vývoje v prvních sedmi letech po narození. Studie ukázala, že pravděpodobnost výskytu poruch chování, například hyperaktivity, se zvyšuje o více než padesát procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon, a to úměrně s intenzitou používání mobilu.

· duben 2008: odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením vydali rezoluci Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo; vysvětlují v ní, proč jsou děti vzhledem ke své fyziologii a anatomii ohroženy při používání mobilního telefonu více než dospělí. Děti používající mobil jsou podle autorů rezoluce ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku a epilepsii. Ve věku dvacet pět až třicet lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, ve věku po padesátce pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchyS.

· duben 2008: vídeňská lékařská komora opětovně varovala před expozicí VF EMP a vydala plakát (určený pro lékařské ordinace) s 10 lékařskými zásadami bezpečného používání mobilů. Děti do 16 let by podle vídeňských lékařů měly mobil používat jen v krajním případě.

· březen 2008: kolektiv vědců z univerzity v Tel Avivu, vedený epidemioložkou dr. Siegal Sadetzkou, zveřejnil studii, která prokázala souvislost mezi dlouhodobým a intenzivním používáním mobilního telefonu a výskytem rakoviny příušnic.

· březen 2008: německé odborné sdružení Kompetenzinitiative se jménem profesorů K. Hechta a K. Richtera obrátilo na německou kancléřku otevřeným dopisem, v němž ji upozorňuje, že stávající limity neberou v úvahu rizika expozice VF EMP.

Takto by se dalo velmi dlouho pokračovat. Co se týče odborných studií, prokázalo netermický účinek VF EMP na živou tkáň, resp. poškození zdraví lidského organismu několik desítek těchto studií, kromě již uvedených např. studie prof. Santiniho z francouzského Národního ústavu pro aplikovaný výzkum (2002), studie dr. Huttera z Lékařské univerzity ve Vídni (2002), studie prof. Hardela ze Švédska (2002), studie prof. Kwee z dánské univerzity v Aarhusu (2002), studie dr. Burche z univerzity v Coloradu, USA (2002), studie prof. Navarra z univerzity ve Valencii (2003), další studie prof. Hardella (2003), studie dr. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina (2003), studie doc. Lönna ze švédského ústavu Karolinska (2004), studie vědců z univerzity v Tel Avivu, Izrael (2004), studie dr. Egera z Německa, tzv. případ Naila (2004), další studie prof. Hardella (2006) atd.
Co se týče starších studií, provedl v roce 1999 jejich analýzu prof. Neil Cherry z Nového Zélandu a konstatuje již tehdy existenci více než 50 studií prokazujících škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze.
V oblasti empirických pozorování stojí za zmínku tzv. Freiburská výzva, v níž němečtí lékaři popisují pozorované poruchy zdraví svých pacientů způsobené expozicí VF EMP a vyzývají ke snížení limitů, zákazu používání mobilních telefonů ve školách, prostředcích hromadné dopravy apod. Výzvu podepsalo 3000 lékařů.

Pevně věřím, že ani Vám, vážená paní ministryně, nebude tato situace lhostejná a že se zasadíte o její nápravu. Za první krok bych přitom považoval informační kampaň, v níž by ministerstvo začalo občany uvědomovat o zdravotních rizicích spojených s používáním mobilních telefonů a příbuzných technologií, a přestalo je uvádět v omyl tvrzením, že zde žádná rizika nejsou.

S pozdravem

Ing. Radomil Hradil


Odpověď hlavního hygienika na dopis ministryni zdravotnictví:

V Praze 25. 3. 2009 (razítko pošty 10. 4. 2009)

Vážený pane inženýre,

cestou kabinetu paní ministryně jsem obdržel k vyřízení Váš dopis, ve kterém se na paní ministryni obracíte s tvrzením, že pracovníci Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva, Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření (NRL) a hygienických stanic ignorují, podle Vás vědecké výzkumy prokazující závažné netermické účinky na lidské zdraví. Dále v dopise uvádíte seznam, dle vašeho tvrzení alarmujících zpráv, které mají svědčit o "neblahé situaci". V závěru dopisu paní ministryni žádáte o zahájení informační kampaně, která by měla informovat občany o zdravotních rizicích spojených s používáním mobilních telefonů a příbuzných technologií.
Vážený pane inženýre v průběhu dubna až září loňského roku Ministerstvo zdravotnictví (MZ) od Vás obdrželo šest podání se stejnými požadavky a podklady, které mají Vaše požadavky potvrzovat. Ve všech dopisech vyslovujete odmítavé stanovisko k mezinárodním a českým normám a také zpochybňujete odbornou úroveň pracovníků, kteří se touto problematikou v České republice zabývají a nesouhlasíte s odpověďmi MZ na Vaše dopisy.
Jak z výše uvedeného vyplývá, MZ Vám opakovaně na Vaše dopisy odpovídalo s podrobným vysvětlením opodstatnění hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Jak Vám již opakovaně bylo vysvětleno, naše národní limity plně respektují stanovisko Světové zdravotnické organizace a Evropského parlamentu a Rady Evropy. Tyto instituce považují limity Mezinárodní komise pro ochranu pře neionizujícím zářením (ICNIRP) za dostatečné pro ochranu zdraví obyvatel i zaměstnanců. Pro informaci Vám v příloze zasílám informaci o principu fungování komise ICNIRP. Pro obyvatelstvo doporučila Rada Evropy zavést limity ICNIRP ve státech EU již v roce 1999, Evropský parlament a Rada použily limity ICNIRP v Direktivě schválené v roce 2004 pro zaměstnance. Evropská komise také již v roce 2002 ve své zprávě o zavádění limitů ICNIRP v zemích Evropské unie konstatovala, že pro tento fyzikální faktor není použití principu předběžné opatrnosti odůvodněné. Snižování těchto limitů, případně zavádění informační kampaně o rizicích používání mobilních telefonů je proto zcela neopodstatněné. Naši přední odborníci v oblasti neionizujícího záření průběžně sledují nejnovější odborné poznatky o elektromagnetickém záření. Objektivní informace o zdravotních rizicích způsobených expozicí elektromagnetickému poli a o zásadách, podle kterých se na základě prokázaných vědeckých poznatků zdravotní limity stanovují, průběžně aktualizují na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu.
Vážený pane inženýre, jako každý občan máte zcela nepochybně právo vyjádřit svůj nesouhlasný názor k používání zařízení mobilních telefonů, Vaše tvrzení, že odpovědní pracovníci MZ a NRL prosazují zájmy telekomunikačních lobby a napadají odborné oponenty však považujeme přinejmenším za nekorektní.
Vaše nové podání nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska MZ. V souladu s upozorněním, uvedeným v naší odpovědi č. j..:34452/2008-OVZ-32.0-18.9.08 z 23.9.2008, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že i toto Vaše podání bereme na vědomí.

S pozdravem
MUDr. Michael Vít, Ph.D
hlavní hygienik
a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví


Podání Radomila Hradila na MZ ČR ze dne 14. dubna 2009:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak mohu podat snížnost tak, aby ji nevyřizovala ta složka MZ ČR, na jejíž činnost stížnost podávám.
Opakovaně jsem učinil na MZ ČR podání, v nichž si stěžuji na chyby v ochraně veřejného zdraví v ČR, avšak tato podání jsou soustavně vyřizována úřadem hlavního hygienika, Odborem ochrany veřejného zdraví a Státním zdravotním ústavem, tedy právě těmi složkami MZ ČR, na jejichž činnost si stěžuji. Co musím udělat, aby mou stížnost posoudil někdo jiný? Kdo je oprávněn dohlížet na činnost jednotlivýcbh složek MZ ČR, na koho se mohu obrátit?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR ze 17. dubna 2009:

Vážený pane,
k Vašemu dotazu, jak můžete podat stížnost, aby ji nevyřizovala ta složka MZ, na jejíž činnost podáváte stížnost, sděluji:
1) v případě, že jde o stížnost v rámci správního řádu dle § 175, tj. na nevhodné chování úředníků nebo na postup správního orgánu (např.vydání rozhodnutí atd.), řeší stížnost v rámci MZ správní orgán.
2) pokud jde o stížnost mimo režim správního řádu, pak je stížnost řešena věcně příslušným útvarem MZ.

Není mi sice známo, na co konkrétně si stěžujete, ale je třeba si uvědomit, že na vyřízení stížnosti dle požadavků stěžovatele není právní nárok.
Pokud jde o profesionální přístup úseku hlavního hygienika i přímo hlavního hygienika samotného, z dlouhodobé zkušenosti mohu říci, že jsem se nesetkala s neprofesionálním nebo nekvalifikovaným postupem tohoto úseku. Podklady pro vyřízení jsou připravovány odbornými pracovníky - na úseku hlavního hygienika pracují erudovaní a zkušení právníci, lékaři a inženýři.
Vážený pane, doufám, že tato stručná informace Vám pomůže při řešení Vašich stížností.

