Zprávy, novinky, informace

Zpřísní se limity v EU? Zdá se, že ano.

3. března 2009 v 10:48 | Radomil Hradil
Výbor EP (Evropského parlamentu) pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal na svém únorovém zasedání zprávu o elektromagnetických polích, kterou předkládá jako návrh usnesení ke schválení Evropskému parlamentu. Dojde-li ke schválení tohoto usnesení EP, bude Evropská komise parlamentem vyzvána ke zpřísnění hygienických limitů pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 až 300 GHz.

Návrh zprávy tohoto výboru a pozměňovací návrhy najdete i v češtině na stránkách http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/envi/envi_20090216_1500.htm, pod bodem č. 10 (vpravo kliknete na příslušný jazyk: čeština = cs).

Ze zprávy výboru vybírám:

EP opakuje svůj požadavek uvedený v usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, aby Rada
aktualizovala své doporučení 1999/519/ES ve prospěch přísnějších expozičních limitů
pro všechna zařízení vyzařující elektromagnetické vlny o frekvenci mezi 0,1 MHz
a 300 GHz s přihlédnutím k nejlepším technologiím, které jsou na trhu;

EP konstatuje, že průmyslové subjekty se mohou už nyní zabývat určitými faktory, jako je
např. vzdálenost určitého místa a přístrojů vysílajících elektromagnetické vlny nebo výška
místa vzhledem k výšce antény a směr vysílače vzhledem k obydlenému místu, a to
s cílem uklidnit a lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto zařízení;

EP uznává úsilí, které je vyvíjeno v rámci používání mobilních komunikačních systémů
a bezdrátových technologií s elektromagnetickým polem, jež si klade za cíl zamezit
poškozování životního prostředí a zejména řešit otázku změny klimatu;

EP se domnívá, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu soudních řízení a k rozhodnutí
veřejných orgánů, která mají charakter moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat přednost
řešením založeným na dialogu mezi průmyslovými subjekty, veřejnými orgány
a sdruženími místních obyvatel, pokud jde o podmínky instalace nových GSM antén nebo
vedení vysokého napětí, a postarat se alespoň o to, aby byly školy, školky, jesle, rekreační
domy a zdravotnická zařízení v rozumné vzdálenosti od těchto zařízení;

EP s nelibostí konstatuje, že od roku 2006 dochází k neustálému oddalování zveřejnění
závěrů mezinárodní epidemiologické studie s názvem INTERPHONE, jejímž cílem je
zjistit, zda existuje souvislosti mezi používáním mobilního telefonu a určitými typy
nádorů, zejména mozkovými nádory a nádory sluchového nervu a štítné žlázy;

EP upozorňuje v této souvislosti na výzvu k obezřetnosti, kterou vyhlásila koordinátorka
studie INTERPHONE paní Elisabeth Cardisová, která na základě současných poznatků
doporučuje, aby děti používaly mobilní telefony v rozumné míře a dávaly přednost
pevným telefonním přístrojům;

EP vyzývá Komisi, aby s ohledem na obavy veřejnosti v mnoha členských státech
spolupracovala se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou odborníci
z členských států, nevládní organizace a průmyslová odvětví, s cílem zlepšit přístup
k aktualizovaným informacím o bezdrátových technologiích a normách pro ochranu,
kterým by rozuměli i laici;

EP kritizuje některé příliš agresivní marketingové kampaně telefonních operátorů zahajované
při příležitosti vánočních a novoročních oslav, jako je prodej telefonů určených výlučně
pro děti a nabídka "volných minut" zaměřená na dospívající mládež;

EP vyzývá Radu a Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a Výborem regionů podpořily
vytvoření jednotné normy, která by v případě rozšiřování sítě elektrického
vysokonapěťového vedení minimalizovala expozici místních obyvatel;

Mobily nebezpečné pro děti - novinky, leden 2009

21. ledna 2009 v 17:54 | Radomil Hradil
V posledních dnech přinesly agentury dvě zajímavé zprávy z Finska a Francie a jedno interview s francouzskou vědkyní:

1. Děti by měly volat mobilem co nejméně, varuje finský jaderný úřad.
Pod tímto titulkem zveřejnily Novinky.cz 19. ledna zprávu o tom, že Finský úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost vyzval finskou veřejnost, aby děti používaly mobilní telefony jen v omezené míře. Jestliže však ředitel tohoto úřadu Sisko Salomaa tvrdí, že jde čistě o preventivní opatření a že dosavadní výzkum neprokázal zdravotní závadnost mobilů, pak je třeba říci, že je buď neinformovaný, nebo záměrně lže. Ve Francii už, jak se zdá, politikové masku přetvářky odhazují (viz dále).

2. Francie jedná: Mobily nepatří dětem!
Francouzský ministr životního prostředí Jean-Luis Borloo představil návrh zákona, který zakazuje reklamu na mobilní telefony obracející se na děti do 12 let, dále prodej mobilů dětem do 6 let a zpřísnění hygienických limitů. Ve Francii by se také podle tohoto zákona měly prodávat mobily jen se sluchátky, aby si je lidé nepřikládali přímo k hlavě.

3. Mobily jako původce rakoviny štítné žlázy
"Během posledních 10 let jsme u lidí používající mobilní telefony zaznamenali výrazný nárůst výskytu rakoviny štítné žlázy, která není chráněna lebeční stěnou," uvedla molekulární bioložka Sandrine Wittmanová z Léon Bérard Cancer Research Centre ve francouzském Lyonu. "Tyto nové případy rakoviny se vyskytují u stále mladších žen. Navíc ošetřujeme děti nemocné leukémií, které navštěvovaly v Lyonu školu, kde byly teď sundány vysílače."