S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Reakce Radomila Hradila, 17. dubna 2009:

Vážená paní Stodulková,
děkuji za odpověď. Pokusím se tedy upřesnit, o co se mi jedná. Mám důvodné podezření, že ve věci účinků vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na lidské zdraví nepostupuje hlavní hygienik, vedení Odboru ochrany veřejného zdraví ani Národní referenční laboratoř pro neionizující záření s náležitou vědeckou a lidskou odpovědností, což lze doložit tím, že tyto složky MZ ČR soustavně odmítají brát v potaz jak empirická pozorování, tak především takové výsledky vědeckých studií, které dokládají nebo přinejmenším naznačují netepelné účinky těchto polí na lidské zdraví i při podlimitních hodnotách, a berou v potaz selektivně a podjatě jen takové výsledky, kterými mohou zaštít svůj postoj, tedy že netepelné účinky těchto polí buď neexistují vůbec, nebo že neexistují při podlimitních hodnotách, nebo že nejsou pro lidský organismus závadné. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho studií dokládajících opak, považuji tento postup příslušných složek za nezodpovědný, ba přímo trestuhodný. Pro příslušnou stížnost bych rád připravil náležitou argumentaci, kterou bych doložil selektivní, a tím nevědecký, neodpovědný a neprofesionální postup uvedených složek. Tuto práci však nemá cenu podstupovat (jak jistě uznáte), pokud by takovou stížnost opět vyřizovaly tyto složky. Prosím tedy ještě jednou o dpověď, na koho se s příslušnou stížností, resp. podnětem k prošetření mohu obrátit. Děkuji.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Urgence R. Hradila ze 4. května 2009:

Vážená paní Stodulková, vážená paní Durajová,
rád bych zopakoval svůj dotaz: Chtěl bych - a domnívám se, že i mohu - doložit, že vedení NRL pro neionizující záření, jmenovitě zejména pánové L. Jelínek, P. Buchar a L. Pekárek, vyhodnocuj odborné studie a empirická pozorování týkající se účinnosti VF EMP na živou tkáň obecně a lidský organismus zvláště selektivně, podjatě a účelově a tím nevědecky, nekompetentně a nezodpovědně. V důsledku toho, že jejich názor přebírá Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR a úsek hlavního hygienika ČR a následně se stává též směrodatným pro vytváření národní legislativy a pro práci hygienických stanic, jde o velmi závažnou záležitost s dopadem (podle mého názoru velmi negativním) na celou populaci v ČR. Proto se ptám, komu je možné takové doložení podjatosti zástupců uvedeného pracoviště předložit. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 11. 5. 2009:

Vážený pane,
k Vašemu dotazu, komu lze doložit podjatost zástupců pracoviště NRL pro neionizující záření, sděluji, že ve věci je možno obrátit se na ministryni zdravotnictví, a to písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Odpověď R. Hradila, 11. 5. 2009:

Vážená paní Stodulková,
děkuji za odpověď. Ovšem takový dopis paní ministryni jsem napsal již 22. února tohoto roku, paní ministryně jej však nedostala a k vyřízení byl postoupen hlavnímu hygienikovi ČR, který jej vzal na vědomí a dále se jím nezabýval (viz odpověď hl. hygienika z 25.3., razítko pošty 10.4.). Proto se raději předem chci zeptat, jestli mohu počítat s tím, že se věcí bude zabývat jiná kompetentní či kontrolní osoba, grémium nebo instituce, než jsou ty, na jejichž podjatost poukazuji, tj. příslušná NRL, Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR a úsek hlavního hygienika. Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 22. 5. 2009:

Vážený pane inženýre,
pokud se obrátíte na MZ, bude věc vždy prošetřena věcně příslušným útvarem, ať ji adresujete komukoliv.
Rovněž tak návrh týkající se věcné stránky závěru dodává příslušný útvar, i kdyby odpověď byla zaslána ministryní nebo jiným útvarem (např. právním odborem) MZ.
O jiných institucích nejsem informována; pokud Vám jsou takové instituce známy, doporučuji Vám obrátit se na ně přímo a nikoliv prostřednictvím MZ.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Reakce Radomila Hradila, 29. 5. 2009:
Vážená paní inženýrko,
děkuji za odpověď. Pokud tomu dobře rozumím, neexistuje tedy možnost, jak dosáhnout v rámci MZ ČR prošetření určitých rozhodnutí či publikací nebo vyjádření po odborné stránce (tedy z hlediska věcné správnosti a nepodjatosti), a to ani v případě, kdy toto rozhodnutí, resp. názor či postoj má v konečném důsledku dopad na celou populaci v ČR a může významně ovlivnit její zdravotní stav?
S pozdravem
Radomil Hradil

Odpověď MZ ČR, 5. 6. 2009:
Vážený pane inženýre,
k Vašemu dotazu sděluji, že po odborné stránce přísluší šetření vždy věcně příslušnému útvaru. Pokud tedy požádáte o prošetření po odborné stránce, bude Vaše podání postoupeno tomu útvaru, jehož náplně činnosti se týká.
S pozdravem
Ing. Sylva Stodulková
ředitelka odboru kontroly

Předvánoční apel

23. listopadu 2008 v 10:41 | Radomil Hradil

Chcete-li, aby vaše děti dostaly rakovinu, kupte jim mobil nebo nebo nějaký výhodný volací tarif, nejlépe k Vánocům!

Experti z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením zveřejnili letos v dubnu výzvu "Děti a mobily: zdraví budoucích generací je ohroženo". Děti, které používají mobily, jsou podle nich vystaveny těmto poruchám: oslabená paměť, snížení pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchy spánku, možné zvýšení výskytu epilepsie. Dalšími možnými dlouhodobými důsledky jsou nádory mozku a sluchového nervu (ve věku 25-30 let), stařecká demence, deprese a další formy degenerace nervových a mozkových struktur (ve věku 50-60 let).

V červnu letošního roku zveřejnilo dvacet onkologů z USA, Itálie, Francie a Nizozemí výzvu "Dvacítka proti mobilu". Tito vědci a lékaři doporučují, aby bylo zakázáno používání mobilu dětmi do 12 let.

V červenci 2008 vyzval ředitel velkého ústavu pro výzkum rakoviny při pittsburské univerzitě (USA) svých 3000 zaměstnanců, aby vzhledem k riziku onemocnění rakovinou mozku omezili používání mobilního telefonu. Děti by podle něj neměly mobilní telefon vůbec používat.

V září 2008 zveřejnil tým profesora onkologie ze švédské univerzitní kliniky v Örebru Lennarta Hardella varování před nebezpečím epidemického výskytu mozkových nádorů v souvislosti s používáním mobilu. Lidé používající do svých 20 let pravidelně mobil jsou podle něj vystaveni pětinásobně vyššímu výskytu mozkových nádorů.

V září 2008 se v Berlíně konal mezinárodní kongres Elektrosmog 2008. Jeho účastníci, mj. prof. Adlkofer a prof. Kundi, vyzvali vzhledem ke zdravotním rizikům elektromagnetického pole vytvářeného mobilními telefony k zákazu používání mobilů dětmi a mládeží do 18 let.
-----------------------

Víte, že naše orgány pověřené ochranou veřejného zdraví přesto tvrdí, že mobily jsou neškodné? A že se dokonce pokoušejí lidi zdravotně poškozené elektromagnetickým polem označit za blázny, kteří si vše jen vsugerovávají?

Víte, že roční zisky našich operátorů se pohybují řádově v miliardách korun? Za rok 2007 to byly tyto sumy: T-mobile 9,99 milardy Kč, Telefonica O2 9,89 miliardy Kč z mobilní sítě a 5,12 miliardy Kč z pevné sítě, Vodafone 2,90 miliardy Kč.

Dobře zvažte, než svým dětem darujete mobil. Jejich život je příliš cenný.
Dobře zvažte, než si mobil přiložíte k hlavě. I váš život je velmi cenný.
Dobře zvažte, než někomu na mobil zavoláte. I jeho život je velmi cenný.

Radomil Hradil

Pozvánka na besedy a přednášky, avízo na pořady ČRo a ČT

24. září 2008 v 14:57 | Radomil Hradil
V posledních měsících roku 2008 se budou konat tyto besedy a přednášky na téma vlivu mobilních telefonů a vysílačů na lidské zdraví, na něž jsem byl pozván:
- 1. října 2008 v 18 hod. ve waldorfské mateřské škole v Dusíkově ulici, Praha 6 (Eva Líbalová, wmsdusikova(a)volny.cz);
- 30. října 2008 v 18.30 na setkání sdružení Zdravý životní styl, Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7 (Miluše Kubíčková, milusekubickova(a)seznam.cz)
- 6. listopadu 2008 v 17.30 ve waldorfské škole v Brně, Masarova 11, 628 00 Brno, multimediální třída (Julie Šťastná, jstastna(a)gmail.com);
- 20. listopadu 2008 v 18 hod. v knihovně v Hradci Králové, Tomkova 177 (Barbora Černíková, cerbar(a)seznam.cz).

Česká televize 2 odvysílá v pátek 17. 10. v 17.35 pořad redaktora Jiřího Pálky "Nedej se" věnovaný vlivu elektromagnetického záření na lidské zdraví.
Žijeme ve světě, který je zaplněný elektromagnetickým polem, elektromagnetickým zářením. Lidský organismus však není vybaven žádným smyslem, který by dokázal magnetické pole registrovat. Pokud se na člověku účinky ELP projeví, tak vždy tak, že poškodí některou funkci organismu a teprve tento sekundární mechanismus člověk zaregistruje. Takto postižený člověk v drtivé většině příčinu svých potíží připisuje nějaké nemoci nebo jinému jevu.

Český rozhlas 6 odvysilá 19. 10. v 19.30 hod. (na středních vlnách 639 kHz, 954 kHz nebo 1332 kHz) v cyklu Hovory o rodině pořad redaktorky Evy Labusové nazvaný "Počítače, mobily - nová hrozba závislosti?".
Počítače a mobilní telefony jsou nedílnou součástí moderního života. Proč si nás tak podmanily? Jakým způsobem je máme používat, aby nelikvidovaly naši schopnost žít v reálném světě a rozvíjet zdravé vztahy s lidmi tváří v tvář? Jak poznáme, že se na elektronických vymoženostech stáváme závislými? A jak jinak nám škodí? Poslouchejte 19.10.2008 v 19.30 HoR na ČRo 6.
Pořad si lze po odvysilání poslechnout také po internetu na adrese:
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=1971).

Dopis krajským hygienickým stanicím

19. září 2008 v 18:01 | Radomil Hradil
Praha, 19. září 2008
Vážení lékaři,
vzhledem k tomu, že patřím k lidem, kteří na svém vlastním organismu poznali, že současné hygienické limity pro tzv. neionizující záření nechrání dostatečně lidské zdraví, a že naše oficiální orgány odmítají vzít tuto skutečnost na vědomí, chtěl bych Vás alespoň touto cestou upozornit na poškozování veřejného zdraví, k němuž u nás v současnosti dochází.
Není pravdou to, co uvádí Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR, hlavní hygienik a SZÚ (tedy příslušná NRL), totiž že naše hygienické limity zajišťují dostatečnou ochranu zdraví obyvatelstva, že při podlimitních hodnotách vysokofrekvenčního elektromagnetického pole nenastávají u lidských tkání žádné netepelné účinky a že nebyl prokázán jediný příklad poškození lidského zdraví při podlimitních hodnotách VF EMP.
Existuje dostatek výzkumů renomovaných vědců, profesorů univerzit z různých zemí světa, státních výzkumných ústavů, předních klinik i nezávislých vědců, které dokládají přímý příčinný vztah mezi hustotou VF EMP a výskytem celé řady poškození buněk, tkání, orgánů i celého lidského organismu včetně jeho duševních funkcí.
Navíc je zde bezpočet empirických pozorování praktických lékařů, která dokládají přímý vztah mezi používáním mobilního telefonu nebo instalací základnocé stanice v blízkosti místa bydliště a výskytem celé řady subjektivních obtíží i objektivních poruch činnosti orgánů apod. Několik epidemiologických studií již také prokázalo tuto souvislost s výskytem nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic - a to vše při podlimitních hodnotách. Tvrdí-li Vám doc. L. Pekárek, že tyto studie nebyly validní, nemá pravdu. Tvrdí-li Vám dále ministerstvo či SZÚ, že poslední taková studie, zveřejněná salcburských hygienikem Dr. Oberfeldem v lednu tohoto roku, byla blamáží a že dotyčný vysílač nikdy nevysílal, nevěřte tomu. Je to jen tah telekomunikačních společností, které cítí, že doba snadných zisků se blíží ke svému konci, a Dr. Oberfelda zažalovaly o ušlý zisk. V listopadu se bude konat další stání soudu, který vyslechne další svědky.
Rád bych Vás upozornil na skutečnost, že doporučení komise ICNIRP z r. 1999, jíž se politici zaštiťují, byla podrobena již záhy po svém vzniku analýze a zdrcující kritice a tato kritika trvá v odborných kruzích dodneška, ba je stále silnější. Ostatně, v minulosti se již prokázaly vazby členů této komise na telekomunikační společnosti.
Dále Vás chci upozornit, že v Lichtenštejnsku vstoupil 1. 9. 2008 v platnost zákon na ochranu životního prostředí, který provozovatelům vysílačů ukládá, aby do konce roku 2012 snížili hustotu el. pole na 0,6 V/m, tedy na hodnotu stonásobně nižší, než jaká je povolena u nás. V příštím roce budou švýcarští občané usilovat o svolání referenda, které by i v této zemi uzákonilo tyto limity. Dá se předpokládat, že se tímto příkladem budou řídit i další země.
Měli byste také vědět, že Evropský parlament se na svém plenárním zasedání ze 4. 9. tohoto roku, konaném v Bruselu, usnesl s převahou 522 hlasů pro oproti 16 hlasům proti mj. na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 Hz až 300 GHz již nejsou aktuální a nemohou dostatečně chránit skupiny vyžadující zvláštní ochranu, např. těhotné ženy, novorozence a děti. Lze předpokládat, že tato vůle parlamentu se dříve či později odrazí také v příslušné úpravě legislativy.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a k odpovědnosti, kterou nesete za ochranu veřejného zdraví, Vás žádám, abyste učinili všechno, co je ve Vašich silách, pro to, aby došlo k urychlené nápravě situace, kdy VF záření základnových stanic dlouhodobě poškozuje zdraví velkého počtu obyvatel naší země a kdy odpovědné orgány odmítají informovat občany o skutečných rizicích spojených s častým používáním mobilních telefonů, s používáním mobilních telefonů dětmi, s instalací základnových stanic na vlastní střeše či pozemku atd. Věřím, že ještě lze odvrátit nebezpečí trvalého poškození, které naší populaci hrozí.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6