Novinky.cz: Užívání mobilních telefonů ovlivňuje paměť

5. ledna 2009 v 14:35
Stalo se vám někdy, že jste ukončili dlouhý hovor mobilním telefonem a najednou jste si nemohli vzpomenout, co jste to vlastně chtěli před chvíli udělat? Podle švédských odborníků za to mohly právě vlny emitované mobilním telefonem. Ty totiž ovlivňují mozek tak, že se zhorší jeho schopnost krátkodobého memorování.

Celý článek viz

Konference ve Vídni, v Ulmu a v Oltenu

7. listopadu 2008 v 15:27 | Radomil Hradil
Vídeň
Rakouská akademie celostní medicíny GAMED pořádá 15. listopadu 2008 na klinice Otto Wagner Spital ve Vídni konferenci Mobilfunk und Gesundheit na téma "vliv elektromagnetických polí na lidské tělo".
Na konferenci vystoupí Dr. Kundi, Dr. Oberfeld, Dr. Schmidt, Dr. Braun von Gladiss, Dr. Eger, Dr. Jandrisovits a ing. Gut.


Ulm
V německém Ulmu se ve dnech 31. října až 2. listopadu 2008 konal 14. mezinárodní světový kongres "Nový vědecký výhled", tentokrát na téma "Mobilfunk und Mikrowellenstrahlung belasten Ihre Gesundheit!" (Mobilní telefony a mikrovlny zatěžují vaše zdraví!).
Na konferenci vystoupili Dr. Carlo, Dr. Warnke, léčitel L. Waldmann, Dr. Loske a Dr. Móllica.


Olten
Švýcarské zájmové sdružení postižených elektrosmogem Gigaherz pořádalo 25. října 2008 v Oltenu 6. mezinárodní kongres postižených elektrosmogem. I když někteří dezinformátoři šířili zvěsti, že kongres se kvůli nezájmu veřejnosti ruší, opak byl pravdou - počet účastníků byl nejvyšší v historii kongresů. Na kongresu referoval mj. prof. H. Rüdiger z Vídně, který vysvětlil zákulisí intrik na Vídeňské lékařské univerzitě, jejíž rektor se snaží diskreditovat výzkumy provedené na této univerzitě a prokazující genotoxicitu VF EMP.

Mobily a zdraví - novinky, září 2008

28. září 2008 v 13:07 | Radomil Hradil
Vědci varují před epidemií rakoviny mozku
21. září 2008; The Independent zveřejnil článek, v němž upozorňuje na alarmující výsledky výzkumů vědeckého týmu onkologa prof. Hardella z univerzitní kliniky ve švédském Örebru. Podle nich jsou lidé používající do svých 20 let pravidelně mobilní telefon vystaveni pětinásobně vyššímu riziku výskytu mozkových nádorů. Podobně nebezpečný je domácí bezdrátový telefon. Viz http://www.independent.co.uk/news/science/mobile-phone-use-raises-childrens-risk-of-brain-cancer-fivefold-937005.html
Berlínská výzva
20. září 2008; účastníci kongresu "Elektrosmog 2008" přijali tzv. Berlínskou výzvu, jíž se obracejí na spolkovou vládu SRN. Ve výzvě požadují trvalé snížení limitních hodnot pro VF EMP, zákaz používání mobilních telefonů pro děti a mládež do 18 let, právo na nedotknutelnost obytného prostoru, v místech spánku max. 0,1 mikrowattu na m2 u pulzního VF EMP. Výzvu podepsali prof. Adlkofer, dr. Klitzing, prof. Kundi, dr. Scheiner, W. Maes a S. Zwerenz. Viz http://www.elektrosmog2008.de/8.html.
Mobil v kapse - poškození spermií
19. září 2008; deníky informovaly o nové studii dr. Ashoka Agarwalla z amerického Centra reprodukčního lékařství při Cleveland Clinic. Při ozáření genitálií mužů mobilním telefonem došlo ke zvýšení výskytu volných radikálů ve spermatu, k redukci antioxidantů, ke snížení počtu a pohyblivosti živých spermií. Tato studie potvrdila dřívější autorovu studii i studii maďarských vědců. Viz např. http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Handy--in-der-Hosentasche-macht-Spermien-schlapp/story/20493339
Evropský parlament: ochrana před EMP je nedostatečná
Na svém plenárním zasedání ze 4. září v Bruselu se EP usnesl mj. na tom, že limitní hodnoty expozice obyvatelstva EMP již nejsou aktuální a neposkytují dostatečnou ochranu skupinám vyžadujícím zvláštní ochranu, např. dětem a těhotným ženám. Viz http://www.europarl.de/presse/pressemitteilungen/quartal2008_3/PM_080904_1g
Lichtenštejnsko: stonásobně tvrdší limity než v ČR
1. 9. vstoupil v Lichtenštejnsku v platnost zákon o ochraně životního prostředí, který provozovatelům mobilních vysílačů ukládá snížit do konce roku 2012 intenzitu el. pole na 0,6 V/m, což je hodnota stonásobně nižší, než jaká je v ČR považována za dostatečnou pro ochranu veřejného zdraví. V příštím roce chtějí i švýcarští občané iniciovat referendum a uzákonit stejné hodnoty. V současnosti jsou přípustné hodnoty v těchto dvou zemích "jen" desetkrát přísnější než u nás.
 
 

Reklama