Rozhovor: Mobily a my

18. září 2008 v 16:21 | Pavla Bejšáková

Rozhovor s R. Hradilem o působení mobilních telefonů na člověka a přírodu

(Pro Časopis waldorfských tříd v Praze - Dědině)
Protože se přednáška na téma "mobilní telefony", kterou jsme pro rodiče v naší škole uspořádali 17. června, setkala s nebývalým zájmem (více než 40 účastníků), požádali jsme autora přednášky Ing. Radomila Hradila o zodpovězení několika otázek na toto téma. R. Hradil je přírodovědec, autor knih o přírodě, novinář a zakladatel prvního českého Camphillu v Českých Kopistech (komunitní domov pro postižené občany spojený s řemeslnými dílnami a biozemědělstvím). Působením mobilních telefonů na člověka a přírodu se začal zabývat poté, co se účinky elektromagnetického záření z vysílače mobilního signálu umístěném na sousedním domě projevily na zdraví členů jeho rodiny a donutily ji k přestěhování.
1) Proč je "mobilování" u dětí nebezpečnější než u dospělých? Pokud děti dnes běžně mobilují, jaké se u nich dají očekávat zdravotní problémy a kdy se mohou začít projevovat?
Podle vědců, kteří před používáním mobilních telefonů dětmi naléhavě varují, je to proto, že děti jsou dosud ve vývoji, mají tenčí lebeční kost, jinou vodivost tkání atp. U dětí také, na rozdíl od dospělých, probíhá krvetvorba i v plochých kostech lebky a záření mobilů tento jemný proces narušuje a mění prokazatelně krevní obraz. Dochází ke "spékání" červených krvinek, vznikají tzv. "štočky" neboli "clustry", které mohou zacpat krevní kapiláry a způsobit v poměrně mladém věku mrtvici. U dětí používajících mobilních telefon se projevují poruchy učení, nesoustředěnost, únava, poruchy spánku, dokonce poruchy chování a hyperaktivita. To vše souvisí s narušením hladiny hormonů a s narušením normálních procesů v mozku. Ozařování mobilem může způsobovat poruchy imunitního systému s následnými ekzémy, alergiemi atd. Někteří vědci a lékaři doporučují, aby děti nepoužívaly mobilní telefony, ale i domácí bezdrátový telefon do svých 12 let, jiní dokonce hovoří o tom, že by ho neměly používat až do 16 let.
Co se týče očekávání zdravotních problémů v pozdějším věku, uvádějí například vědci z Ruské národní komise na ochranu před neionizujícím zářením, že ve věku 25 až 30 let to je zvýšený výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, v pozdějším věku výskyt Alzheimerovy nemoci, depresí a dalších degenerativních poruch CNS. Zdá se, že záření mobilu není něco, na co by si organismus zvykl, ale že jeho účinek se naopak kumuluje a k rakovinnému bujení dojde po deseti, patnácti letech běžného používání.
2) Co když dítě nosí zapnutý mobil stále u sebe (v tašce, v kapse), ale používá ho jen výjimečně?
Pokud někdo nosí telefon přímo na těle, např. na šňůrce na krku, v náprsní kapse nebo v kapse u kalhot, permanentně si ozařuje citlivé orgány, tj. srdce nebo pohlavní žlázy, což může způsobit např. poruchy srdečního rytmu v jednom případě nebo poruchy funkce pohlavních žláz ve druhém případě.
I když netelefonujeme, vysílá mobilní telefon pravidelně impulsy, aby udržoval spojení s vysílači. Když je špatný signál, vysílá s maximálním výkonem. Když cestujeme, vzdálenost vysílačů a intenzita signálu se mění a mobil pak zvyšuje četnost impulsů a také výkon - proto se nám tak rychle vybíjejí baterky. A to záření pak zčásti absorbuje naše tkáň na místě, na němž máme přiložený mobil.
Pokud někdo nosí mobil v tašce, neohrožuje tolik sám sebe, ale i tak zatěžuje zářením své okolí a podílí se na zvyšování radiační zátěže pro ostatní lidi a zvířata.
3) Jak je to u mobilů v ložnici? Někteří lidé běžně spí s mobily u hlavy a používají mobil místo budíku…
Právě pro odpočinek a zejména spánek je důležité, aby člověk nebyl tomuto záření vystaven. V noci dochází k regeneraci organismu a ta je ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli silně narušena. Vědci to přičítají mimo jiné narušení činnosti epifýzy, tj. šišinky neboli nadvěsku mozkového, a tvorby hormonu melatoninu. Ten je odpovědný za regeneraci organismu a v epifýze se vytváří jen ve spánku.
Z anthroposofického hlediska to můžeme chápat i tak, že toto záření zabraňuje náležitému oddělení Já od těla ve spánku a regenerující činnosti éterného těla; sám jsem to velmi zřetelně zažil. Já je tedy jakoby poutáno na tělo, na hmotu, a brání se mu v možnosti návratu do duchovního světa a spojení se se vším, s čím se zde během spánku obvykle spojuje.
4) Existují už výzkumy, jak působí elektrosmog na těhotné ženy a novorozence?
Ano, např. velmi rozsáhlý výzkum z Dánska, na kterém se podílely univerzity v Aarhusu a v Los Angeles a který byl zveřejněn letos v květnu. Bylo sledováno 13.000 dětí, a to již od svého prenatálního vývoje a dále prvních sedm let života. Zjistilo se, že se o 50 % zvyšuje pravděpodobnost hyperaktivity a poruch chování u dětí, jejichž matky v těhotenství běžně používaly mobilní telefon. Pokud telefon používají děti samy ve věku do 7 let, zvyšuje se pravděpodobnost na 80 %. Srovnání bylo možné jen díky tomu, že výzkum se prováděl již v 90. letech, kdy ještě byly matky, které mobil nepoužívaly… Vědci ovšem tápou, jak by mohlo mít vliv na plod to, že si matka mobilem ozařuje hlavu. Ale myslím, že co se týče zrodu nového života, tápou vědci vůbec v mnoha věcech…
Jiný výzkum z Ameriky zase prokázal souvislost mezi výskytem příznaků autismu a zářením mobilních telefonů. Autismus je přitom v USA vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů.
5) Jak je to s účinky telefonování v dopravních prostředcích (autech, tramvajích, vlacích...)?
Kovy toto záření odrážejí, takže při telefonování v dopravním prostředku, ve vozidle apod. se intenzita EMP uvnitř značně zvyšuje - kromě odrazů k tomu ovšem přispívá i již zmiňovaný zvýšený vysílací výkon mobilů při permanentní změně stanoviště za jízdy.
Někdy může být toto zvýšení skutečně enormní. Jel jsem například nacpaným vlakem; zůstali jsme stát na Smíchově, když tu zahlásili, že vlak bude mít asi 20 minut zpoždění. V tu chvíli všech 50 nebo 60 lidí ve vagonu vytáhlo mobil a začalo telefonovat. Když si představíte záření mobilů jako viditelné, třeba jako červenou barvu různé intenzity šířící se prostorem a odrážející se od stěn (což se dělá při počítačových simulacích radiační zátěže určitého prostoru), pak si můžete udělat obrázek o tom, co se v tu chvíli děje.
Ta pomyslná červená barva je ovšem také vstřebávána tkání lidí v tom vagonu. A vzhledem k zákonu o zachování energie nemizí, ale mění se na jiné formy energie, které zasahují do jemných energetických procesů buněk, tkání, orgánů a celého organismu.
To vše si někteří lékaři uvědomují. Už v roce 2002 proto více než tři tisíce lékařů podepsalo tzv. Freiburskou výzvu (český překlad viz elektrosmog.blog.cz), v níž požadují zákaz mobilů v dopravních prostředcích, ale také ve školách, nemocnicích atd.
6) Liší se působení elektromagnetického záření na člověka v tradičních zděných budovách a moderních budovách s kovovými konstrukcemi a plášti?
Kovy, jak jsem říkal, záření odrážejí, záleží ovšem na druhu konstrukce, konkrétně na velikosti "děr" mezi kovovými pruty vkládanými do betonových panelů apod., jestli vlny projdou, nebo ne. Špatný signál ovšem v kancelářských objektech nemohou potřebovat, takže se to řeší tak, že se uvnitř instaluje vlastní "vnitřní" vysílač. Pak jste na tom ovšem podobně nebo možná ještě hůř než v tom nacpaném vagonu, ve kterém všichni telefonují.
Pokud v moderní stavbě bydlíte, žádný interní vysílač namontovaný nemáte a máte špatný signál, pak jste před zářením externích vysílačů poměrně dobře chráněni, o to větší vysílací výkon však musí mít vaše mobily a vy si tím víc ozařujete vlastní mozek. To je také problém obyvatel venkova, kteří bydlí daleko od vysílače. Jejich mobil vysílá s velkým výkonem, a tak např. prof. Hardell ze Švédska letos v této souvislosti konstatoval až třikrát větší výskyt nádorů mozku u venkovanů oproti lidem z města.
Bydlet v takové moderní stavbě, i když sami mobil nepoužíváte a jste tedy z hlediska elektrosmogu v klidu, však není žádná výhra. Tyto stavby trpí jinými neduhy, takže se dnes už oficiálně hovoří o syndromu nemocných budov (SBS) - ale to je jiná kapitola.
7) Nejsou pro naše zdraví nebezpečnější vysílače mobilních signálů než samotné mobily?
Záleží na konkrétních podmínkách. Pokud například sami netelefonujete, tak jako já a moje žena, ale musíte bydlet v blízkosti takzvané základnové stanice, tedy mobilních vysílačů, pak určitě. Zatímco mobilními telefony se lidé přímo ozařují jen po značně omezenou část dne, je záření vysílačů permanentní. Pak už záleží jen na výkonu vysílače, vzdálenosti a na tom, jestli vás kryje nějaká zástavba, nebo to do oken dostáváte přímo.
8) Co když mi září vysílač ze střechy sousedního domu přímo do oken bytu? Jaké to má účinky na mé zdraví a jak se mohu bránit?
Jak již bylo řečeno, záleží na vzdálenosti a výkonu konkrétního vysílače. U nás se ukázalo, že vzdálenost 150 metrů od základnové stanice plně stačí k tomu, aby člověk měl značné zdravotní problémy způsobené ozářením, konkrétně poruchy spánku, bolesti hlavy, ekzémy a další příznaky poruch imunitního systému.
Pokud u sebe a členů vaší rodiny začnete pozorovat zdravotní problémy jako zmiňované poruchy spánku a soustředění, bolesti hlavy, dlouhodobou únavu a vyčerpání, častější nevolnosti, závratě, poruchy paměti, poruchy štítné žlázy, poruchy srdečního rytmu, krvácení z nosu, poruchy krevního tlaku, hučení v uších (tinitus) apod., měli byste přemýšlet, zda tyto problémy nemohou mít souvislost s umístěním mobilního vysílače v okolí vašeho domu. To vše mohou být důsledky dlouhodobého vystavení vyšší hladině elektromagnetického pole.
A jak se bránit? Můžete zkusit přesvědčit majitele domu, aby odstoupil od smlouvy s telekomunikační společností na pronájem střechy. Někdo zkouší vyjednávat přímo s telekomunikační společností, aby snížila výkon vysílače. Můžete si také zjistit, kde v bytě máte nejnižší hladinu záření, a tam umístit postel nebo pracovní stůl. Případně existují ochranné tkaniny, jakési záclony s kovovým vláknem, které záření odrážejí; jsou ovšem dosti drahé.
9) Nebyla by na místě povinnost, aby s umístěním vysílače na střeše domu vyslovili souhlas lidé, kteří bydlí v okolí (majitelé sousedních domů) a jejichž zdraví je tímto zásadně ohroženo? Máte zkušenosti s tím, jestli a jak mohou ovlivnit umístění vysílače obyvatelé ostatních zemí Evropy?
To by asi nemělo žádný právní podklad, vzhledem k tomu, že škodlivé netepelné působení tohoto záření není oficiálními (zákonodárnými) kruhy uznáno za existující. Nicméně ve světě se lidé proti instalaci vysílačů v blízkosti bydliště, školy apod. dost bouří, sbírají podpisy, protestují. Mnohdy se za ně postaví i zastupitelstvo a odmítne udělit stavební povolení, ani pro ně však někdy není snadné najít legitimní důvod k takovému zamítnutí.
Řešení je podlé mého jen globální, a to prosadit na mezinárodní úrovni podstatné zpřísnění hygienických limitů; k tomu také směřuje petice vytvořená skupinou vědců nazvanou Bioinitiative (na stránky s peticí se lze dostat přes elektrosmog.blog.cz).
10) Co myslíte, že vede majitele domu k tomu, že umožní telefonnímu operátorovi umístění vysílače na střeše svého domu? Vždyť si musí uvědomovat zdravotní rizika pro obyvatele svého domu...
Většinou si tato rizika asi vůbec neuvědomují, protože u nás se o nich v médiích na rozdíl od jiných zemí zatím nediskutuje. Potom jsou zde finanční důvody. Za roční pronájem střechy se platí kolem 150.000 Kč, u strategicky umístěné střechy třeba i 400.000 Kč. Tyto peníze jdou většinou do fondu oprav domu, proto také má dnes tolik domů s vysílači na střeše novou fasádu. Už ale výše pronájmu, tedy to množství peněz, které jsou za to operátoři ochotni nabídnout, by nám mělo být podezřelé. Pokud by to nemělo určité riziko, nikdo by vám tolik peněz jen tak nedal; je to prostě taková smlouva s čertem. (:-)
11) Je možné zjistit, jak je elektrosmogem zasažen můj byt a případně najít vhodné místo pro umístění lůžka?
Ano, hladinu elektrosmogu lze změřit. Takové měření provádí příslušná Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu (SZÚ), měření ovšem stojí téměř šest a půl tisíce korun. Na internetu lze najít i firmy (osoby), které takové měření provádějí soukromně za podstatně méně peněz. Anebo si měřící přístroj můžete pořídit, tzn. zakoupit, případně zapůjčit od někoho, kdo si ho už koupil. Obyčejný akustický detektor elektrosmogu lze pořídit asi za 2700 Kč. Přístroj, který uvádí i konkrétní hodnoty měření, tedy tzv. analyzátor, stojí od 8.000 nahoru. Do ČR tyto přístroje dováží třeba firma Conrad.cz. Na Pardubicku se dalo dohromady několik rodin a takový přístroj si společně zakoupili. Semilská waldorfská škola si stejný přístroj zakoupila pro pokusy prováděné ve fyzice a půjčuje je rodinám svých žáků k měření elektrosmogu v jejich domácnostech.
Změření je třeba provést důkladně, protože i v rámci jedné místnosti jsou poměry hodně rozdílné; člověk by třeba neměl spát v takzvaných hot spots (horká místa), velikých asi jako míč, kde jsou hodnoty oproti okolí hodně vysoké.
12) Jak se zvýšilo zatížení našeho území elekrosmogem za poslední desetiletí a jaké zvýšení se dá ještě očekávat?
Víte sama, jak dlouho se používají mobilní telefony, wi-fi apod. Do té doby byly dané frekvence prázdné. V roce 2000 u nás navíc došlo k více než desetinásobnému změkčení norem, aby rozvoji těchto technologií nestálo nic v cestě. Odborníci ze SZÚ, kteří dělali dlouhá léta výzkum a tomuto politickému rozhodnutí se postavili, byli vyhozeni; dosazeni byli noví, poslušní "odborníci".
Je těžké odhadnout, jaký bude další vývoj. Zatížení našeho životního prostředí touto frekvencí EMP se zřejmě bude zvyšovat tak dlouho, než, obrazně řečeno, pohár přeteče. A ten přeteče tehdy, až bude následné poškození lidského zdraví takovým národohospodářským problémem, že daně získané z prodeje a provozu mobilů budou nižší než náklady na nápravu zdravotních škod. Samozřejmě ale nemusíme čekat tak dlouho a další zvyšování zastavíme dříve, než budeme opravdu muset. Anebo než bude pozdě.
13) Jak na zdravotní rizika způsobená stále narůstající hustotou elekromagnetického pole reagují orgány a instituce zodpovídající za zdraví občanů ČR? Víme, že hygienici jsou u nás velmi "přísní"...
Hygienici dohlížejí na dodržování norem, tedy příslušných hygienických limitů. Ty se dodržují, protože jsou tak měkké, že je snad ani není možné překročit. Problémem jsou tedy nesmyslné normy, proti kterým se bouří vědci a lékaři na celém světě, které ale politikové, přinejmenším ti naši, zatím nehodlají měnit.
14) Jaké máme normy max. elektrosmogového zatížení (hygienických limitů) v porovnání s ostatními státy Evropy?
Jsou srovnatelné s většinou ostatních zemí. Některé země ovšem tlaku OSN na tzv. harmonizaci norem na přelomu tisíciletí odolaly a mají normy desetkrát tvrdší; je to třeba Polsko, Rusko, Čína, ale také Švýcarsko nebo Itálie. Lichtenštejnsko dokonce přijalo zákon (v platnosti je od 1. 9. 2008), podle kterého musí operátoři snížit do konce roku 2012 záření vysílačů ještě desetkrát, takže se dostanou na stonásobně nižší hodnoty, než jsou dnes povolené u nás. To je v každém případě zajímavý precedens.
15) Je pravda, že čeští občané patří mezi "nejvášnivější" uživatele mobilů? Proč myslíte, že naši západní sousedé tolik nepropadli této vášni? Myslíte, že se více zajímají o nebezpečí, která tato masivně se rozšiřující technologie s sebou přináší?
Říkají to lidé z telekomunikační branže a dokládají to i statistiky. 64 % domácností u nás nemá pevnou linku, jen mobily. V Německu je to 11 %, v Nizozemí 9 % a ve Švédsku pouhá 3 % domácností. U nás bohužel hrají oficiální instituce hru "mobily neškodí, a kdo tvrdí, že ano, je blázen", lékaři se tím nezabývají, nezajímá to novináře, ochránce životního prostředí, dokonce ani rodiče.. Každý, kdo má mobil, se podvědomě bojí myšlenky, že by jemu nebo jeho dítěti, kterému ho daroval, mohl škodit, a to dokonce velmi vážně.
Na Západě o tom diskutují odborníci, včetně univerzitních profesorů, lékaři, rodiče, občané zakládají iniciativy atd. Když zapátráte na webu, najdete mnoho specializovaných stránek v němčině a angličtině, které informují o všech nových vědeckých poznatcích, diskusní fóra atd.
16) Co všechno zatěžuje naše domácnosti elektrosmogem a v jaké míře?
To by byla otázka na zvláštní článek, který by ale musel sepsat odborník na elektrotechniku a fyziku, jímž já nejsem. Elektrosmog je široký pojem, který zahrnuje jak nízkofrekvenční, tak vysokofrekvenční elektromagnetická pole. Salcburská zemská vláda například vydala brožuru, kde občanům radí, jak omezit škodlivé účinky elektrosmogu. Já osobně bych doporučil (a totéž říkají i zahraniční lékaři) nahradit veškeré bezdrátové technologie v domácnosti "drátovými", tzn. žádnou wi-fi, žádný bezdrátový telefon atd. My doma nepoužíváme ani mobilní telefony a ani mikrovlnnou troubu.
Co se týče nízkofrekvenčního EMP, rozhodně bych nevyhledával bydlení v blízkosti vysokého napětí, trafostanic, elektrifikované železnice atd.
17) Můžete mi jako naprostému laikovi vysvětlit míru nebezpečnosti elektrosmogového zatížení např. u TV a radiového vysílání, mikrovlnných trub, mobilních sítí či jiných podobných technologií?
O tom se přou největší vědecké kapacity, takže tak jednoduché to nebude. Jde o to, že každá z těch věcí je postavena na záření, resp. EMP jiné frekvence. A otázkou je, co příslušná frekvence dělá s živou buňkou, to znamená s jejími orgány, s jádrem, s buněčnou membránou atd., co dělá s tkání, v níž jsou buňky propojené a vzájemně nějak komunikují, co dělá s orgánem a celým organismem. A co dělá s tzv. duševními funkcemi. Vědci většinou nevědí předem, co která frekvence způsobí, a teprve podle pozorování účinků se snaží přijít na to, jak je to možné. Někteří "vědci" dokonce tvrdí, že podle jejich teorií (a světonázoru) žádný účinek být nemůže, tedy že ani žádný účinek není… To jsou ovšem bohužel ti, kterými se politikové prosazující bezpodmínečný rozvoj technologií rádi zaštiťují.
18) Je známo, že mikrovlnné trouby jídlo naprosto zbavují života (životních sil). Nepůsobí podobně i mobil např. na naši mozkovou tkáň?
Řekl bych, že záření mobilů a vysílačů dává buňkám jiný signál, než jaký potřebují pro svou správnou funkci a pro správnou funkci celého organismu. Naše buňky komunikují pomocí velmi jemných elektromagnetických impulsů; teď ale dostávají impulsy mnohem silnější a cizorodé, takže se přestávají navzájem "slyšet". Pak třeba začnou bujet nebo přestanou dělat to, co mají.
Pokud připouštíte existenci vitálního (tj. životního, éterného - pozn. red.) těla, můžete si představit, co s ním asi takové záření dělá. A možná je zde i vodítko k pochopení, jak může telefonování těhotné matky způsobovat pozdější narušení zdravého vývoje dítěte.
19) Působí elektrosmog i na přírodu?
Ano, bezpochyby, i my jsme příroda. Stejně jsou na tom domácí i volně žijící zvířata, i když těm zatím vědci tolik pozornosti nevěnovali. A rostlinami nebo mikroorganismy se nezabývali prakticky vůbec. Prostě jsme vyvinuli jakousi technologii, zamořili jsme jí Zemi, a vůbec se nestaráme, co to vlastně kolem nás způsobí. A pak se zase budeme strašně divit, jak to, že nám nikdo nic neřekl…
20) Kde je možné prostudovat si výsledky seriozních výzkumů, které byly již na toto téma provedeny?
Podívejte se, budete-li chtít, na můj blog elektrosmog.blog.cz; najdete tam jak informace o vědeckých studiích, empirických pozorováních, prohlášení lékařů apod., tak i odkazy na mnoho dalších článků a portálů v češtině, němčině i angličtině. Stačí prostě trochu hledat na internetu, a pokud ovládáte nějaký světový jazyk, najdete toho skutečně velmi mnoho - dost na to, abyste si mohla udělat vlastní poměrně objektivní úsudek.
21) Můžete na závěr uvést stručná pravidla pro eliminaci nebezpečí používání mobilních telefonů?
Pokusím se.
a. Omezit používání mobilního telefonu na nejnutnější míru; u dětí to platí dvojnásob;
b. doma používat pevnou linku; nepoužívat bezdrátový telefon ani bezdrátový internet;
c. po každém mobilním telefonátu by měla následovat alespoň pětinásobná přestávka na regeneraci organismu, tj. po pětiminutovém hovoru 25 minut bez telefonování - to je doporučení ruských odborníků;
d. nenosit mobilní telefon na těle, pro telefonování používat raději "sluchátkové" sady;
e. netelefonovat v dopravních prostředcích;
f. při cestách mobil vypínat; totéž v noci.
Nechci být extremistou, ale osobně si stejně myslím, že nejlepší mobil je žádný mobil. I když mobil budete používat jen střídmě, udržujete v chodu celý ten obludný a všudypřítomný systém vysílačů a tím i poškozování lidí a devastaci přírody, jejíž důsledky náležitě poznáme teprve v budoucnu. A to zcela vynechávám otázky související se systémem kontroly občanů, který mobily umožňují. A už vůbec se zde nevěnuji tomu, co časté používání mobilů dělá s našimi duševními schopnostmi, se sociální i jinou vnímavostí, s intuicí, s naší duchapřítomností atd.
Pane Hradile, velmi Vám děkuji za odpovědi pro náš časopis, za zajímavou přednášku i za 1.650 Kč, které účastníci Vaší přednášky vložili do košíčku "dobrovolné vstupné" a které jste poté věnoval našim waldorfským třídám.
Bylo mi potěšením.
Ptala se Pavla Bejšáková

Otevřená odpověď hlavnímu hygienikovi

17. září 2008 v 5:00 | Radomil Hradil
Věc: Odpověď na Váš dopis z 28. 8. 2008 (razítko pošty 5. 9. 2008)
Praha, 16. září 2008
Vážený pane doktore,
dne 1. 9. tohoto roku vstoupil v Lichtenštejnsku v platnost nový zákon o ochraně životního prostředí, který předepisuje pro vysílače vysílající ve frekvenci kolem 900 MHz limitní hodnotu 4 V/m, u vysílačů s frekvencí kolem 1800 MHz hodnotu 6 V/m. Provozovatelé vysílačů jsou dále povinni snížit do konce roku 2012 intenzitu elektrického pole na 0,6 V/m, což je asi stonásobně méně, než jsou hodnoty povolené u nás.
Evropský parlament se na svém plenárním zasedání ze 4. 9. tohoto roku, konaném v Bruselu, usnesl s převahou 522 hlasů pro oproti 16 hlasům proti mj. na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 Hz až 300 GHz již nejsou aktuální a nemohou dostatečně chránit skupiny vyžadující zvláštní ochranu, např. těhotné ženy, novorozence a děti.
Předpokládám, že jako vždy nebudete ani Vy ani Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR ani SZÚ považovat tyto skutečnosti za "nové" a budete trvat na svých tvrzeních, resp. na tvrzeních uváděných MUDr. Smolařem, Ing. Bucharem a L. Pekárkem, kteří příslušnou korespondenci vyřizují, že ochrana zdraví obyvatelstva před účinky VF EMP je u nás dostatečná, resp. že nebyl prokázán jediný případ poškození lidského zdraví podlimitními hodnotami VF EMP.
Přitom musíte stejně jako já velmi dobře vědět, že to není pravda. Dostatek vědeckých studií i empirických pozorování prokázal, že existují velmi závažné netepelné účinky příslušných frekvencí VF EMP na lidské zdraví a že je toto zdraví poškozováno při hodnotách hluboko pod našimi zákonnými hygienickými limity. Udržování hygienických limitů na současné úrovni není otázkou vědeckého poznání, otázkou rozumu, nýbrž otázkou politické vůle, které se jako státní úředník podřizujete, třebaže se tím zpronevěřujete své lékařské přísaze i svému lidskému svědomí. Jsem však pevně přesvědčen o tom, že politická vůle se nakonec bude muset podřídit poznání (neboť jinak to ani není možné - skutečnost lze totiž přehlížet či zastírat jen po omezenou dobu) a že dříve či později bude vyvozena i trestní odpovědnost za poškozování zdraví obyvatelstva, k němuž v současné době dochází.
Na míře Vaší prozíravosti a odpovědnosti nyní závisí, jak dlouho bude u nás ještě k tomuto poškozování docházet.
Považujte prosím tento dopis za otevřený.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6
Odpověď MUDr. Jaromíra Hrubého, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví, na dopis hlavnímu hygienikovi z 16. 9. 2008
V Praze dne 23.9.2008
Č. j.: 34452/2008-OVZ-32.0-18.9.08
Vážený pane inženýre,
sdělujeme, že Vaše nové podání ve věci požadavku podstatného zpřísnění hygienických limitů pro neionizující záření, uvedených v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího záření, nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR. V souladu s naším dřívějším upozorněním, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že Vaše nové podání ze dne 16.9.2008 bereme na vědomí.
Přílohu zasíláme bez komentáře.
Příloha: Zpráva komise EU o uplatňování doporučení Rady (omezení expozice osob EMP 0-300 GHZ)
S pozdravem
MUDr. Jaromír Hrubý

Odpověď hlavního hygienika na otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

8. září 2008 v 13:21
V Praze dne 28. 8. 2008 (doručeno 8. 9. 2008), č.j.30142/2008-OVZ-32.0-18.8.08
Vážený pane inženýre,
vezměte, prosím na vědomí, že dodržování přípustných hodnot pro expozici elektromagnetickým polím, stanovených nařízením vlády č. 1 /2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, pokládáme stejně jako ICNIRP, Světová zdravotnická organizace (VVHO) a Evropská komise (EC) za dostatečnou ochranu ochranu zdraví obyvatelstva i zaměstnanců. Snižování těchto limitů, případně zavádění opatření jako je nabádání k omezování používání mobilních telefonů a podobných jiných opatření, která uvádíte ve svém dopise, je proto zcela neopodstatněné. Současně Vám sdělujeme, že máme dostatek informací, abychom mohli kategoricky odmítnout nejen Vaše stále se opakující návrhy na snížení limitů, ale i označeníní našich spolupracovníků za morálně narušené osoby, nebo tvrzení, že členové všeobecně uznávané Mezinárodní komise ICNIRP jsou nastrčené figury. Za zcela bezprecedentní pokládáme Vaše opakované požadavky na stažení tištěných publikací a informací umísťovaných na webu Státního zdravotního ústavu, které informují objektivně o zdravotních rizicích způsobených expozicí elektromagnetickému poli a o zásadách, podle kterých se na základě prokázaných vědeckých poznatků zdravotnmí limity stanoví.
Na Vaše dopisy se stále stejnými otázkami, stejnýmu požadavky a s odmítavými stanovisky k mezinárodním normám pro elektromagnetické pole jsme již dříve zaslali své důkladně odůvodněné odpovědi. S nimi však zásadně nesouhlasíte. K dopisům přikládáte seznamy vybraných publikací, k jejichž obsahu jsme se již dříve vyjadřovali.
Stejný charakter jako všechna Vaše podání předcházející má i poslední podání ze dne 15.8.2008. Opět nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR. V souladu s upozorněním, uvedeným v naší odpovědi č. j. 21377/2008-OVZ-32.0-30.5.08 z 12.6.2008, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že i toto nové podání bereme na vědomí.
S pozdravem
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR

Dopis Českému rozhlasu

3. září 2008 v 8:27 | Radomil Hradil
3. září 2008
Vážená redakce,
dovoluji si Vás upozornit, že jste byli oklamáni a následně jste podali veřejnosti nepravdivé informace, když jste dali v otázce zdravotních účinků mobilů slovo L. Pekárkovi (viz Týdeník rozhlas 37/2008, s. 15, a příslušné vysílání stanice Leonardo).
L. Pekárek uvádí, že škodlivý vliv mobilního telefonu na lidské zdraví dosud nebyl prokázán. Není to pravda. Existuje dlouhá řada výzkumů různých vědeckých týmů z mnoha zemí světa - v řadě případů přitom jde o univerzitní týmy nebo týmy státních výzkumných ústavů, vedené profesory lékaři, často onkology, hygieniky apod. - které prokázaly přímou souvislost mezi expozicí elektromagnetickým polem používaným pro přenos signálu mobilních telefonů a výskytem řady různých nemocí, včetně nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic.
Doporučuji Vám, abyste se příště nespoléhali na to, co Vám řekne mistr klamu Pekárek, dlouholetý agent StB (viz příslušné svazky ministerstva vnitra, dostupné na internetových stránkách MV ČR, krycí jména Šabart a Ludva), ale informovali se např. o závěrech různých mezinárodních vědeckých konferencí k tomuto tématu, které vyznívají naprosto jasně, případně se seznámili například s Freiburskou výzvou, kterou signovalo 3000 lékařů a která konstatuje jasnou a přímou souvislost, pozorovanou u pacientů, mezi používáním mobilů, bezdrátových telefonů apod. a prudkým nárůstem příslušných nemocí, poruch a obtíží v posledních letech.
Pro Vaši informaci Vám posílám otevřený dopis, který jsem v této věci napsal ministru Julínkovi.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil
***
3. 9. 2008
Vážený pane inženýre,
velice děkuji za Vaši věcnou připomínku. Samozřejmě, že poznání se
průběžně vyvíjí a předcházející názory se korigují (a vědě musejí
korigovat). Vzhledem k tomu, že jde o přepis staršího příspěvku (tuším
2006), nemohl mít doc. Pekárek k dispozici Vámi citované informace.
V tomto směru jde tedy o jisté pochybení. Přesto si myslím, že jeho názor
není ani v současnosti ojedinělý a že jej zastávají i další odborníci.
Navíc doc. Pekárek hovořil, a to je, myslím, z textu zřejmé, z pozic
fyzika, nikoli z pohledu lékaře, tj. nevěnoval pozornost klinické praxi.
Kolem vzpomínaného problému se občas rozvine širší společenská diskuse,
nicméně na činění definitivních závěrů je, podle našeho názoru, příliš
brzo, čímž ovšem chci říci spíše to, že všechny argumenty jsou v
současnosti ještě ve hře.
Vaši argumentaci ad personam ponechávám bez komentáře, neboť nesouvisí s
problémem jako takovým.
Ještě jednou děkuji za Váš názor, a pokud byste jej chtěl prezentovat
veřejně, můžeme připravit besedu, ve které byste mohl poměřit své
argumenty přímo s doc. Pekárkem.
Srdečně
Luboš Veverka
pov. šéfredaktor Českého rozhlasu Leonardo
***
3. 9. 2008
Vážený pane šéfredaktore,
děkuji za vstřícnou odpověď. Doc. Pekárek bohužel na svých názorech trvá i v současné době a jiné výsledky výzkumů (o empirických zkušenostech nemluvě) než ty, které potvrzují jeho přesvědčení, není ochoten brát na vědomí. Jako fyzik, troufám si tvrdit, nečiní rozdílu mezi živým organismem a mrtvou hmotou a v tom spočívá jeho velký omyl.
Děkuji také za nabídku jakéhosi veřejného, mediálního duelu s doc. Pekárkem. Nevidím však v takovém typu pořadů žádný smysl. Mělo by být, domnívám se, Vaším úkolem snažit se dobrat pravdy a o ní pak informovat veřejnost. Materiálů k tématu zdravotních účinků VF EMP je na webu, přinejmenším v němčině a angličtině, dostatek na to, aby Vaši redaktoři mohli tuto práci poměrně snadno podstoupit.
Srdečně
Radomil Hradil

Otevřený dopis ministru Julínkovi

19. srpna 2008 v 11:46 | Radomil Hradil
Vážený pan
MUDr. Tomáš Julínek
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Praha, 15. srpna 2008
Vážený pane ministře,
rád bych Vás tímto otevřeným dopisem, jehož kopii zasílám též prezidentovi ČR panu Václavu Klausovi, stínovému ministrovi zdravotnictví panu Davidu Rathovi, ministrovi školství panu Ondřeji Liškovi a ministrovi životního prostředí Martinu Bursíkovi, upozornil na podle mého naléhavou situaci v ochraně veřejného zdraví v ČR a vyzval Vás k urychlenému uskutečnění kroků vedoucích k nápravě této situace.
Již v 90. letech minulého století a v ještě větší míře pak po roce 2000 publikovala řada vědeckých týmů z různých zemí světa alarmující výsledky výzkumů, které ukazují, že vysokofrekvenční elektromagnetické pole (VF EMP) používané pro přenos signálu mobilních telefonů a dalších bezdrátových informačních technologií má nejen tepelný, ale i netepelný účinek na živé buňky, tkáně a organismy. Tento účinek je takový, že dochází k narušení funkce buněčných orgánů, k bujení buněk, k destrukci buněk (nervové buňky), k poruchám funkcí tělesných orgánů (mozek, srdce, žlázy s vnitřní sekrecí) a k poruchám duševních funkcí u člověka. Tyto výsledky byly potvrzeny také bezpočtem empirických pozorování lékařů a postižených pacientů; připomínám, že Freiburskou výzvu z roku 2002, v níž jsou tyto účinky vyjmenovány, podepsaly tři tisíce lékařů. Pozorovány byly také zhoubné účinky na zvířata. Za poslední rok počet těchto zpráv roste a roste také jejich závažnost, ohroženy se přitom ukazují být především děti. Jen namátkou uvedu:
- V srpnu 2007 zveřejnila mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků na veřejnou ochranu zdraví (Bioinitiative Group) šestisetstránkovou zprávu o vlivu EMP na zdraví, sestavenou na základě prostudování a vyhodnocení 2000 studií. Podle této zprávy nejsou platné limity způsobilé k ochraně veřejného zdraví.
- V září 2007 vyzvala Evropská agentura pro životní prostředí EEA k novému definování limitů pro EMP.
- V listopadu 2007 označili účastníci vědecké konference, konané v londýnské Královské společnosti na téma "Jsou současné limity pro expozici EMP dle doporučení ICNIRP dostatečné?", limity za zastaralé a naprosto irelevantní.
- V listopadu 2007 byla zveřejněna americká vědecká studie sledující vliv EMP na výskyt autismu u dětí. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
- V prosinci 2007 byl na vědecké konferenci v Benátkách v závěrečném usnesení opět vznesen požadavek na zásadní přehodnocení limitů na ochranu před neionizujícím zářením.
- V lednu 2008 publikovala vláda rakouské spolkové země Štýrsko studii provedenou salcburským hygienikem Dr. Gerdem Oberfeldem. Studie ukazuje, že v okruhu do 200 m od vysílače bylo zjištěno více než čtyřikrát vyšší riziko výskytu rakoviny (zejména rakoviny mozku a prsu) než v okruhu 200 až 1200 m.
- V březnu 2008 publikovala izraelská lékařka a epidemioložka Dr. Siegal Sadetzki (univerzita Tel Aviv) studii, která prokázala souvislost mezi dlouhodobým a intenzivním používáním mobilního telefonu a výskytem rakoviny příušnic.
- V dubnu 2008 řekl australský vědec profesor Dr. Bruce Armstrong (University of Sydney, School of Public Health), který vedl australskou část výzkumné studie Interphone: "Domnívám se, že se hromadí doklady poukazující na vliv mobilních telefonů na vznik nádorů."
- V dubnu 2008 vydala Ruská národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) na základě svých pokusů se zvířaty a dalších dlouholetých výzkumů rezoluci Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo.
- V květnu 2008 informovala agentura Reuters o výsledcích výzkumu prof. Hardella ze Švédska. Autoři studie zjistili, že venkované, kteří používali mobilní telefon více než tři roky, mají trojnásobně větší riziko vzniku nádoru mozku než lidé z města. Po pěti letech používání mobilu je toto riziko čtyřnásobné. Na venkově jsou vysílače mobilní sítě od sebe mnohem vzdálenější a mobily to vyvažují silnějším signálem.
- V květnu 2008 zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu a universitou v Los Angeles, v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon.
- V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců z Francie, Itálie, Nizozemí a USA, většinou onkologů, provolání, v němž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
- Evropská agentura pro životní prostředí EEA vznesla v červnu 2008 opětovně požadavek na zpřísnění hygienických limitů pro EMP.
- Na konci července 2008 informovaly zpravodajské agentury o tom, že vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny při univerzitě v Pittsburghu Dr. Ronald B. Herberman vyzval svých 3000 spolupracovníků, aby pokud možno omezili používání mobilních telefonů. Herberman se kromě toho naléhavě vyslovil pro zákaz používání mobilních telefonů dětmi a pro zákaz telefonování mobilními telefony na veřejných místech a v hromadných dopravních prostředcích.
Zatímco v západoevropských zemích jsou občané odborníky varováni před účinky VF EMP a před nadměrným a neopatrným používáním mobilních telefonů, bezdrátového internetu a bezdrátového domácího telefonu (viz například informační materiály k eletrosmogu salcburské zemské vlády nebo informační plakát vídeňské lékařské komory), u nás se v oficiálních dokumentech SZÚ tvrdí, že tyto technologie jsou neškodné. Důsledek? Zatímco v Německu má jen mobilní telefony (a tedy žádnou pevnou linku) 11 % domácností, v Nizozemí 9 % a ve Švédsku pouhá 3 %, je takových domácností u nás 64 %. Vysílače jsou stavěny přímo na školy, školky, nemocnice a do jejich bezprostřední blízkosti, lidé používají mobilní telefony naprosto neuvážlivě, rodiče je pořizují malým dětem. Případné stížnosti občanů jsou pak příslušným oddělením MZ ČR bagatelizovány.
Ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ČR MUDr. Jaromír Hrubý a doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře odmítají vzít výzkumy a zkušenosti odborníků potvrzující netepelné účinky VF EMP na vědomí a vytrvale tvrdí, že VF EMP pod úrovní platných limitů nejsou závadné. Odvolávají se na mezinárodní komisi ICNIRP, která přitom - jak se v odborném světě snad už obecně ví - není komisí povolaných odborníků, nýbrž nastrčených figur, které mají dodat měkkým limitům zdání vědecké podloženosti. Tato komise také nenese žádnou právní odpovědnost za ochranu či poškození zdraví občanů VF EMP, stejně jako ji nenesou ani orgány EU, na jejichž doporučení se naše státní orgány odvolávají. Za ochranu zdraví v ČR odpovídá MZ ČR. Proto Vás tímto vyzývám, abyste této odpovědnosti, kterou jako představitel ministerstva nesete, učinil zadost.
Vyzývám Vás k učinění těchto kroků:
- Prosadit urychlené a podstatné zpřísnění ochranných limitů pro EMP, a to na úroveň bezpečnou pro lidské zdraví i při trvalé a dlouhodobé expozici.
- Stáhnout klamavé informační texty z internetových stránek SZÚ a brožuru Neionizující záření; vypracovat nové informační materiály, které budou veřejnost informovat o skutečných rizicích VF EMP a ve kterých se veřejnost dozví, jak se před VF EMP účinně chránit, jak hygienicky zacházet s IT, jak si nechat změřit hustotu EMP v bytě a na pracovišti atd.
- Zavést bezplatnou službu měření VF EMP pro občany.
Na závěr musím podotknout, že považuji za neslýchané, když jeden člověk de facto rozhoduje o zdraví milionů obyvatel této země, tím spíše, jedná-li se o člověka morálně narušeného, což dokládá jeho prokázaná dlouholetá spolupráce s StB. Mám na mysli zmiňovaného doc. L. Pekárka (vedeného v 60. a 70. letech v záznamech StB pod krycími jmény Šabart a Ludva), který dnes vypracovává podklady pro příslušnou legislativu, odpovědi vládních činitelů na poslanecké interpelace v této věci, publikace zveřejňované pod hlavičkou SZÚ, školí pracovníky hygieny v implementaci této legislativy, řeší stížnosti občanů atd. Sám jsem se na hygienické stanici přesvědčil, že pro odpovědnou pracovnici, lékařku, byla určující slova L. Pekárka o tom, že je vědecky prokázáno, že VF EMP nejsou zdraví škodlivá. Tento člověk očividně klame veřejnost, odborníky i politiky a možná i sám sebe. Tento stav je - znovu opakuji - neslýchaný a poukazuje na systémové selhání, a proto Vás, pane ministře, vyzývám k jeho nápravě.
Věřím, že si uvědomíte závažnost situace a podniknete nezbytné kroky vedoucí k účinné ochraně zdraví občanů ČR.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6

Tisková zpráva: Technologie mobilních telefonů – závažné ohrožení lidského zdraví i životního prostředí

13. července 2008 v 12:00 | Radomil Hradil
Ačkoli již celá řada univerzitních vědeckých týmů z celého světa prokázala závažné účinky elektromagnetických polí (EMP) vytvářených pro obsluhu mobilních telefonů na živé tkáně a na lidské zdraví, jsou hygienické normy ve většině zemí světa stále ještě politicky nastaveny tak, že nechrání lidské zdraví. Jejich jedinou funkcí je chránit zájmy telekomunikačních společností a umožňovat nerušený rozvoj technologií. Přitom se již ví, že mobily představují smrtelné nebezpečí zejména pro děti, ale také pro dospělé. Četná pozorování navíc ukazují, že toto záření závažně ohrožuje domácí i volně žijící zvířata. Poškození je o to závažnější, že se týká i plodnosti a že zasahuje i DNA, a tím i následující generace lidí a zvířat. V České republice je situace o to horší, že příslušné státní orgány nebezpečí zcela ignorují a popírají, a lidé tak používají mobilní telefony a další bezdrátové technologie mnohem lehkomyslněji než v zahraničí. Dopady budou zřejmě katastrofální.
Lékaři z vídeňské lékařské komory například vydali plakát s 10 lékařskými zásadami používání mobilních telefonů; plakát je umisťován do čekáren vídeňských ordinací. Vídeňští lékaři doporučují používat pevnou linku, z mobilů volat co nejméně, děti a mládež do 16 let by měly používat mobily jen v případě nouze. Lidé by neměli telefonovat ve vozidlech a dopravních prostředcích a neměli by mobil nosit na těle. Při navazování hovoru by měli držet mobil co nejdál od hlavy a těla (na délku paže). Zdá se vám to přehnané? Lékaři ovšem mají k těmto doporučením velmi dobré důvody (viz dále).
Salcburská zemská vláda vydala informační brožuru o elektrosmogu, v níž doporučuje používat mobily jen pro důležité a naléhavé hovory, tyto hovory zkracovat na minimum, nenosit zapnutý mobil na těle. Školám doporučují nařídit školním řádem vypnutí mobilů na pozemku školy, ale také zabránit instalaci vysílačů na školách a v jejich okolí.
Tři tisíce německých lékařů podepsalo již v roce 2002 tzv. Freiburskou výzvu, v níž dávají používání mobilů a instalaci základnových stanic v blízkosti bytu do přímé souvislosti např. s dramatickým nárůstem poruch srdečního rytmu, srdečních infarktů, degenerativních onemocnění mozku, poruch učení, koncentrace a chování u dětí a výskytu rakovinných onemocnění, zejména leukémie a nádorů mozku. Lékaři požadovali "masivní snížení limitních hodnot", zákaz používání mobilů ve školách, nemocnicích, veřejných budovách a dopravních prostředcích, vytváření zón bez mobilních telefonů a vysílačů atd. Politici výzvu nevzali na vědomí.
V roce 2005 se finští lékaři a fyzikové, k nimž se připojilo mnoho lékařů ze zahraničí, obrátili otevřeným dopisem na členy Evropského parlamentu (tzv. Helsinská výzva) a požadovali okamžité zavedení nových evropských standardů pro ochranu zdraví obyvatelstva před účinky tohoto záření. Bezvýsledně.
Na podobných požadavcích na zásadní zpřísnění limitů se usnesli také účastníci řady odborných vědeckých konferencí, např.: Salcburk (A) 2000, Benevento (I) 2006, Londýn (GB) 2007, Benátky (I) 2008; před účinky mobilních telefonů varovala a požadavek zpřísnění limitů vznesla letos v červnu také Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), jako nezpůsobilé k ochraně veřejného zdraví vyhodnotila stávající limity mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků Bioinitiative v šestisetstránkové zprávě zveřejněné loni v srpnu, sdružení německých nezávislých odborníků Kompetenzinitiative se letos v březnu obrátilo se svým apelem na německou kancléřku atd.
Odborníci z Ruské národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) se letos v dubnu obrátili na ruského hlavního hygienika s rezolucí vyzývající k ochraně dětí před zářením mobilních telefonů. Podle jejich výzkumů jsou děti používající mobil ve zvýšené míře vystaveny poruchám paměti, poruchám pozornosti, snížení mentálního a kognitivního výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Ve věku 25 až 30 let lze u nich předpokládat výskyt nádorů mozku a sluchového nervu, v pozdějším věku pak Alzheimerovu nemoc, deprese a další degenerativní poruchy CNS. Důvodem zvláštního ohrožení dětí je menší tloušťka kosti lebeční, jiné látkové poměry dětského mozku a z nich vyplývající větší vodivost a větší relativní povrch mozku.
V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců, většinou onkologů, z Francie, Itálie, Nizozemí a USA výzvu, v níž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
V květnu tohoto roku zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon. Pravděpodobnost se zvyšuje s intenzitou používání mobilu. Pokud děti navíc samy používají mobilní telefon ve věku do 7 let, stoupá riziko na 80 procent.
V listopadu 2007 zveřejnil Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine americkou vědeckou studii sledující vliv elektromagnetických polí na výskyt autismu u dětí. Autismus je v současnosti ve Spojených státech vývojová porucha s nejvyšším nárůstem počtu případů. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
Výzkumů, které prokázaly zhoubné vlivy těchto elektromagnetických polí už existují stovky. Jak řekl Dr. E. Huber z vídeňské lékařské komory: kdyby nějaký lék měl takové výsledky testů, jaké má mobilní telefon, musel by být okamžitě stažen z trhu. U mobilů se však stále vyčkává a tvrdí, že je třeba vše řádně ověřit a přinést nové výsledky. Jak dlouho se ještě bude ověřovat?
Výzkumy mezitím prokázaly tyto netepelné efekty na živé organismy:
- únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, ztráty paměti, závrati, bušení srdce, rychlé vyčerpání, dušnost, podrážděnost, nechutenství, nevolnost, nepohoda, deprese, a to v souvislosti se vzdáleností od mobilního vysílače nebo s hustotou elektromagnetického pole v místě spánku a odpočinku zkoumaných osob (tým profesora R. Santiniho z Národního ústavu pro aplikovaný výzkum, Lyon, Francie, 2002; tým Dr. H.-P. Huttera z Ústavu pro hygienu prostředí při lékařské univerzitě ve Vídni, Rakousko, 2002; tým profesora E. A. Navarra z Katedry aplikované fyziky Univerzity ve Valencii, Španělsko, 2003)
- změny v EEG mozku (tým Dr. A. V. Kramarenka z Ústřední nemocnice v Charkově, Ukrajina, 2003)
- pokles hladiny hormonu melatoninu odpovědného za regeneraci organismu (tým Dr. J. Burcha z Coloradské univerzity, USA, 2002)
- poruchy DNA a chromozomů (tým profesora F. Adlkoffera, koordinátora mezinárodní studie REFLEX, Mnichov, SRN, 2004)
- změny v buněčném cyklu a bujení buněk (tým profesora S. Kwee z Univerzity v Aarhusu, Dánsko, 2002)
- snížení počtu živých spermií ve spermatu o desítky procent a omezení pohyblivosti zbývajících spermií (tým Dr. I. Fejese z Univerzity v Szegedu, Maďarsko 2004; tým Dr. A. Agarwala z Cleveland Clinic Foundation v Ohiu, USA, 2006)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic v závislosti na četnosti a době používání mobilního telefonu (tým profesora L. Hardella z Univerzitní kliniky v Örebru, Švédsko, 2002, 2003, 2006 a 2008; tým docenta S. Lönna z Ústavu pro hygienu prostředí, Karolinska Institutet, Švédsko, 2004; tým Dr. S. Sadetzké z Univerzity v Tel Avivu, Izrael, 2008)
- několikanásobné zvýšení rizika výskytu nádorů v závislosti na vzdálenosti od mobilního vysílače při dlouhodobém pobytu osob (tzv. případ Netanya - studie publikovaná vědci z Kaplan Medical Center Rechovot, lékařské fakulty university v Tel Avivu a Pediatrické ambulantní kliniky v Kupat Holimu, Izrael, 2004; tzv. případ Naila - studie publikovaná týmem Dr. H. Egera, Německo, 2004; tzv. případ Hausmannstätten - studie publikovaná Dr. G. Oberfeldem, Zemské sanitární ředitelství při salcburské zemské vládě, Rakousko, 2008)
- dále již zmiňovaný vliv na výskyt autismu, hyperaktivity a poruch chování u dětí
Co se týče výsledků výzkumů provedených do roku 2000, zveřejnil profesor hygieny prostředí Lincolnovy univerzity (Nový Zéland) Dr. Neil Cherry v r. 2000 studii, v níž konstatuje prokázání neurologických změn (změny mozkové aktivity, EEG a reakční doby s následnými symptomy: ztráta paměti, bolesti hlavy, vyčerpání, poruchy koncentrace a závratě), snížení schopnosti učení, poruch spánku, změn metabolismu mozku, nárůstu neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci, vysoce průkazného zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, zvýšení rizika sebevraždy, změn krevního tlaku a srdečního rytmu, zvýšení výskytu srdečních chorob a zvýšení úmrtnosti při srdečních infarktech, oslabení imunitního systému, redukce počtu spermií, zvýšení potratů a výskytu vrozených vad, vyššího procenta narozených dvojčat, snížení hladiny melatoninu, změny metabolismu vápníku, poškození chromozomů, změn v DNA, zlomů DNA, změn transkripce genů, změn buněčného dělení, zvýšení výskytu rakoviny včetně leukémie, zejména rakoviny mozku, varlat, prsu atd. U všech účinků uvádí autor citace příslušných studií. Na závěr konstatuje: "Do dnešního dne prokazuje 50 studií škodlivé biologické účinky záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze. Tyto vědecké výsledky již dnes jasně ukazují, že záření mobilních telefonů a vysílačů k jejich obsluze je třeba považovat za závažný rizikový faktor u všech zdravotních poškození, která jsou známa u elektromagnetického záření, vzhledem k tomu, že vznikají podle stejných biologických mechanismů."
Prof. Cherry také provedl v r. 1999 kritickou analýzu doporučení mezinárodní komise ICNIRP, která v r. 1998 navrhla měkké limity, považované dodnes politiky za směrodatné, i když už byla nesčetněkrát prokázána jejich nesmyslnost. Cherry konstatuje, že doporučení ICNIRP je "zatížené těžkými, ba fatálními chybami" a že podává "obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení".
Autor TZ má k dispozici také zprávy o pozorování negativního vlivu záření mobilů a mobilních vysílačů na zvířata i výsledky studií, které prokazují např. změny chování včel vyvolané tímto zářením a způsobující záhadné mizení včel (včely jsou dezorientované a nenacházejí cestu do úlu) a oslabení imunity včel, které jsou pak v nebývalé míře napadány chorobami a parazity a dochází k úhynům včelstev.
Právní úprava a situace v ČR:
V České republice upravovala ochranu obyvatelstva před neionizujícím zářením vyhláška MZ č. 408/1990 Sb. Ta byla nahrazena nařízením vlády č. 480/2000 Sb., přičemž došlo k více než desetinásobnému změkčení limitů. Toto nařízení bylo nahrazeno nař. vlády č. 1/2008 Sb., které i přes narůstající počet stížností občanů trpících zdravotními problémy způsobenými expozicí vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem zachová měkké limity.
Některé země mají limity asi desetkrát tvrdší - Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko, Čína.
I přes všechny uvedené skutečnosti trvá MUDr. Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, na tom, že: "nebyl prokázán jediný případ, kdy by došlo k poškození zdraví expozicí elektromagnetickému poli s intenzitou nepřekračující limity ICNIRP" (dopisy z 24.4.2008, 12.6.2008 a 2.7.2008).
Ředitel Státního zdravotního ústavu, vypracovávajícího podklady pro příslušnou legislativu, MUDr. Milan Bořek píše, že ČR pouze přebírá legislativu a že limity stanovila mezinárodní komise ICNIRP, "která nepochybně vzala v potaz Vámi zmíněné i další studie" (dopis z 10.4.2008). Přitom o komisi ICNIRP je známo, že zásadně odmítá brát v potaz výsledky studií prokazujících netepelné účinky VF EMP a že počítá apriorně jen s účinky tepelnými.
Doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře SZÚ, který je vlastním autorem našich norem, tvrdí, že "za několik desetiletí, kdy se otázka působení elektromagnetického pole na člověka sleduje podrobně, nebyl prokázán ani jediný případ poškození zdraví člověka elektromagnetickým polem při expozici, která nepřekročila limity ICNIRP" (dopisy z 19.5.2008 a 16.6.2008). Podobné i ještě radikálnější názory (současné limity jsou zbytečně přísné, jediné nebezpečí od mobilů hrozí při telefonování během řízení apod.) uveřejňuje i v oficiálních publikacích SZÚ.
Premiér ČR a ministr zdravotnictví, kteří podepsali zmíněné vládní nařízení 1/2008, se k problematice nevyjádřili a dopisy postoupili MUDr. Hrubému z MZ ČR s výše uvedeným výsledkem. Hlavní hygienik ČR na dopis z 28. března dosud nezareagoval.
Jestliže L. Pekárek ve svých publikacích zveřejněných SZÚ tvrdí, že není znám ani teoretický mechanismus, jak by podlimitní VF EMP mohla mít jiné než tepelné účinky na živé tkáně, nemá pravdu. Již v roce 2002 publikoval tým Dr. D. J. Panagopoulose z Katedry biologie a biofyziky na Univerzitě v Athénách (Řecko) biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Tento model předpokládá narušení funkce buněčných membrán.
Odborník na biomedicínu a biofyziku Dr. U. Warnke ze Sárské univerzity v Saarbrückenu (Německo) publikoval jiný model založený na poznatcích kvantové fyziky v roce 2004.
 
 

Reklama